Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα
Μαθηματικών
Τίτλος Προγράμματος
Σπουδές στα Μαθηματικά
Δίδακτρα
Δωρεάν
Κατευθύνσεις

1. Θεωρητικά Μαθηματικά
2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Πρόσθετες Πληροφορίες

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Σπουδές στα Μαθηματικά" αντικατέστησε το πρόγραμμα "Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και Σύγχρονες Τεχνολογίες"

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στη Σάμο.

Τρόπος διδασκαλίας: Η διδασκαλία των μαθημάτων, πραγματοποιείται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των εξαμήνων. Η διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πραγματοποιείται για κάθε μάθημα σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) ενώ σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) η διδασκαλία, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων, πραγματοποιείται δια ζώσης.

Χρονική διάρκεια φοίτησης: Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα εκτός αν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί και εξαιρετικοί λόγοι.

  • Μερική φοίτηση (άρθρο 33, παρ. 2 του ν.4485/2017)Για τους/τις εργαζόμενους/ες Μ.Φ. προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές/τριες θα εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία προσκομίζοντας σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους/ες φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτημα προς τη Συνέλευση του Τμήματος, αφού εγκριθεί ο πίνακας αξιολόγησης των Υποψηφίων από τη Συνέλευση του Τμήματος και πριν την έναρξη των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια μερικής φοίτησης είναι τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα και ο μέγιστος χρόνος φοίτησης ορίζεται στα δώδεκα (12) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο