Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δομή του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα έχει διετή διάρκεια, περιλαμβάνει τρία στάδια διδασκαλίας  και ολοκληρώνεται  με την εκπόνηση  διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα ξεκινούν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την επιτυχή εξέταση της διπλωματικής εργασίας τον Ιούνιο του δεύτερου έτους σπουδών.

Τα τρία στάδια διδασκαλίας είναι:

Α. Προπαρασκευαστικό στάδιο.

Τα μαθήματα του πρώτου σταδίου παρέχουν στο σπουδαστή τις γνώσεις στις τρεις επιστήμες (οικονομική επιστήμη, πολιτική επιστήμη, νομική επιστήμη) που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση των δύο επόμενων σταδίων του προγράμματος. Το στάδιο αυτό διαρκεί εννέα εβδομάδες και περιλαμβάνει τα παρακάτω μαθήματα:

 • Θέματα και Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης
 • Πολιτική Επιστήμη για Ευρωπαϊκές Σπουδές
 • Εισαγωγή στο Δίκαιο της ΕΕ

Οι εξετάσεις στα μαθήματα αυτά διενεργούνται το Νοέμβριο.

 

Β. Διεπιστημονικό στάδιο.

Το δεύτερο στάδιο παρέχει στο σπουδαστή διεπιστημονικές γνώσεις  και αναπτύσσει την αναλυτική ικανότητα σε θέματα της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (οικονομικές, πολιτικές και νομικές πλευρές). Το στάδιο αυτό διαρκεί οκτώ μήνες (Νοέμβριος-Ιούνιος), περιλαμβάνει τέσσερα μαθήματα και χωρίζεται σε δύο μέρη.

Στο πρώτο μέρος (Νοέμβριος-Φεβρουάριος) διδάσκονται τα μαθήματα:

 • Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

και στο δεύτερο μέρος (Μάρτιος-Ιούνιος) τα μαθήματα:

 • Μικροοικονομικές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το καθένα από τα μαθήματα έχει διάρκεια 12 εβδομάδων. Οι εξετάσεις στα μαθήματα του πρώτου μέρους διενεργούνται τον Μάρτιο, και οι εξετάσεις στα μαθήματα του δεύτερου μέρους διενεργούνται τον Ιούνιο.

Γ. Στάδιο εξειδίκευσης.

Το τρίτο στάδιο αποσκοπεί να δώσει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να εξειδικευθούν σε θέματα που αφορούν τις οικονομικές, νομικές ή πολιτικές πτυχές της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Το στάδιο αυτό διαρκεί εννέα μήνες (Σεπτέμβριος-Μάιος) και περιλαμβάνει τέσσερα μαθήματα επιλογής από τον κατάλογο των προσφερόμενων μαθημάτων και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα αυτά μεταβάλλονται ανάλογα με τη σύνθεση του ακροατηρίου και προσφέρονται εφόσον επιλέγονται από έναν ελάχιστο αριθμό φοιτητών. Οι εξετάσεις στα μαθήματα αρχίζουν μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας όλων των μαθημάτων επιλογής τον Μάρτιο.

Ενδεικτικός Κατάλογος Μαθημάτων Επιλογής:

 • Διεθνές Εμπόριο και Οικονομικές Ενώσεις στην Παγκόσμια Οικονομία
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού ΕΕ
 • Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Εφαρμογή του
 • ΕΕ & ∆ιεθνείς Οργανισµοί
 • Ειδικά Θέµατα Χρηµατοδοτικής
 • Ευρωπαϊκές Χρηματοπιστωτικές Αγορές, Ανισορροπίες και Κρίσεις
 • Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια
 • Η Ελλάδα στην ΟΝΕ
 • Ηγεσία & ∆ιαπραγµατεύσεις στην Ε.Ε
 • Θέµατα Ευρωπαϊκής Μακροοικονοµίας
 • Κοινωνική Πολιτική στην ΕΕ
 • Πολιτικές Οικονοµικής Μεγέθυνσης στην Ε.Ε
 • Πολιτική Ανταγωνισµού
 • Πολιτική Οικονοµία της ΕΕ

Διπλωματική εργασία.

Η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος. Μετά το πέρας της διδασκαλίας του διεπιστημονικού σταδίου, ο φοιτητής προτείνει το θέμα της Εργασίας του, το οποίο πρέπει να εγκριθεί από τον καθ’ ύλη αρμόδιο καθηγητή και από τον διευθυντή του προγράμματος. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση της κάθε εργασίας γίνεται από τον επιβλέποντα καθηγητή και από δύο επιπλέον μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας  είναι απαραίτητη.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο