1. Το πρόγραμμα είναι εντατικό και πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1466/ τ. Β’/13-8-2007) που αφορά στην Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.).

2. Για την απόκτηση των τίτλων του ΜΔΕ απαιτείται:

α) Υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε 60 Πιστωτικές Μονάδες.

β) Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας η οποία αντιστοιχεί σε 15 Πιστωτικές Μονάδες.

3. Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) 5 Π.Μ.
 • Οικονομετρικές Μέθοδοι (Econometric Methods) 5 Π.Μ.
 • Λογιστική Επιχειρήσεων Ι (Accounting for Corporations I) 5 Π.Μ.
 • Διεθνής Χρηματοοικονομική (International Finance ) 5 Π.Μ.
 • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων (Corporate Finance) 5 Π.Μ.
 • Λογιστική Επιχειρήσεων ΙI (Accounting for Corporations II) 5 Π.Μ.

Σύνολο 30 Π.Μ.

 

Β' Εξάμηνο

 • Διαχείριση Επενδύσεων (Investment Management ) 5 Π.Μ.
 • Λογιστική Μέτρηση Χρηματοοικονομικών Μέσων (IFRS 9) (Accounting Measurement of Financial Instruments (IFRS 9) 5 Π.Μ.
 • Θεμελιώδης Ανάλυση Επενδύσεων (Fundamental Analysis of Investments) 5 Π.Μ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, 15 Π.Μ. 

 • Αγορές Παραγώγων και Αποτίμηση (Derivatives Markets and Valuation) 5 Π.Μ.
 • Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων: Τάσεις και Εξελίξεις (Corporate Financing: Trends and Developments) 5 Π.Μ.
 • Εμπορικές και Επενδυτικές Τράπεζες (Commercial and Investment Banking) 5 Π.Μ.
 • Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός (Financial Planning) 5 Π.Μ.
 • Απάτη: Μέθοδοι Ανάλυσης και Πρόληψης (Fraud Examination) 5 Π.Μ.
 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Mergers and Acquisitions) 5 Π.Μ
 • Θέματα Φορολογίας (Taxation Issues) 5 Π.Μ.

Σύνολο 30 Π.Μ

 

ΘΕΡΙΝΟΙ ΜΗΝΕΣ

 • Συλλογή στοιχείων, Επεξεργασία, Συγγραφή και Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας (Data Collection, Analysis, Writing, and Presentation of Dissertation) 15 Π.Μ.

Σύνολο 15 Π.Μ.

 

4. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ. θα γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.. Το πρόγραμμα των διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων του Π.Μ.Σ μπορεί να μεταβάλλεται/προσαρμόζεται διαχρονικά, μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. Το παραπάνω Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στα επιπλέον εξάμηνα του προγράμματος μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των Οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ..


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο