Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1. Η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί τόσο από τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων Ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, όσο και από την ανάγκη το περιεχόμενο και η έμφαση στο πρόγραμμα να αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομικοκοινωνικής πραγματικότητας. Για το λόγο αυτό το Π.Μ.Σ. αποτελείται από τις εξής κατηγορίες μαθημάτων:

 • Προκαταρκτικά μαθήματα (Π)
 • Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ)
 • Μαθήματα επιλογής (Ε)

Τα μαθήματα επιλογής που διδάσκονται ανήκουν σε ένα ευρύτερο σύνολο από το οποίο οι φοιτητές επιλέγουν τρία μαθήματα που προσθέτουν αξία στις ακαδημαϊκές τους γνώσεις και ενισχύουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές στο σύγχρονο ευμετάβλητο και απαιτητικό περιβάλλον.

2. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει:

 • Να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε εννέα (9) μαθήματα (Υ και Ε) στα εξάμηνα Α, Β και Γ και
 • Να εκπονήσει διπλωματική εργασία στο Γ εξάμηνο.

3. Για την απονομή του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) μέσω της συμμετοχής του μεταπτυχιακού φοιτητή στο σύνολο των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον κανονισμό του Π.Μ.Σ. (Νόμος 3685/2008).

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε ΜΔΕ περιλαμβάνει διδακτική απασχόληση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις) καθώς και ερευνητική απασχόληση και ασκήσεις. Η γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική ή η αγγλική.

Στην αρχή του Α΄ εξαμήνου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν έναν αριθμό προκαταρκτικών μαθημάτων.

Για όσους προέρχονται από Οικονομικά Τμήματα:

 1. Εισαγωγή στην Τεχνολογία & Αρχές Βιο-Συστημάτων
 2. Εισαγωγή στη Χημεία & Φυσική Επιστημών Ζωής

Για όσους προέρχονται από μη-Οικονομικά Τμήματα:

 1. Εισαγωγή στη Μικροοικονομική
 2. Εισαγωγή στη Μακροοικονομική

Το μάθημα Οικονομετρία θα είναι κοινό για όλους.

Τα προκαταρτικά μαθήματα θα είναι διάρκειας 5 εβδομάδων (3 ώρες/εβδομάδα) και θα γίνονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. Τα μαθήματα αυτά θα κλείνουν με εξετάσεις.

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ    

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στη Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία & Βιώσιμη Ανάπτυξη (7,5 ECTS)
 • Τα Οικονομικά της Καινοτομίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης (7,5 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνου (7,5 ECTS)
 • Βιολογικοί Πόροι και Βιοπροϊόντα (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS
        
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ        

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα & Επιχειρηματικά Σχέδια (7,5 ECTS)
 • Θεωρία & Εφαρμογές Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας (7,5 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής (2 μαθήματα)       

 • Επενδύσεις και Διαχείριση Αποθεμάτων (7,5 ECTS)       
 • Τα Οικονομικά των Φυσικών Πόρων & της Ενέργειας (7,5 ECTS)        
 • Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Τουρισμό & την Τοπική Αυτοδιοίκηση (7,5 ECTS)        
 • Ναυτιλία & Βιώσιμη Ανάπτυξη (7,5 ECTS)        
 • Βιοοικονομία & Κυκλική Οικονομία στους Κλάδους Τροφίμων & Ενέργειας (7,5 ECTS)        
 • Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Θέματα στην Ενέργεια (7,5 ECTS)        

Σύνολο 30 ECTS

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ        

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διπλωματική Εργασία (22,5 ECTS)  

Μαθήματα Επιλογής (1 μάθημα)       

 • Θεσμικό Πλαίσιο & Διεθνείς Στρατηγικές (7,5 ECTS)          
 • Εκθέσεις Βιωσιμότητας & Επιχειρηματική Πρακτική (7,5 ECTS)          
 • Ολοκληρωμένα Συστήματα Βιοπροϊόντων (7,5 ECTS)          

Σύνολο 30 ECTS
        
Γενικό Σύνολο 90 ECTS

Με πρόταση της Σ.Ε. και έγκριση από τη Γ.Σ. μπορεί να γίνει η τροποποίηση του Προγράμματος των Μαθημάτων και η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων.

Χρονικός Προγραμματισμός Μαθημάτων

Το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερα απαιτητικές ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών. Στα πλαίσια αυτά, τα μαθήματα γίνονται κάθε εβδομάδα, Τρίτη και Σάββατο (16:00-22:00 και 09:00-15:00 αντίστοιχα), χωρίς βέβαια να αποκλείονται και άλλες ημέρες της εβδομάδας, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις ανάγκες του προγράμματος.

Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται κατά κανόνα στην Ελληνική γλώσσα και είναι διάρκειας 33 ωρών, πλην των προκαταρκτικών μαθημάτων που είναι 15 ώρες το καθένα και κατανέμονται στη διάρκεια των πέντε (5) πρώτων εβδομάδων για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο. Τα προκαταρκτικά μαθήματα ολοκληρώνονται με εξετάσεις.

Με την εγγραφή του στο Π.Μ.Σ. ο φοιτητής παραλαμβάνει από τη Γραμματεία το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των διδακτικών περιόδων, τις ημέρες και ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, τις ημερομηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων, τις περιόδους εξετάσεων, τις αργίες, κ.λπ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο