Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1. Το πρόγραμμα είναι εντατικό και πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1466/τ.Β’/13-8-2007) που αφορά στην Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι εβδομήντα πέντε (75).

2. Περιγραφή Προγράμματος Σπουδών: Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες ορίζονται ως εξής: Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει πέντε (5) μαθήματα υποχρεωτικής παρακολούθησης με πέντε (5) πιστωτικές μονάδες έκαστο και δύο (2) μαθήματα υποχρεωτικής παρακολούθησης με δυόμισι (2,5) πιστωτικές μονάδες έκαστο. Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα με πέντε (5) πιστωτικές μονάδες έκαστο και επιλογή μαθημάτων με συνολικά είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες. Κατά τους θερινούς μήνες προβλέπεται υποχρεωτική εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διατριβής η οποία ισοδυναμεί με δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες.

3. Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

 

Προπαρασκευαστικά Μαθήματα – 4 εβδομάδων

 • Στοιχεία Μαθηματικών και Οικονομικών για Επιχειρήσεις – Elements of Mathematics and Economics for Business
 • Στατιστική για Επιχειρήσεις – Statistics for Business
 • Τεχνολογία Πλοίων και Ορολογία – Ship Technology and Terminology
 • Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική - Introduction to Finance

 

1ο Εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική – Financial and Management Accounting (5 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση – Financial Management (5 ECTS)
 • Ναυτιλιακά Οικονομικά και Επιχειρήσεις – Maritime Economics and Business (5 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων – Corporate Finance (5 ECTS)
 • Διεθνή Οικονομικά – International Economics (2,5 ECTS)
 • Διεθνές Εμπόριο Θαλάσσιων Μεταφορών Εμπορευμάτων – International Maritime Commodity Trade (2,5 ECTS)
 • Ποσοτικές μέθοδοι για Ναυτιλιακά Δεδομένα – Quantitative Methods for Shipping Data (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

2ο Εξάμηνο

Γ Δίμηνο

 • Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων – Management of Maritime Companies (5 ECTS)
 • Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά και Επενδυτικές Αποφάσεις – Shipping Finance and Investment Decisions (5 ECTS)

Επιλέγεται ένα από τα ακόλουθα μαθήματα:

 1. Διαχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου – Portfolio Analysis and Management (5 ECTS)
 2. Οικονομική των Λιμένων και Λιμενικές Πολιτικές - Ports Economics and Policies (5 ECTS)
 3. Δεδομένα, Υποδείγματα και Επιχειρηματικές αποφάσεις στη Ναυτιλία - Data, Models and Business Decisions in Shipping (5 ECTS)
 4. Ναυτιλιακή Λογιστική - Accounting for Shipping Business (5 ECTS)

Από τα ακόλουθα επιλέγονται μαθήματα που αντιστοιχούν σε 15 Π.Μ.

 1. Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων στη Ναυτιλία – Shipping Business Risk Management (5 ECTS)
 2. Ναυλώσεις – Chartering (5 ECTS)
 3. Ναυτασφαλίσεις – Maritime Insurance (5 ECTS)
 4. Ναυτικό Δίκαιο – Maritime Law (5 ECTS)
 5. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ναυτιλία Τακτικών Γραμμών - Logistics Management and Liner Shipping (5 ECTS)
 6. Τραπεζική – Banking (5 ECTS)
 7. Διαχείριση Κινδύνων – Risk Management (5 ECTS)
 8. Διεθνής Φορολογία Κεφαλαίου και Επενδυτικές Αποφάσεις – International Taxation of Capital and Investment Decisions (5 ECTS)
 9. Διαχείριση Περιουσίας – Wealth Management (5 ECTS)
 10. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων – Financial Analysis and Company Valuation (5 ECTS)
 11. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στη Ναυτιλία - Human Resource Management In Shipping (5 ECTS)
 12. Στρατηγικές (Επιχειρηματικές) Αποφάσεις στη Ναυτιλία - Strategic (Business) Decisions in Shipping (5 ECTS)
 13. Διοίκηση Λειτουργιών της Επιχείρησης - Operations Management (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

ΘΕΡΙΝΟΙ ΜΗΝΕΣ

 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

4. Με απόφασή του αρμόδιου οργάνου αναγνωρίζεται μέρος των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ και οι αντίστοιχες σε αυτά πιστωτικές μονάδες, σε φοιτητές που προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής με ίδιο ή συναφές αντικείμενο σπουδών.

5. Στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών οι φοιτητές δύνανται να πραγματοποιούν προαιρετική πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η πρακτική άσκηση μπορεί να διαρκέσει ένα ή περισσότερους μήνες. Στην προαιρετική πρακτική άσκηση δεν αποδίδονται πιστωτικές μονάδες.

6. Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

7. Το παραπάνω Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ..

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο