Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα σπουδών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα Πληροφοριακά Συστήματα περιλαμβάνει:

 • το ισοδύναμο δέκα (10) ολόκληρων μαθημάτων διδακτικής περιόδου.
 • το Σεμινάριο Ψηφιακής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
 • το Σεμινάριο Επικοινωνίας και Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος
 • τη Διπλωματική εργασία

Τα πέντε (5) από τα μαθήματα, το Σεμινάριο Ψηφιακής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας και η διπλωματική εργασία είναι κοινά για όλους τους σπουδαστές και θεωρούνται υποχρεωτικά μαθήματα. Τα υπόλοιπα μαθήματα θεωρούνται μαθήματα επιλογής.

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δύο (2) διδακτικά εξάμηνα μαθημάτων, μία περίοδο συμμετοχής στο Σεμινάριο Ψηφιακής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας διάρκειας τριών (3) μηνών και μία περίοδο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας ελάχιστης διάρκειας τριών (3) μηνών.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Το ΔΜΣ είναι δυνατόν να παρέχεται με εξειδίκευση σε μια από τις παρακάτω κατευθύνσεις, σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ:

 1. Κατεύθυνση Α: Ανάπτυξη Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων Μεγάλης Κλίμακας
  (Intelligent Large-Scale Information Systems Development)
 2. Κατεύθυνση Β: Κυβερνοασφάλεια & Προστασία Ψηφιακών Υποδομών
  (Cybersecurity & Digital Infrastructures Protection)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ) του ΠΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90).

Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται, αναλυτικά, ως εξής:

Α’ Εξάμηνο (κάθε φοιτητής επιλέγει και τα πέντε (5) μαθήματα)

 • Συστήματα Ανάλυσης & Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων (6 ECTS)
 • Προηγμένες Μέθοδοι Ανάπτυξης Λογισμικού (6 ECTS)
 • Διoίκηση & Τεχνολογίες Κυβερνοασφάλειας (6 ECTS)
 • Τεχνολογίες Ψηφιακών Υποδομών (6 ECTS)
 • Τεχνολογίες & Υπηρεσίες Διαδικτύου (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β’ Εξάμηνο (κάθε φοιτητής επιλέγει πέντε (5) μαθήματα. Αν επιλέξει κατεύθυνση, τότε πρέπει να επιλέξει τα δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης, καθώς και τουλάχιστον δύο (2) από τα μαθήματα επιλογής κάθε κατεύθυνσης)

Υποχρεωτικά μαθήματα κατευθύνσεων    

 • Υπηρεσιοστρεφής Ανάπτυξη Λογισμικού σε Υπολογιστικό Νέφος (Κατεύθυνση Α) (6 ECTS)
 • Μοντελοποίηση Συστημάτων & Οργάνωση Γνώσεων (Κατεύθυνση Α) (6 ECTS)
 • Ασφάλεια Λογισμικού & Δικτύων (Κατεύθυνση Β) (6 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία (Κατεύθυνση Β) (6 ECTS)

Μαθήματα επιλογής κατευθύνσεων    

 • Βαθιά Μάθηση (Κατεύθυνση Α) (6 ECTS)
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών στον Ιστό (Κατεύθυνση Α) (6 ECTS)
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές (Κατεύθυνση Α) (6 ECTS)
 • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Κατεύθυνση Α) (6 ECTS)
 • Ψηφιακά Πειστήρια (Κατεύθυνση Β) (6 ECTS)
 • Έλεγχος Ασφάλειας (Κατεύθυνση Β) (6 ECTS)
 • Ελεγκτική Πληροφοριακών Συστημάτων (Κατεύθυνση Β) (6 ECTS)
 • Αλυσίδες Καταχωρίσεων & Ευφυείς Συμβάσεις (Κατεύθυνση Β) (6 ECTS)
 • Έλεγχος, Αξιοπιστία & Διασφάλιση Ποιότητας Λογισμικού (Κατευθύνσεις Α&Β) (6 ECTS)
 • Δίκαιο της Πληροφορίας (Κατευθύνσεις Α&Β) (6 ECTS)
 • Πρακτική Άσκηση (Κατευθύνσεις Α&Β) (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ’ Εξάμηνο (κάθε φοιτητής επιλέγει και τα δύο (2) πρώτα μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας)    

 • Σεμινάριο Ψηφιακής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (3 ECTS)
 • Σεμινάριο Επικοινωνίας και Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος (3 ECTS)
 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (24 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γενικό Σύνολο 90 ECTS

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι υποχρεωτική. Απουσία πέραν του 30% του συνόλου των ωρών συνιστά αποτυχία στο αντίστοιχο μάθημα.

Η διδασκαλία, η άσκηση στα εργαστήρια και οι εξετάσεις γίνονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία και η αρθρογραφία καλύπτουν ελληνικές και διεθνείς πηγές.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο