Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ στην 1η Κατεύθυνση σπουδών «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε 10 μαθήματα, εκ των οποίων 5 Υποχρεωτικά (Υ) και 5 μαθήματα της επιλογής του κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή. 

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη 2η Κατεύθυνση σπουδών «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε 10 Υποχρεωτικά μαθήματα. 

Όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και στις δυο κατευθύνσεις είναι ισότιμα και αποδίδουν 6 διδακτικές/πιστωτικές μονάδες (ECTS),  ενώ η μεταπτυχιακή (διπλωματική) εργασία 30 πιστωτικές μονάδες. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 90.

Η κανονική διάρκεια σπουδών για απόκτηση του ΔΜΣ υποδιαιρείται κατ’ ελάχιστον σε τρία εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν μαθήματα, ενώ το τελευταίο αφιερώνεται στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας.

1η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Χειμερινή εκπαιδευτική περίοδος

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού
•    6401 Eισαγωγή στις Επιστήμες της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος (6 ECTS)
•    6403 Ρύπανση και Συστήματα Προστασίας Περιβάλλοντος (6 ECTS)

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα (επιλέγονται 3)
•    6402 Μέθοδοι και Τεχνικές Παρατήρησης και Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος (6 ECTS)
•    6407 Μεθοδολογία και μέθοδοι γεωγραφικής έρευνας (6 ECTS)
•    6429 Διαχείριση περιβάλλοντος με οικοσυστημική θεώρηση (6 ECTS)
•    6433 Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη (6 ECTS)
•    6436 Οικιστικά Συστήματα και Σχεδιασμός στο Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον (6 ECTS)
•    6437 Διαχείριση και έλεγχος περιβάλλοντος –Περιβαλλοντικές Πολιτικές (6 ECTS)
•    6439 Δομημένο Περιβάλλον και Ανάπτυξη (6 ECTS)

Εαρινή εκπαιδευτική περίοδος

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού
•    6406 Χωρικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις της Ανάπτυξης και του σχεδιασμού (6 ECTS)
•    6408 Συστήματα Λήψης Αποφάσεων (6 ECTS)
•    6419 Οικονομική του Περιβάλλοντος (6 ECTS)
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα (επιλέγονται 2)
•    6404 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Περιβάλλον (6 ECTS)
•    6413 Διαχείριση Αποβλήτων και ανάκτηση υλικών (6 ECTS)
•    6414 Διαχείριση Υδατικών Πόρων (6 ECTS)
•    6420 Ενέργεια και Περιβάλλον (6 ECTS)
•    6421 Καθαρές Τεχνολογίες (6 ECTS)
•    6424 Προχωρημένες μέθοδοι ψηφιακής τηλεπισκόπησης (προσφέρεται σε συνδιδασκαλία με το ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική») (6 ECTS)
•    6434 Συστήματα Διαχείρισης Γης και Ακίνητης Περιουσίας (6 ECTS)
•    6435 Εφαρμογές Περιβαλλοντικού σχεδιασμού στο δομημένου χώρο (6 ECTS)
•    6438 Μέθοδοι προοπτικής διερεύνησης (Foresight) στο σχεδιασμό του χώρου (6 ECTS) 
•    6612 Έμπειρα Συστήματα στη Γεωπληροφορική (προσφέρεται σε συνδιδασκαλία με το ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική») (6 ECTS)
 
2η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Χειμερινή εκπαιδευτική περίοδος

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού
•    6451 Eισαγωγή στις Επιστήμες της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος –Κτηματολόγιο και ΠΓ (6 ECTS)
•    6452 Mέθοδοι και Τεχνικές Παρατήρησης και Παρακολούθησης του Ορεινού Περιβάλλοντος (6 ECTS)
•    6454 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ορεινό Περιβάλλον (6 ECTS)
•    6459 Εισαγωγή στο Περιβάλλον και την Κοινωνία των Ορεινών Περιοχών (6 ECTS)
•    6464 Διαχείριση περιβάλλοντος με οικοσυστημική θεώρηση και με έμφαση στον ορεινό χώρο (6 ECTS)

Εαρινή εκπαιδευτική περίοδος

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού
•    6455 Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη (6 ECTS)
•    6456 Ρύπανση και προστασία περιβάλλοντος (6 ECTS)
•    6457 Χωρικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και Νομικές Διαστάσεις της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος των Ορεινών Περιοχών (6 ECTS)
•    6463 Περιβαλλοντική Οικονομία: Εφαρμογές σε Ζητήματα Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών (6 ECTS)
•    6468 Ταυτότητα και αναπτυξιακές προοπτικές των ορεινών περιοχών (6 ECTS)

Τρίτο εξάμηνο σπουδών 

•    Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

 Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ μπορεί, με αιτιολογημένη πρότασή της, και εφόσον δεν αλλάζει τη φυσιογνωμία του Προγράμματος, να τροποποιεί (με προσθήκη, αφαίρεση, συγχώνευση) τα μαθήματα του προγράμματος και να προβαίνει σε ανακατανομή μεταξύ των μαθημάτων στις ακαδημαϊκές περιόδους (εξάμηνα), στο πλαίσιο πάντα της προβλεπόμενης διαδικασίας σύνταξης και έγκρισης του αναλυτικού προγράμματος σπουδών του ΔΠΜΣ.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο