Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του παρόντος Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 120.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄)(από 30 ECTS αντίστοιχα), που όλα είναι υποχρεωτικά. Κατά το Γ΄ εξάμηνο σπουδών διενεργείται η πρακτική άσκηση (30 ECTS), ενώ κατά το τέταρτο (Δ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση και εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε 30.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ: ΒΙΟ-ΪΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 • Μοριακή Βιολογία (2 ECTS)
 • Κλινική και Μοριακή Γενετική (2 ECTS)
 • Κλινική και Μοριακή Κυτταρολογία (2 ECTS)
 • Κλινική και Μοριακή Βιοχημεία (2 ECTS)
 • Μοριακή Κυτταρογενετική (2 ECTS)
 • Κλινική Χημεία (2 ECTS)
 • Μοριακή και Κλινική Φαρμακολογία (2 ECTS)
 • Κλινική και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία (2 ECTS)
 • Γενετική μικροβίων, παρασίτων και μυκήτων - Αντιμικροβιακή θεραπεία (2 ECTS)
 • Μοριακή και κλινική ιολογία (2 ECTS)
 • Γονιδιωματική και Πρωτεωμική στην προγνωστική Ιατρική (2 ECTS)
 • Βιοτεχνολογία και εφαρμογές της (2 ECTS)
 • Βιοστατιστική - Βιοπληροφορική (2 ECTS)
 • Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας - Υγιεινή υδάτων, αέρα, εδάφους - Μηχανισμοί μεταλλαξιγένεσης - καρκινογένεσης (2 ECTS)
 • Πρόγραμμα μαζικού πληθυσμιακού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση και την πρόληψη παθολογικών καταστάσεων. Είσοδος στην αγορά εργασίας - Εργασιακές σχέσεις (2 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

 • Βιο-Ιατρικές εφαρμογές στην υγεία (2 ECTS)
 • Μοριακή προ- και μετα-γεννητική διάγνωση ασθε νειών - Συμμετρίες και Μοριακή Θερμοδυναμική βιομορίων (4 ECTS)
 • Κυτταρο- και Ιστο-καλλιέργειες - Θρεπτικά υλικά (2 ECTS)
 • Βιοτεχνολογία - DNA - Διαγονιδιακά ζώα (2 ECTS)
 • Βιοηθική στην ιατρική - Κλωνοποίηση κά (2 ECTS)
 • Γονιδιακή θεραπεία και οι βιο-ιατρικές εφαρμογές της (2 ECTS)
 • Ανοσοβιολογία - Ανοσογενετική και ασθένειες (2 ECTS)
 • Ογκολογία - Αντικαρκινική θεραπεία (2 ECTS)
 • Διαγνωστική ανοσοϊστοχημεία (2 ECTS)
 • Ανατομική - Ιστολογία (2 ECTS)
 • Επιγενετική - Φαρμακογονιδιωματική (2 ECTS)
 • Βιοιατρικές και Μοριακές Τεχνικές - Τεχνολογία συναφών οργάνων (2 ECTS)
 • Δημιουργία - χρήση ερευνητικής πατέντας Ανάπτυξη δεξιοτήτων στις μοριακές επιστήμες (2 ECTS)
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ερευνητικού πρωτοκόλλου - Ανί χνευ ση διεθνούς βιβλιογρα φίας - Συγγραφή και δημοσίευση επιστημονικών εργασιών (2 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Πρακτική άσκηση και εκπαίδευση:

 • στις διαδικασίες ανάπτυξης-προσαρμογής στις διάφορες διαγνω στικές ανάγκες (10 ECTS)
 • στον ποιοτικό έλεγχο (10 ECTS) και
 • στην εφαρμογή εργαστηριακών τεχνικών (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε.) (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο