Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ ξεκινά κατά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια της φοίτησης, ο φοιτητής οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς έξι σεμινάρια και τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ). Το κάθε σεμινάριο για το οποίο απαιτείται εκπόνηση σεμιναριακής εργασίας αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές μονάδες (ECTS), ενώ η ΜΔΕ αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.

Η θεματολογία και η βιβλιογραφία των μαθημάτων περιέχονται στον Οδηγό Σπουδών, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ετησίως. Τα σεμινάρια είναι εξαμηνιαία.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα με δυνατότητα προσφοράς μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα από επισκέπτη καθηγητή ΑΕΙ της αλλοδαπής.

Για κάθε φοιτητή ορίζεται ένας επόπτης σπουδών. Επόπτες σπουδών μπορούν να είναι μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στο ΠΜΣ και προσφέρουν στη διάρκεια των τεσσάρων εξαμήνων ένα τουλάχιστον σεμιναριακό μάθημα. Οι επόπτες ορίζονται από τη ΣΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου. Η ΣΕ και ο επόπτης έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Κάθε φοιτητής μπορεί να παρακολουθεί σε κάθε εξάμηνο μέχρι και τρία σεμιναριακά μαθήματα, σύμφωνα με το προσωπικό του πρόγραμμα, το οποίο διαμορφώνεται κατά τις ρυθμίσεις του κανονισμού και σε συνεργασία με τον επόπτη του, ο οποίος ενημερώνει στη συνέχεια γραπτώς τη ΣΕ.

Από το σύνολο των σεμιναριακών μαθημάτων τουλάχιστον τέσσερα πρέπει να προέρχονται από τον κατάλογο των μαθημάτων της ειδίκευσης, στην οποία έχει εγγραφεί ο φοιτητής. Τα υπόλοιπα δύο σεμινάρια μπορεί να επιλέγονται από τις ειδικεύσεις του ιδίου ΠΜΣ ή άλλων ΠΜΣ του Τμήματος ή άλλου πανεπιστημιακού τμήματος δημοσίου ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου, με τη σύμφωνη γνώμη του επόπτη καθηγητή, εφόσον εξασφαλίζεται η αντιστοιχία των πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

1. Ειδίκευση: Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος

Α’ Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής - 2 μαθήματα για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

 • Ιστορία Νέου Ελληνισμού Ι (15 ECTS)
 • Ιστορία Νέου Ελληνισμού II (15 ECTS)
 • Οθωμανική Ιστορία Ι (15 ECTS)
 • Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (19ος-20ος αι.) Ι (15 ECTS)
 • Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (19ος-20ός αι.) II (15 ECTS)
 • Μάθημα ελεύθερης επιλογής από άλλη ειδίκευση του ΠΜΣ ή από άλλο ΠΜΣ του Τμήματος ή από άλλο ΠΜΣ δημοσίου ΑΕΙ (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β’ Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής (Δύο μαθήματα για τον μεταπτυχιακό φοιτητή)

 • Ιστορία Νέου Ελληνισμού III (15 ECTS)
 • Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (19ος-20ός αι.) III (15 ECTS)
 • Μάθημα ελεύθερης επιλογής από άλλη ειδίκευση του ΠΜΣ ή από άλλο ΠΜΣ του Τμήματος ή από άλλο ΠΜΣ δημοσίου ΑΕΙ (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ’ Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής (Δύο μαθήματα για τον μεταπτυχιακό φοιτητή)

 • Ιστορία Νέου Ελληνισμού IV (15 ECTS)
 • Οθωμανική Ιστορία II (15 ECTS)
 • Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (19ος-20ός αι.) IV (15 ECTS)
 • Μάθημα ελεύθερης επιλογής από άλλη ειδίκευση του ΠΜΣ ή από άλλο ΠΜΣ του Τμήματος ή από άλλο ΠΜΣ δημοσίου ΑΕΙ (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Δ’ Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

2. Ειδίκευση: Ευρωπαϊκή Ιστορία

Α’ Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής (Δύο μαθήματα για τον μεταπτυχιακό φοιτητή)

 • Μεσαιωνική Ιστορία Ι (15 ECTS)
 • Πρώιμη Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία Ι (15 ECTS)
 • Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Ι (15 ECTS)
 • Μάθημα ελεύθερης επιλογής από άλλη ειδίκευση του ΠΜΣ ή από άλλο ΠΜΣ του Τμήματος ή από άλλο ΠΜΣ δημοσίου ΑΕΙ (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β’ Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής (Δύο μαθήματα για τον μεταπτυχιακό φοιτητή)

 • Μεσαιωνική Ιστορία II (15 ECTS)
 • Πρώιμη Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία II (15 ECTS)
 • Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία II (15 ECTS)
 • Μάθημα ελεύθερης επιλογής από άλλη ειδίκευση του ΠΜΣ ή από άλλο ΠΜΣ του Τμήματος ή από άλλο ΠΜΣ δημοσίου ΑΕΙ (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ’ Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής (Δύο μαθήματα για τον μεταπτυχιακό φοιτητή)

 • Μεσαιωνική Ιστορία III (15 ECTS)
 • Πρώιμη Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία III (15 ECTS)
 • Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία III (15 ECTS)
 • Μάθημα ελεύθερης επιλογής από άλλη ειδίκευση του ΠΜΣ ή από άλλο ΠΜΣ του Τμήματος ή από άλλο ΠΜΣ δημοσίου ΑΕΙ (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Δ’ Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

3. Ειδίκευση: Ιστορία της Τέχνης

Α’ Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής (Δύο μαθήματα για τον μεταπτυχιακό φοιτητή)

 • Ζητήματα Έρευνας στην Ευρωπαϊκή Τέχνη Ι (15 ECTS)
 • Ζητήματα Έρευνας στη Νεότερη Ελληνική Τέχνη Ι (15 ECTS)
 • Μάθημα ελεύθερης επιλογής από άλλη ειδίκευση του ΠΜΣ ή από άλλο ΠΜΣ του Τμήματος ή από άλλο ΠΜΣ δημοσίου ΑΕΙ (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β’ Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής (Δύο μαθήματα για τον μεταπτυχιακό φοιτητή)

 • Ζητήματα Έρευνας στην Ευρωπαϊκή Τέχνη II (15 ECTS)
 • Ζητήματα Έρευνας στη Νεότερη Ελληνική Τέχνη II (15 ECTS)
 • Μάθημα ελεύθερης επιλογής από άλλη ειδίκευση του ΠΜΣ ή από άλλο ΠΜΣ του Τμήματος ή από άλλο ΠΜΣ δημοσίου ΑΕΙ (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ’ Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής (Δύο μαθήματα για τον μεταπτυχιακό φοιτητή)

 • Ζητήματα Έρευνας στην Ευρωπαϊκή Τέχνη III (15 ECTS)
 • Ζητήματα Έρευνας στη Νεότερη Ελληνική Τέχνη III (15 ECTS)
 • Μάθημα ελεύθερης επιλογής από άλλη ειδίκευση του ΠΜΣ ή από άλλο ΠΜΣ του Τμήματος ή από άλλο ΠΜΣ δημοσίου ΑΕΙ (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Δ’ Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο