1. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτείται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120) και κατανέμεται ως εξής: (α) ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των μαθημάτων του Α΄, Β΄ και Γ Εξαμήνου, αντίστοιχα και (β) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κατά το Δ΄ Εξάμηνο.

2. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και όπου κρίνεται απαραίτητο σε παρακολούθηση εργαστηριακών προγραμμάτων, φροντιστηριακών ασκήσεων, συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό που δεν υπερβαίνουν τις διατάξεις της παρ. 3, αρ. 30, ν. 4485/2017.

3. Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων, ανά ειδίκευση, διαμορφώνεται ως εξής:

A’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Οι φοιτητές παρακολουθούν τα παρακάτω πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα:

 • Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα (6 ECTS).
 • Στοιχεία Μαθηματικών και Στατιστικής (6 ECTS).
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (6 ECTS)
 • Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος (6 ECTS)
 • Αρχές Οικονομίας, Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής των Επιχειρήσεων (6 ECTS).

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

B’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα:

 • Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Αγορών (6 ECTS).
 • Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική (6 ECTS).
 • Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (6 ECTS).
 • Ελεγκτική – Επαγγελματική Δεοντολογία (6 ECTS).
 • Εταιρικό Δίκαιο (6 ECTS).

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά τα παρακάτω πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα:

 • Σύγχρονα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (6 ECTS).
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση (6 ECTS).
 • Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (6 ECTS).
 • Πληροφορική και Μηχανογραφικά Συστήματα (6 ECTS).
 • Φορολογική Νομοθεσία (6 ECTS).

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

 • Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Δημόσιου Τομέα (6 ECTS).
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα (6 ECTS).
 • Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Δημόσιου Τομέα (6 ECTS).
 • Κοστολόγηση Υπηρεσιών Δημόσιου Τομέα (6 ECTS).
 • Πληροφοριακά Συστήματα Δημόσιου Τομέα (6 ECTS).

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Εκπόνηση και συγγραφή Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας (30 ECTS).

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

4. Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις οργάνων σύμφωνα με όσα ορίζονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο