1. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν τριάντα (30) Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΕΠΜ) σε κάθε εξάμηνο, δηλαδή εκατόν είκοσι (120) ΕΠΜ στα τέσσερα εξάμηνα φοίτησης. Όλοι οι φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν τα προσφερόμενα μαθήματα σε κάθε εξάμηνο από το Πανεπιστήμιο που επέλεξαν.

2. Τα μαθήματα του ΔΔΠΜΣ πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα και σε ειδικές περιπτώσεις στην εθνική γλώσσα κάθε κράτους μέλους των Πανεπιστημίων (ελληνική, φιλανδική).

3. Οι φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στο ΔΔΠΜΣ απολαμβάνουν τα προνόμια και υπόκεινται επιπλέον στους κανονισμούς και στους κανόνες εν ισχύ στο πανεπιστήμιο όπου φοιτούν. Το Πανεπιστήμιο εγγραφής ορίζει τον επιβλέποντα, στον οποίο οι φοιτητές/τριες μπορούν να απευθύνονται για συμβουλές ή για βοήθεια τους, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο ίδρυμα.

4. Το ΔΔΠΜΣ αποτελείται από τέσσερα (4) εξάμηνα - δύο (2) έτη. Στο πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές/τριες εγγράφονται σε ένα από τα δύο πανεπιστήμια εγγραφής, Jyvaskyla της Jyvaskyla (Φιλανδία) και Θεσσαλίας (Ελλάδα). Στο δεύτερο εξάμηνο οι φοιτητές του πανεπιστημίου Jyvaskyla μετακινούνται στο πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και οι φοιτητές του πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετακινούνται στο πανεπιστήμιο της Jyvaskyla. Στο τρίτο εξάμηνο, οι φοιτητές/φοιτήτριες επιστρέφουν στο πρώτο Πανεπιστήμιο εγγραφής τους. Στο τέταρτο εξάμηνο οι φοιτητές/φοιτήτριες εκπονούν την μεταπτυχιακή τους διατριβή στο πανεπιστήμιο εγγραφής τους.

5. Η μεταπτυχιακή διατριβή γράφεται στο τέταρτο εξάμηνο του ΔΔΠΜΣ στην αγγλική ή στην εθνική γλώσσα του πανεπιστημίου εγγραφής. Η μεταπτυχιακή διατριβή κατατίθεται στο τέλος του τέταρτου εξαμήνου με την οριστική μορφή της και υποστηρίζεται ενώπιον εξεταστικής επιτροπής του εκάστοτε Πανεπιστημιακού ιδρύματος.

6. Το πρόγραμμα μαθημάτων του ΔΠΜΣ συγκροτείται από 6 Δέσμες μαθημάτων που περιγράφονται παρακάτω.

 • Εισαγωγή στο ΠΜΣ και γνώσεις και δεξιότητες Επικοινωνίας. (5 ΠΜ)
 • Βασικές γνώσεις στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης. (10 ΠΜ)
 • Ευρωπαϊκές διαστάσεις στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης. (10 ΠΜ)
 • Εξειδικευμένα μαθήματα στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης στα δύο πανεπιστήμια. (25 ΠΜ)
 • Ερευνητικό έργο (30 ΕΠΜ Μεταπτυχιακή Διατριβή και 20 ΕΠΜ μαθήματα Ερευνητικής Μεθοδολογίας και Στατιστικής). (50 ΠΜ)
 • Εφαρμοσμένο έργο, περιλαμβάνει και Πρακτική Άσκηση. (20 ΠΜ)

7. Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο περιγράφεται παρακάτω.

Α' Εξάμηνο (30 ΠΜ)

 • Εισαγωγή και μαθήματα γλώσσας
 • Εισαγωγή στο ερευνητικό έργο
 • Βασικά μαθήματα
 • Μαθήματα σε θέματα εξειδίκευσης

Β' Εξάμηνο (30 ΠΜ)

 • Ευρωπαϊκές διαστάσεις στη Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης
 • Σπουδές στο ίδρυμα υποδοχής, που περιλαμβάνουν μαθήματα εξειδίκευσης, έρευνα και πρακτική άσκηση, καθώς και μαθήματα ξένης γλώσσας

Γ' Εξάμηνο (30 ΠΜ)

 • Συνέχεια ερευνητικού έργου
 • Μαθήματα εξειδίκευσης
 • Πρακτική άσκηση

Δ' Εξάμηνο (30 ΠΜ)

 • Ερευνητικό έργο - Μεταπτυχιακή Διατριβή

8. Τα εξειδικευμένα μαθήματα στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης (25 ECTS) ορίζονται από το κάθε πανεπιστήμιο ανάλογα με την ειδίκευση και την αριστεία του κάθε πανεπιστημίου σε διαφορετικούς τομείς της Ψ.A.A. Τα μαθήματα που θα παρακολουθούν οι φοιτητές που εγγράφονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας περιγράφονται παρακάτω. Με βάση την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και με βάση το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστήμιων Θεσσαλίας και Jyvaskyla, οι φοιτητές μπορούν να αντικαταστήσουν κάποια από τα παρακάτω μαθήματα με άλλα μαθήματα επιλογής τους που έχουν τον ίδιο αριθμό Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων τα οποία παρέχονται στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο πανεπιστήμιο της Jyvaskyla ή σε κάποιο συνεργαζόμενο Ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο.

Α' Εξάμηνο

 • Σ1Α. Εισαγωγή στο πρόγραμμα και ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας (Ε*-2 ECTS)
 • Μ1Α. Ψυχολογικές βάσεις του αθλητισμού και φυσικής δραστηριότητας (Υ-7 ECTS)
 • Μ2Α. Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων στον αθλητισμό (Υ-7 ECTS)
 • Μ3Α. Ψυχολογία στη σχολική φυσική αγωγή και στο νεανικό αθλητισμό (Υ-7 ECTS)
 • Μ4Α. Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική (Υ-7 ECTS)

Β' Εξάμηνο 

 • ΕΠ1. Ευρωπαϊκή διάσταση στην ψυχολογία του αθλητισμού και της άσκησης (Ε-10 ECTS)
 • Μ5Β. Ψυχολογία της άσκησης και αγωγή υγείας (Ε-7 ECTS)
 • Μ6Β. Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στον αθλητισμό και την άσκηση (Ε-7 ECTS)
 • ΕΠ2. Ειδικά θέματα στην ψυχολογία του αθλητισμού και της άσκησης (Ε-7 ECTS).
 • Σ2Β. Σεμινάριο Ψυχολογικών Τεχνικών (Υ-3 ECTS).
 • Σ3Β. Σεμινάριο Ερευνητικής Διαδικασίας (Υ-3 ECTS)

Γ' Εξάμηνο

 • ΠΑ. Πρακτική Άσκηση (Ε -16 ECTS)
 • Μ11Γ. Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δεδομένων (Υ-7 ECTS)
 • Μ9Γ. Δεξιότητες Συμβουλευτικής (Ε-7 ECTS)
 • Μ10Γ. Αναγνώριση και Παρακίνηση μαθητών που χρειάζονται Φυσική Δραστηριότητα (Ε-7 ECTS)

Δ' Εξάμηνο 

 • Δ2. Διατριβή (Υ - 30 ECTS)

Σ: Σεμινάριο, Μ: μάθημα, ΕΠ: Εντατικό πρόγραμμα. Ε: Επιλογής, Υ: Υποχρεωτικό.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα