Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα παρακάτω μαθήματα και σειρά σεμιναρίων από ειδικούς που προέρχονται από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημόσιου Τομέα ή από τον ιδιωτικό τομέα. Η επιλογή των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Τα σεμινάρια και οι διαλέξεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στην ελληνική ή/ και αγγλική γλώσσα. Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ειδίκευσης θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα συγγραφής στην αγγλική γλώσσα κατόπιν απόφασης της συνέλευσης. Πέραν τούτων, ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται σε συμμετοχή στα σεμινάρια, διαλέξεις, εκπαιδευτικές εκδρομές και εργασίες πεδίου. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90) εκ των οποίων εικοσιπέντε (25) ΙΓΜ αφορούν μαθήματα του Α΄ εξαμήνου σπουδών, εικοσιπέντε (25) ΠΜ μαθήματα του Β΄ εξαμήνου σπουδών, τέσσερα (4) ΠΜ σεμινάρια και διαλέξεις, οκτώ (8) εργασίες πεδίου και εκπαιδευτικών εκδρομών και εικοσιοκτώ (28) ΠΜ για την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση ως εξής:

 

Ι) Κατεύθυνση «Εδαφικοί, Υδατικοί Πόροι και Διαχείριση Περιβάλλοντος»

Α' Εξάμηνο 

 • Ειδικά θέματα Αρδεύσεων και Αρδευτικών συστημάτων (5 ECTS)
 • Περιβαλλοντική φυσική εδάφους και ποιότητα νερών (5 ECTS)
 • Εκσυγχρονισμός Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείριση Υδατικών πόρων (5 ECTS)
 • Σεμινάρια/Διαλέξεις (2 ECTS)
 • Εργασίες πεδίου/ Εκπαιδευτικές εκδρομές (3 ECTS)

Και δύο από τα παρακάτω: 

 • Εφαρμογές στη Μικρομετεωρολογία - Βιοκλιματολογία (5 ECTS)
 • Ειδικά θέματα προσομοιώσεων στις Αρδεύσεις και στις Στραγγίσεις (5 ECTS)
 • Ειδικά θέματα Διαχείρισης Υδατικών πόρων (5 ECTS)
 • Ειδικά θέματα ποιότητας νερών (5 ECTS)
 • Προχωρημένη Υδρολογία (5 ECTS)
 • Γεωπεριβάλλον και Έργα Υποδομής (5 ECTS)
 • Αριθμητική ανάλυση (5 ECTS)
 • Διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Υποβάθμιση γαιών και μέτρα προστασίας τους (5 ECTS)
 • Βιολογία-Οικολογία και γονιμότητα εδαφικού περιβάλλοντος (5 ECTS)
 • Σεμινάρια/Διαλέξεις (2 ECTS)
 • Εργασίες πεδίου/ Εκπαιδευτικές εκδρομές (3 ECTS)

Και τρία από τα παρακάτω: 

 • Φυσικοχημικές διεργασίες στα εδάφη και ερμηνεία εδαφολογικών δεδομένων (5 ECTS)
 • Ειδικά θέματα αξιολόγησης εδαφών (5 ECTS)
 • Προληπτικός περιβαλλοντικός σχεδιασμός (5 ECTS)
 • Ανάλυση συστημάτων Υδατικών πόρων (5 ECTS)
 • Ειδικά θέματα Εγγειοβελτιωτικών έργων (5 ECTS)
 • Ειδικά θέματα διαχείρισης αποβλήτων (5 ECTS)
 • Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων στην γεωργία (5 ECTS)
 • Ειδικά θέματα Φυσικής Εδάφους (5 ECTS)
 • Προηγμένες αναλυτικές τεχνικές πετρωμάτων και γεωυλικών (5 ECTS)
 • Δίκαιο περιβάλλοντος (5 ECTS)
 • Οικονομικά περιβάλλοντος και φυσικών πόρων (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

II) Κατεύθυνση «Αναπτυξιακός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Έργα Υποδομής και Πρόληψη Φυσικών Κινδύνων»

Α' Εξάμηνο 

 • Γεωπεριβάλλον και Έργα Υποδομής (5 ECTS)
 • Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (5 ECTS)
 • Περιβαλλοντική Γεωλογία -Γεωχημεία (5 ECTS)
 • Σεμινάρια/Διαλέξεις (2 ECTS)
 • Εργασίες πεδίου/ Εκπαιδευτικές εκδρομές (3 ECTS)

Και δύο από τα παρακάτω: 

 • Εφαρμογές στην Μικρομετεωρολογια -Βιοκλιματολογία (5 ECTS)
 • Παλαιοπεριβάλλον-περιβαλλοντική μικροπαλαιοντολογία και παλαιοβοτανικές μέθοδοι (5 ECTS)
 • Διαχείριση Έργων Υποδομής (5 ECTS)
 • Τηλεπισκόπηση (5 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη μη χωρική Στατιστική ανάλυση (5 ECTS)
 • Βιοποικιλότητα της Ελλάδας (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Φυσικοί Κίνδυνοι και Καταστροφές (5 ECTS)
 • Προληπτικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (5 ECTS)
 • Υδρογεωλογία - Ποιότητα Νερών (5 ECTS)
 • Σεμινάρια/Διαλέξεις (2 ECTS)
 • Εργασίες πεδίου/ Εκπαιδευτικές εκδρομές (3 ECTS)

Και δύο από τα παρακάτω: 

 • Προηγμένες αναλυτικές τεχνικές πετρωμάτων και γεωυλικών (5 ECTS)
 • Ενεργός Τεκτονική - Σεισμική Επικινδυνότητα (5 ECTS)
 • Χωρική Στατιστική - Γεωστατιστική (5 ECTS)
 • Μακράς διάρκειας γεωμεταβολές (5 ECTS)
 • Εγγειοβελτιωτικά Έργα (5 ECTS)
 • Γεωαρχαιολογία (5 ECTS)
 • Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας της Ελλάδας (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

III) Κατεύθυνση «Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση»

Α' Εξάμηνο

 • Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (5 ECTS)
 • Τηλεπισκόπηση (5 ECTS)
 • Σεμινάρια/Διαλέξεις (2 ECTS)
 • Εργασίες πεδίου/ Εκπαιδευτικές εκδρομές (3 ECTS)

Και τρία από τα παρακάτω: 

 • Βάσεις Δεδομένων (5 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη μη Χωρική Στατιστική Ανάλυση (5 ECTS)
 • Συλλογή δεδομένων από τον αγρό - Γεωργία Ακριβείας (5 ECTS)
 • Γεωχωρικά Μοντέλα Εκτίμησης Κινδύνων Εδαφικών Πόρων (5 ECTS)
 • Εφαρμογές στην Μικρομετεωρολογία - Βιοκλιματολογία (5 ECTS)
 • Έμπειρα Συστήματα στην Μελέτη των Φυσικών Πόρων (5 ECTS)
 • Γεωπεριβάλλον (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Επεξεργασία Διανυσματικών και Πλεγματικών Δεδομένων - Χωρική Μοντελοποίηση (5 ECTS)
 • Χωρική Στατιστική - Γεωστατιστική (5 ECTS)
 • Σεμινάρια/Διαλέξεις (2 ECTS)
 • Εργασίες πεδίου/ Εκπαιδευτικές εκδρομές (3 ECTS)

Και τρία από τα παρακάτω: 

 • Προηγμένες Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης και GIS (5 ECTS)
 • Προηγμένες Εφαρμογές GIS στην Υδρολογία και τα υδραυλικά έργα (5 ECTS)
 • Διαδικτυακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (5 ECTS)
 • Προληπτικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (5 ECTS)
 • Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση (5 ECTS)
 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (5 ECTS)
 • Φυσικοί Κίνδυνοι και Καταστροφές (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ΄ Εξάμηνο (κοινό για τις κατευθύνσεις)

Στο Γ΄ Εξάμηνο σπουδών εντάσσονται η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης (28 ECTS), και η παρακολούθηση Εργασιών Υπαίθρου/Εκπαιδευτικών Εκδρομών (2 ECTS) και η εκπόνηση και τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο