Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτείται για την απονομή του ΜΔΕ ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120). Συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει (α) ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση εννέα (9) μαθημάτων, (β) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το Πρόγραμμα μαθημάτων αποτελείται από υποχρεωτικά επιλεγόμενα μαθήματα τα οποία εντάσσονται σε τρεις θεματικές ενότητες.

Για το Μ.Δ.Ε. προσφέρονται εννέα (9) μεταπτυχιακές παραδόσεις, σεμινάρια ή εργαστηριακά μαθήματα, υποχρεωτικά τρία από κάθε θεματική ενότητα. Κάθε παράδοση, σεμινάριο ή εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου τρεις ώρες εβδομαδιαίως επί δεκατρείς εβδομάδες και αντιστοιχεί σε 10 διδακτικές μονάδες (ects), ενώ η διπλωματική εργασία που εκπονείται στο τελευταίο εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 διδακτικές μονάδες (ects). Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται 120 ects.

 

Α' Εξάμηνο 

 • Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Μάθημα από την ενότητα Α (10 ECTS)
 • Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Μάθημα από την ενότητα Β (10 ECTS)
 • Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Μάθημα από την ενότητα Γ (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Μάθημα από την ενότητα Α (10 ECTS)
 • Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Μάθημα από την ενότητα Β (10 ECTS)
 • Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Μάθημα από την ενότητα Γ (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Μάθημα από την ενότητα Α (10 ECTS)
 • Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Μάθημα από την ενότητα Β (10 ECTS)
 • Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Μάθημα από την ενότητα Γ (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Ενότητες και κωδικοί

Α. Επιστημολογία και μεθοδολογία κοινωνικής έρευνας (30 ects)

Α10-Α29. Μεθοδολογία (1° και 2° εξάμηνο) 20 ects

1. Α10-Α19 Μεθοδολογία έρευνας

 1. Μεθοδολογία έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες
 2. Επιμέρους μέθοδοι κοινωνικής έρευνας και ανάλυσης

2. Α20-Α29 Ειδικές μεθοδολογίες

 1. Εμπειρική εκπαιδευτική έρευνα
 2. Εθνογραφική έρευνα

3. Ιστορική έρευνα

Α30-Α39 Επιστημολογία (3° εξάμηνο) 10 ects

 1. Κοινωνιο-πολιτισμικές εννοιοποιήσεις της ανθρώπινης ανάπτυξης
 2. Επιστημολογικές θεμελιώσεις των μεθόδων έρευνας
 3. Κατασκευή του επιστημονικού αντικειμένου
 4. Γενετικά και κατασκευαστικά μοντέλα

 

Β. Πολιτισμική ανάλυση (30 ects)

1. Β10-19 Ανάλυση πολιτισμικών διαδικασιών (1° εξάμηνο) (10 ects)

 1. Επιπολιτισμός και ανθρώπινη ανάπτυξη
 2. Συναισθήματα, ταυτότητες και κοινωνιο-πολιτισμικοί προσανατολισμοί
 3. Πολιτικές της πολιτισμικής ετερότητας
 4. Η προβληματική της προκατάληψης
 5. Ιδεολογία της πολιτισμικής ετερότητας
 6. Κοινωνικά και πολιτισμικά κινήματα
 7. Ιστορία της γυναικείας εγγραμματοσύνης
 8. Φεμινισμός και πολιτική
 9. Άτυποι τρόποι μεταβίβασης των γνώσεων
 10. Τυπικές, μη τυπικές και άτυπες μορφές εκπαίδευσης

2. Β20-29 Ανάλυση της συμβολικής ικανότητας (2° εξάμηνο) (10 ects)

 1. Ανάπτυξη της συμβολικής σκέψης
 2. Συμβολικά συστήματα (ή τέχνη) και ταυτότητα
 3. Θεωρία του συμβόλου και της συμβολικής ικανότητας
 4. Συλλογικά συναισθήματα
 5. Αντίληψη, αισθητική εμπειρία και πολιτισμικές προτιμήσεις

3. Β31-39 Εμπειρικές ΄Ερευνες (3° εξάμηνο) (10 ects)

 1. Κοινωνική-ψυχολογική έρευνα στην ταυτότητα
 2. Εμπειρική έρευνα για τα συναισθήματα και τις ταυτότητες
 3. Η φωτογραφία ως μέσο εθνογραφικής έρευνας
 4. Φεμινισμοί, εθνικισμοί και πολιτική στα Βαλκάνια (1919-1939)
 5. Γυναικείος περιοδικός τύπος: κοινωνικά, ιδεολογικά και πολιτικά ζητήματα (19ος αι. -Μεσοπόλεμος)
 6. Κοινωνία και πολιτισμός στον οθωμανικό χώρο (19ος αιώνας 1922)

 

Γ. Εκπαιδευτικές πρακτικές και μετασχηματισμοί (30 ects)

1. Γ10-19 Μετασχηματισμοί της εκπαίδευσης (1° εξάμηνο) (10 ects)

 1. Δημογραφία της εκπαίδευσης
 2. Ιστορία των εκπαιδευτικών ανισοτήτων
 3. Εκπαίδευση και εθνικισμός
 4. Ανάλυση των εκπαιδευτικών μετασχηματισμών

2. Γ20-29 Εκπαιδευτικές πρακτικές (2° εξάμηνο) (10 ects)

 1. Ανάπτυξη παιδιών και εφήβων σε περιβάλλοντα ένδειας
 2. Ο πολιτισμός στη σχολική διδασκαλία και στα αναλυτικά προγράμματα
 3. Γραμματισμός, κοινωνία και εκπαίδευση
 4. Πολιτισμικές ταυτότητες στην εκπαίδευση
 5. Δημιουργικότητα και ταυτότητες στην εκπαίδευση

3. Γ30-39 Εμπειρικές Έρευνες σχετικές με τις Εκπαιδευτικές πρακτικές (3° εξάμηνο) (10 ects)

 1. Έρευνα-δράση σε θέματα διδασκαλίας και αναλυτικών προγραμμάτων
 2. Έρευνα- δράση σε θέματα γραμματισμών στη σύγχρονη σχολική τάξη
 3. Δημοκρατία και σχολείο: Κριτικός γραμματισμός και΄Ερευνα-δράση
 4. Εθνικοί ανταγωνισμοί, αλυτρωτικά οράματα και εκπαίδευση (19ος-20ός αιώνας)

 

Κατανομή μαθημάτων ανά Εξάμηνο Σπουδών.

Α΄ Εξάμηνο

Α10-Α19 Μεθοδολογία έρευνας (10 ects)

 1. Μεθοδολογία έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες
 2. Επιμέρους μέθοδοι κοινωνικής έρευνας και ανάλυσης

Β10-19 Ανάλυση πολιτισμικών διαδικασιών (10 ects)

 1. Επιπολιτισμός και ανθρώπινη ανάπτυξη
 2. Συναισθήματα, ταυτότητες και κοινωνιο-πολιτισμικοί προσανατολισμοί
 3. Πολιτικές της πολιτισμικής ετερότητας
 4. Η προβληματική της προκατάληψης
 5. Ιδεολογία της πολιτισμικής ετερότητας
 6. Κοινωνικά και πολιτισμικά κινήματα
 7. Ιστορία της γυναικείας εγγραμματοσύνης
 8. Φεμινισμός και πολιτική
 9. Άτυποι τρόποι μεταβίβασης των γνώσεων
 10. Τυπικές, μη τυπικές και άτυπες μορφές εκπαίδευσης

Γ10-19 Μετασχηματισμοί της εκπαίδευσης (10 ects)

 1. Δημογραφία της εκπαίδευσης
 2. Ιστορία των εκπαιδευτικών ανισοτήτων
 3. Εκπαίδευση και εθνικισμός
 4. Ανάλυση των εκπαιδευτικών μετασχηματισμών

 

Β΄Εξάμηνο

Α20-Α29 Ειδικές μεθοδολογίες (10 ects)

 1. Εμπειρική εκπαιδευτική έρευνα
 2. Εθνογραφία του σχολείου
 3. Εθνογραφική έρευνα.
 4. Ιστορική έρευνα

Β20-29 Ανάλυση της συμβολικής ικανότητας (10 ects)

 1. Ανάπτυξη της συμβολικής σκέψης.
 2. Συμβολικά συστήματα (ή τέχνη) και ταυτότητα.
 3. Θεωρία του συμβόλου και της συμβολικής ικανότητας.
 4. Αντίληψη, αισθητική εμπειρία και πολιτισμικές προτιμήσεις.

Γ20-29 Εκπαιδευτικές πρακτικές (10 ects)

 1. Ανάπτυξη παιδιών και εφήβων σε περιβάλλοντα ένδειας.
 2. Ο πολιτισμός στη σχολική διδασκαλία και στα αναλυτικά προγράμματα.
 3. Γραμματισμός, κοινωνία και εκπαίδευση.
 4. Πολιτισμικές ταυτότητες στην εκπαίδευση.
 5. Δημιουργικότητα και ταυτότητες στην εκπαίδευση

 

Γ΄ Εξάμηνο

Α30-Α39 Επιστημολογία (3° εξάμηνο) 10 ects

 1. Κοινωνιο-πολιτισμικές εννοιοποιήσεις της ανθρώπινης ανάπτυξης.
 2. Επιστημολογικές θεμελιώσεις των μεθόδων έρευνας.
 3. Κατασκευή του επιστημονικού αντικειμένου.
 4. Γενετικά και κατασκευαστικά μοντέλα

Β31-39 Εμπειρικές Έρευνες (10 ects).

 1. Κοινωνική-ψυχολογική έρευνα στην ταυτότητα.
 2. Εμπειρική έρευνα για τα συναισθήματα και τις ταυτότητες.
 3. Η φωτογραφία ως μέσο εθνογραφικής έρευνας.
 4. Φεμινισμοί, εθνικισμοί και πολιτική στα Βαλκάνια (1919-1939).
 5. Γυναικείος περιοδικός τύπος: κοινωνικά, ιδεολογικά και πολιτικά ζητήματα (19ος αι. -Μεσοπόλεμος)
 6. Κοινωνία και πολιτισμός στον οθωμανικό χώρο (19ος αιώνας 1922).
 7. Συλλογικά συναισθήματα

Γ30-39 Εμπειρικές Έρευνες σχετικές με τις Εκπαιδευτικές πρακτικές (10 ects).

 1. Έρευνα- δράση σε θέματα διδασκαλίας και αναλυτικών προγραμμάτων.
 2. Έρευνα- δράση σε θέματα γραμματισμών στη σύγχρονη σχολική τάξη.
 3. Δημοκρατία και σχολείο: Κριτικός γραμματισμός και΄Ερευνα-δράση.
 4. Εθνικοί ανταγωνισμοί, αλυτρωτικά οράματα και εκπαίδευση (19ος-20ός αιώνας)

 

Δ΄Εξάμηνο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης

 

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής υποχρεούται:

α) Να παρακολουθήσει και να συμμετάσχει επιτυχώς σε εννέα (9) μαθήματα, τρία (3) από κάθε κατεύθυνση.

β) Να συντάξει, να παραδώσει και να υποστηρίξει μεταπτυχιακή εργασία. Η υποστήριξη γίνεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής στην οποία συμμετέχει ο επιβλέπων καθηγητής και δύο μέλη Δ.Ε.Π. που ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από πρόταση του επιβλέποντος. Το θέμα της εργασίας αυτής μπορεί να δίνεται μετά την επιτυχή παρακολούθηση των σεμιναρίων του πρώτου έτους σπουδών.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο