Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης αλλά και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό όμως που δεν υπερβαίνει το 35% (παρ. 3, αρ. 30, ν. 4485/2017). Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Μετά από απόφαση της ΕΔΕ, μπορούν να προσφερθούν μαθήματα και στην Αγγλική γλώσσα.

Α. Στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ προσφέρονται οι ακόλουθες κατηγορίες μαθημάτων:

1. Υποχρεωτικό μάθημα

 • − Αλγόριθμοι

2. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα χωρίζονται στις παρακάτω 3 ομάδες:

Ομάδα Α (Αλγόριθμοι):

 • − Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι
 • − Συνδυαστική βελτιστοποίηση
 • − Υπολογιστική πολυπλοκότητα

Ομάδα Β (Λογική):

 • − Θεωρία αναδρομής
 • − Θεωρία συνόλων
 • − Λογική

Ομάδα Γ (Διακριτά Μαθηματικά):

 • − Θεωρία γραφημάτων
 • − Στοχαστικές διαδικασίες
 • − Συνδυαστική

3. Μαθήματα επιλογής

 • − Ακραία συνδυαστική
 • − Άλγεβρα και κρυπτογραφία
 • − Αλγοριθμικά θέματα κοινωνικών δικτύων
 • − Αλγοριθμική θεωρία γραφημάτων
 • − Αλγοριθμική θεωρία παιγνίων
 • − Αλγόριθμοι δικτύων και πολυπλοκότητα
 • − Αλγόριθμοι στη δομική βιοπληροφορική
 • − Ανάλυση γεωμετρικών δεδομένων
 • − Αναλυτική συνδυαστική
 • − Απεικόνιση γραφημάτων
 • − Απειροσυνδυαστική
 • − Διακριτή ανάλυση
 • − Δομική πολυπλοκότητα
 • − Δομική θεωρία γραφημάτων
 • − Δυναμικός προγραμματισμός
 • − Ειδικά θέματα αλγορίθμων
 • − Ειδικά θέματα διακριτών μαθηματικών
 • − Ειδικά θέματα λογικής
 • − Επιχειρησιακή έρευνα
 • − Θεωρία αποδείξεων
 • − Θεωρία γραμμικού προγραμματισμού
 • − Θεωρία κόμβων και εφαρμογές
 • − Θεωρία μητροειδών
 • − Θεωρία μοντέλων
 • − Θεωρία ουρών αναμονής
 • − Θεωρία παιγνίων
 • − Θεωρία πληροφορίας
 • − Κρυπτογραφία
 • − Κυρτή ανάλυση
 • − Λάμδα λογισμός
 • − Μοντέλα υπολογισμού, τυπικές γλώσσες και αυτόματα
 • − Παραμετρικοί πολυπλοκότητα και αλγόριθμοι
 • − Πιθανοτικές μέθοδοι
 • − Προσθετική συνδυαστική
 • − Σημασιολογία γλωσσών προγραμματισμού
 • − Στοχαστικά μοντέλα
 • − Συστήματα τύπων των γλωσσών προγραμματισμού
 • − Τροπική λογική
 • − Τυπικές μέθοδοι
 • − Τυχαιοποιημένοι αλγόριθμοι
 • − Υπολογιστική άλγεβρα
 • − Υπολογιστική γεωμετρία
 • − Υπολογιστική επιστήμη και τεχνολογία
 • − Υπολογιστική κρυπτογραφία

4. Σεμιναριακά μαθήματα: αφορούν προχωρημένα θέματα και διδάσκονται συνήθως από επισκέπτες καθηγητές.

5. Μαθήματα μελέτης: έχουν ως στόχο τη μελέτη σε βάθος κάποιου συγκεκριμένου ερευνητικού θέματος και προσφέρονται σε φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα υποχρεωτικά μαθήματα, υπό την καθοδήγηση ενός διδάσκοντα του προγράμματος.

Το υποχρεωτικό, κάθε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα και κάθε μάθημα επιλογής διδάσκεται για τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως, από τις οποίες η μία (1) μπορεί να αφορά φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις, και αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κάθε σεμιναριακό μάθημα διδάσκεται για τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες ανά εξάμηνο και αντιστοιχεί σε τέσσερις (4) πιστωτικές μονάδες. Κάθε μάθημα μελέτης διδάσκεται για δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως και αντιστοιχεί σε τέσσερις (4) πιστωτικές μονάδες.

Κάθε φοιτητής μπορεί, κατόπιν εγκρίσεως της Ε.Δ.Ε.,

α. να συγκεντρώσει μέχρι δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες από επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων άλλων ΠΜΣ συναφούς αντικειμένου και

β. να ζητήσει την αναγνώριση μεταπτυχιακών μαθημάτων που παρακολούθησε επιτυχώς πριν από την εγγραφή του στο ΔΠΜΣ.

Κάθε φοιτητής μπορεί να συγκεντρώσει συνολικά το πολύ τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από μαθήματα των παραπάνω περιπτώσεων (α) και (β).

Για την απονομή του ΔΜΣ κάθε φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες ως εξής:

 • είκοσι τέσσερις (24) πιστωτικές μονάδες μέσω επιτυχούς παρακολούθησης του υποχρεωτικού μαθήματος «Αλγόριθμοι» και τριών (3) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων, ένα από κάθε μία από τις Ομάδες Α. Αλγόριθμοι, Β. Λογική και Γ. Διακριτά Μαθηματικά.
 • τριάντα έξι (36) πιστωτικές μονάδες μέσω επιτυχούς παρακολούθησης λοιπών μαθημάτων.
 • τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες μέσω επιτυχούς συγγραφής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Τα μαθήματα, η κατανομή τους σε εξάμηνα και οι προϋποθέσεις για τη λήψη του διπλώματος μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση της ΕΔΕ. Στις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που αφορούν το υποχρεωτικό, τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και τα λοιπά μαθήματα θα πρέπει να τηρείται μια ισορροπία μεταξύ των τριών επιστημονικών περιοχών του προγράμματος (Αλγόριθμοι, Λογική, Διακριτά Μαθηματικά), καθώς και να εξασφαλίζεται ο κεντρικός ρόλος των Αλγορίθμων, όπως στο παρόν πρόγραμμα. Επίσης τυχόν τροποποιήσεις θα είναι εφαρμοστέες από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από αυτό κατά το οποίο αποφασίζονται από την ΕΔΕ.

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει μια ενδεικτική κατανομή μαθημάτων ανά εξάμηνο και ανά κατηγορία, αναφέροντας για κάθε μάθημα τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες.

Α' Εξάμηνο 

 • ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) (6 ECTS)
 • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΑΣ Α (6 ECTS)
 • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΑΣ Β (6 ECTS)
 • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ (6 ECTS)
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο 

 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (6 ECTS)
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (6 ECTS)
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (6 ECTS)
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (6 ECTS)
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο 

 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο