Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πολιτισμική Ανάλυση και Εκπαίδευση (2021-2022)

Το Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων (30) μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πολιτισμική Ανάλυση και Εκπαίδευση» (ΦΕΚ 2079/τ.2ο/07-06-2018). Η ηλεκτρονική κατάθεση δικαίολογητικών, θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας https://postgrad.cict.uoc.gr/ και θα διαρκέσει από τη Τρίτη, 01 Ιουνίου 2021, έως και τη Παρασκευή 30 Αυγούστου 2021.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Πολιτισμική ανάλυση και Εκπαίδευση» του Τμήματος Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών είναι η άρτια προετοιμασία έμψυχου δυναμικού στο αναπτυσσόμενο διεπιστημονικό πεδίο της πολιτισμικής ανάλυσης, με εξαιρετικές προοπτικές εμπλουτισμού της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των φοιτητών του. Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του ΠΜΣ έχουν σχεδιαστεί με στόχο την ολοκληρωμένη θεώρηση και σε βάθος εκπαίδευση στην έρευνα και την ανάλυση των πολιτισμικών και κοινωνικo-ιστορικών διεργασιών που σχετίζονται με τις συμβολικές και αξιακές δομές και διαδικασίες εντός του πολιτισμού, τους τρόπους διαπραγμάτευσης της ταυτότητας, της διαφοράς και της διαφορετικότητας στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό φάσμα, όπου τέμνονται οι διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης και του τοπικού τρόπου ζωής.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στη διεπιστημονική συνεργασία των Κοινωνικών Επιστημών (της Κοινωνιολογίας, της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Ψυχολογίας, των Επιστημών της Εκπαίδευσης) και της Φιλοσοφίας που μετέχουν και στην οργάνωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

Η πολιτισμική ανάλυση είναι ο κοινός θεωρητικός και μεθοδολογικός άξονας που παρέχει τη δυνατότητα για διεπιστημονικές εξειδικεύσεις, όπου εξετάζονται οι αποχρώσεις και οι πολυπλοκότητες της κοινωνικής ζωής από μια ποικιλία συμπληρωματικών προοπτικών καθώς διαρθρώνεται γύρω από τρία αλληλένδετα πεδία έρευνας:

1. Μεθοδολογία έρευνας στην πολιτισμική ανάλυση.
2. Ανάλυση πολιτισμικών διαδικασιών της καθημερινότητας και της αλλαγής: Ανθρώπινη ανάπτυξη, πολιτισμική ετερότητα, πολυπολιτισμικότητα, ψηφιακή επικοινωνία, συναισθήματα, ταυτότητα, φύλο και πολιτισμικά κοινωνικά κινήματα.
3. Εκπαιδευτικές πρακτικές και μετασχηματισμοί της εκπαίδευσης.

Η ποικιλομορφία του προγράμματος σπουδών το καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλο για φοιτητές που επιθυμούν να επεκτείνουν τα όρια της επιστήμης τους. Πιο συγκεκριμένα, η πολιτισμική ανάλυση μπορεί να συμβάλει σε διαδικασίες καινοτομίας μέσα από:

(α) την προσαρμογή και ανάδειξη πολιτισμικών «εργαλείων με στόχο την ανάπτυξη εντός του πολιτισμού,

(β) την κατανόηση της συμβολής του πολιτισμικού πλαισίου και της πολιτισμικής κληρονομιάς στην ταυτότητα και επιβίωση των μελών μίας κοινότητας,

(γ) την ολιστική προσέγγιση της ανθρώπινης εμπειρίας και (δ) τη χαρτογράφηση των πολιτισμικών εκφράσεων και αναπαραστάσεων που νοηματοδοτούν την ανθρώπινη εμπειρία.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του ΠΜΣ οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) μετά από σπουδές διάρκειας 4 εξαμήνων που συμπεριλαμβάνουν την υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων και την εκπόνηση και συγγραφή Μεταπτυχιακής Εργασίας. Η φοίτηση στο ΠΜΣ δεν προϋποθέτει δίδακτρα. Στο δικτυακό τόπο του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (www.fks.uoc.gr) είναι αναρτημένο το πλήρες πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, πέραν αυτών που ασχολούνται με τον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης και εμπλουτίζουν ουσιαστικά την κατάρτισή τους, δύνανται να είναι σε θέση να λύσουν προβλήματα πολιτισμικών πρακτικών και επικοινωνίας σε εταιρείες, δημόσια ιδρύματα, πολιτισμικούς φορείς και μουσεία, ΜΚΟ και συστήματα περίθαλψης, ή να ωφεληθούν κατά την απασχόληση τους στο δημόσιο σχεδιασμό, στον τουρισμό, στο μάρκετινγκ-ανάλυση αγοράς και επικοινωνίας, ή στα μέσα ενημέρωσης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το ΠΜΣ έχουν κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ισότιμο με εκείνα των ελληνικών ΑΕΙ, απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η επαρκής γνώση της ελληνικής, η οποία πιστοποιείται με διαδικασίες που ορίζει η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Η γνώση/επάρκεια μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (Αγγλικών, Γερμανικών, ή Γαλλικών) είναι προαπαιτούμενη και πιστοποιείται από την κατάθεση αναγνωρισμένων τίτλων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Δίπλωμα Πιστοποίησης, Επάρκειας Γλώσσας (Γ2) ο υποψήφιος καλείται σε εξέταση που διενεργείται σύμφωνα με διαδικασίες που ορίζει η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.). Στην κλίμακα 0-10, προακτέοι βαθμοί είναι το πέντε (5).

Tα ακαδημαϊκά κριτήρια που συνεκτιμώνται για την επιλογή ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τίθενται αναλυτικά παρακάτω. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνει « γραπτή, εξέταση εισαγωγής».

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών:

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr/ στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Πολιτισμική Ανάλυση και Εκπαίδευση» και να συμπληρώσουν τα πεδία που αναφέρονται και συγκεκριμένα:

1. Προσωπικά στοιχεία και επισύναψη φωτογραφίας.
2. Προπτυχιακές Σπουδές, Μεταπτυχιακές Σπουδές, Διακρίσεις/Υποτροφίες, Διπλωματικές, Πτυχιακές και Μεταπτυχιακές εργασίες, Επιμόρφωση/Σεμινάρια, Ξένες Γλώσσες, Πιστοποιήσεις (μπορούν να συμπεριληφθούν πληροφορίες για επιμόρφωση), επιπλέον πληροφορίες (όπου καλούνται να συμπεριλάβουν κατάλογο δημοσιεύσεων/ επιστημονικών εργασιών (εφόσον υπάρχουν) και Έκθεση/Υπόμνημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/ας, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να αναλάβει σπουδές στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα).

Επισυνάπτονται τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία:

  • Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ συναφούς Τμήματος (και πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ, για πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού). Αν δεν υπάρχει το πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να γίνει δεκτός για φοίτηση στο ΠΜΣ, αλλά δεν μπορεί να αποφοιτήσει και να λάβει το Δίπλωμα, αν δεν το προσκομίσει κατά τη διάρκεια των σπουδών.
  • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Αναλυτικό Υπόμνημα (μέχρι 1000 λέξεις), στο οποίο αναφέρονται: τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψήφιου, οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ., αδρό σχεδίασμα ερευνητικής πρότασης συναφούς με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. και τα ειδικότερα ενδιαφέροντά του.
  • Πίστοποιητικό επάρκειας γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής).
  • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου, εφόσον υπάρχουν. Και, κάθε έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου.
  • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και η βαθμολόγηση των κριτηρίων γίνεται σε κλίμακα από 0 μέχρι 100 και κάθε υποψήφιος βαθμολογείται με συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών μονάδων (α. μ.) αυτής της κλίμακας.

Με δεδομένη την επάρκεια στην ξένη γλώσσα ή την επιτυχή εξέταση στην ξένη γλώσσα στην οποία ο υποψήφιος επιλέγει να εξεταστεί στο Τμήμα μας, η επιλογή και η κατάταξη των υποψηφίων στη σειρά επιτυχίας γίνεται με τη συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων [άριστα = 100 αξιολογικές μονάδες]:

1. Γενικός βαθμός πτυχίου (σε περίπτωση δύο πτυχίων, προσμετράται ένα μόνο πτυχίο, το πιο συναφές με το περιεχόμενο σπουδών του ΠΜΣ [20 α.μ.]. Αν και τα δύο πτυχία κρίνονται συναφή, υπολογίζεται αυτό με τον υψηλότερο βαθμό.
2. Αναλυτικό Υπόμνημα ερευνητικών ενδιαφερόντων [15 α.μ.].
3. Γραπτή εξέταση που θα πραγματοποιηθεί στην βάση προτεινομένων θεμάτων, συναφών των τριών (3) ενοτήτων του ΠΜΣ, όπως ορίζονται στην ενδεικτική βιβλιογραφία ανά ενότητα, η οποία θα έχει αναρτηθεί και ανακοινωθεί εμπρόθεσμα. Ο υποψήφιος επιλέγει να εξεταστεί σε μία (1) ενότητα/θέμα εξ αυτών, στην περιοχή που τον ενδιαφέρει περισσότερο, μετά την παρουσίαση των θεμάτων και παραδίδει κείμενο δοκιμιακού τύπου με ελεύθερη χρήση βιβλιογραφίας και σημειώσεων [35 α.μ.]. Η Σ.Ε. έχει την ευθύνη για την οργάνωση και το συντονισμό των γραπτών εξετάσεων.

Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει κάθε φορά επταμελή (7) εξεταστική επιτροπή, που ορίζει τα θέματα των εξετάσεων, βαθμολογεί και υποβάλει τον κατάλογο των αποτελεσμάτων στην Συνέλευση του Τμήματος. Δικαίωμα αναβαθμολόγησης δεν προβλέπεται.

4. Προφορική συνέντευξη [30 α.μ.]. Δικαίωμα συμμετοχής στην προφορική εξέταση έχουν οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση. Στη βαθμολογική κλίμακα 0-10, επιτυχών θεωρείται όποιος βαθμολογηθεί με 5 (πέντε) και άνω. Η προφορική συνέντευξη πραγματοποιείται ενώπιον των μελών της επταμελούς Επιτροπή Εξέτασης και Επιλογής. Η προφορική συνέντευξη αποβλέπει στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης, των ερευνητικών και θεωρητικών ενδιαφερόντων και γνώσεων του υποψηφίου και της δυνατότητας του να ενταχθεί στο Π.Μ.Σ. Η Επιτροπή λαμβάνει επιπλέον υπόψη τα δικαιολογητικά και δη το Αναλυτικό Υπόμνημα του υποψηφίου

Η διαδικασία επιλογής (γραπτές εξετάσεις, συνέντευξη, αποτελέσματα) θα γίνει κατά την Τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2021 και συγκεκριμένα από τις 20/09 ως τις 24/09. Για τις ακριβείς ώρες και ημερομηνίες των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν από τη Γραμματεία και από το δικτυακό τόπο του Τμήματος (www.fks.uoc.gr).

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (τηλέφωνo: 2831077242 και ηλεκτρονική δ/νση: alexantonaki@uoc.gr) και στο δικτυακό τόπο: www.fks.uoc.gr.

ΠροκήρυξηΈχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο