Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει: α) την παρακολούθηση ενός επιστημονικού αντικειμένου της κατεύθυνσης, διδασκόμενου επί τέσσερα (4) εξάμηνα, το οποίο ο σπουδαστής επιλέγει ως κύριο· β) την παρακολούθηση δύο (2) άλλων μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο, καθένα από τα οποία διδάσκεται επί δύο (2) εξάμηνα τουλάχιστον· γ) τη συγγραφή μίας ευρύτερης συνθετικής εργασίας στο επιστημονικό αντικείμενο που ο σπουδαστής επιλέγει, υπό την επίβλεψη διδάσκοντος το αντικείμενο αυτό, τον οποίο ο σπουδαστής επιλέγει μεταξύ των διδασκόντων του α΄ ή β΄ εξαμήνου σπουδών· η εργασία ολοκληρώνεται και αξιολογείται το αργότερο τον Σεπτέμβριο μετά από την λήξη του β΄ εξαμήνου σπουδών, η έναρξή της όμως γίνεται στο α΄ εξάμηνο σπουδών και η πορεία της αξιολογείται και στο πλαίσιο της επίδοσης του σπουδαστή κατά το εξάμηνο αυτό· δ) την συγγραφή μίας διπλωματικής εργασίας στο επιστημονικό αντικείμενο που ο σπουδαστής επιλέγει ως κύριο, υπό την επίβλεψη διδάσκοντος το αντικείμενο αυτό, τον οποίο επιλέγει ο σπουδαστής μεταξύ των διδασκόντων όλων των εξαμήνων σπουδών· η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται και αξιολογείται (κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρ. 9 παρ. 4) τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο μετά από την λήξη του δ΄ εξαμήνου σπουδών, η έναρξή της όμως γίνεται στο γ΄ εξάμηνο και η πορεία της αξιολογείται και στο πλαίσιο της επίδοσης του σπουδαστή κατά το εξάμηνο αυτό.

2. Τα διδασκόμενα μαθήματα ορίζονται ανά κατεύθυνση ως ακολούθως:

α. Κατεύθυνση Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου:

Α΄ εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα:

1. Αστικό Δίκαιο I, 2. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο I, 3. Εργατικό Δίκαιο I

Β΄ εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα:

1. Αστικό Δίκαιο II 2. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο II, 3. Εργατικό Δίκαιο II

Γ΄ εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα:

1. Αστικό Δίκαιο III 2. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο III 3. Εργατικό Δίκαιο III

Δ΄ εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα:

1. Αστικό Δίκαιο IV 2. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο IV, 3. Εργατικό Δίκαιο IV

 

β. Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης:

Α΄ εξάμηνο

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (3 από τα κάτωθι):

1. Συνταγματικό Δίκαιο I, 2. Διοικητικό Δίκαιο I, 3. Δημοσιονομικό Δίκαιο I, 4. Πολιτική Επιστήμη I, 5. Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο I, 6. Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία I

Β΄ εξάμηνο

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (3 από τα κάτωθι):

1. Συνταγματικό Δίκαιο II, 2. Διοικητικό Δίκαιο II, 3. Δημοσιονομικό Δίκαιο II, 4. Πολιτική Επιστήμη II, 5. Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο II, 6. Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία II

Γ΄ εξάμηνο

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (3 από τα κάτωθι):

1. Συνταγματικό Δίκαιο III, 2. Διοικητικό Δίκαιο III, 3. Δημοσιονομικό Δίκαιο III, 4. Πολιτική Επιστήμη III, 5. Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο I, 6. Διοικητική Επιστήμη I

Δ΄ εξάμηνο

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (3 από τα κάτωθι):

1. Συνταγματικό Δίκαιο IV, 2. Διοικητικό Δίκαιο IV, 3. Δημοσιονομικό Δίκαιο IV, 4. Πολιτική Επιστήμη IV, 5. Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο II, 6. Διοικητική Επιστήμη II

Από τα τρία συνολικά μαθήματα του κάθε εξαμήνου οι φοιτητές οφείλουν να επιλέξουν δύο από την Α΄ κατηγορία μαθημάτων: Συνταγματικό Δίκαιο, ΔιοικητικόΔίκαιο, Δημοσιονομικό Δίκαιο, Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο και ένα από την Β΄ κατηγορία μαθημάτων: Πολιτική Επιστήμη, Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία, Διοικητική Επιστήμη.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη αίτηση, η Γ.Σ. του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης μπορεί να επιτρέψει σε φοιτητές ναεπιλέξουν τρία μαθήματα από την Α΄ κατηγορία ή δύο μαθήματα από την Β΄ κατηγορία και ένα από την Α΄.

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο τα μαθήματα Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο και Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία, στοστο Γ΄ και Δ΄ εξάμηνο θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο και Διοικητική Επιστήμη αντίστοιχα.

 

γ. Κατεύθυνση Διεθνών Σπουδών:

Α΄ εξάμηνο

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (3 από τα κάτωθι):

1. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο I, 2. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο I, 3. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης I, 4. Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο I, 5. Συγκριτικό Δίκαιο I, 6. Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών I, 7. Διπλωματική Ιστορία I, 8. Διεθνείς Σχέσεις I, 9. Η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έδρα Jean Monnet) I

B΄ εξάμηνο

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (3 από τα κάτωθι):

1. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο II, 2. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο II, 3. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης II, 4. Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο II, 5. Συγκριτικό Δίκαιο II, 6. Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών II, 7. Διπλωματική Ιστορία II, 8. Διεθνείς Σχέσεις II, 9. Η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έδρα Jean Monnet) II

Γ΄ εξάμηνο

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (3 από τα κάτωθι):

1. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο III, 2. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο III, 3. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης III, 4. Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο III, 5. Συγκριτικό Δίκαιο III,  6. Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών III, 7. Διπλωματική Ιστορία III, 8. Διεθνείς Σχέσεις III, 9. Η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έδρα Jean Monnet) III

Δ΄ εξάμηνο

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (3 από τα κάτωθι):

1. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο IV, 2. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο IV, 3. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης IV, 4. Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο IV, 5. Συγκριτικό Δίκαιο IV, 6. Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών IV, 7. Διπλωματική Ιστορία IV, 8. Διεθνείς Σχέσεις IV, 9. Η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην έννομη τάξη τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης (έδρα Jean Monnet) IV

δ. Κατεύθυνση Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου:

Α΄ εξάμηνο

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (3 από τα κάτωθι):

1. Δίκαιο Εταιριών I, 2. Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών I, 3. Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Άυλων αγαθών - Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή I, 4. ΝαυτικόΔίκαιο I, 5. Τραπεζικό Δίκαιο I

B΄ εξάμηνο

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (3 από τα κάτωθι):

1. Δίκαιο Εταιριών II, 2. Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών II, 3. Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Άυλων αγαθών - Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή II, 4. Ναυτικό Δίκαιο II, 5. Τραπεζικό Δίκαιο II

Γ΄ εξάμηνο

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (3 από τα κάτωθι):

1. Δίκαιο Εταιριών III, 2. Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών III, 3. Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Άυλων αγαθών - Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή III, 4. Ναυτικό Δίκαιο III, 5. Τραπεζικό Δίκαιο III

Δ΄ εξάμηνο

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (3 από τα κάτωθι):

1. Δίκαιο Εταιριών IV, 2. Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών IV, 3. Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Άυλων αγαθών - Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή IV, 4. Ναυτικό Δίκαιο IV, 5. Τραπεζικό Δίκαιο IV

ε. Κατεύθυνση Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου:

Α΄ εξάμηνο

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (3 από τα κάτωθι):

1. Εκκλησιαστικό Δίκαιο I, 2. Ιστορία του Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου I, 3. Κοινωνιολογία του Δικαίου I, 4. Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου I, 5. Δίκαιο και Πληροφορική I, 6. Θεσμοί των Ευρωπαϊκών λαών, 19ος - 20ος αιώνας I

Β΄ εξάμηνο

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (3 από τα κάτωθι):

1. Εκκλησιαστικό Δίκαιο II, 2. Ιστορία του Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου II, 3. Κοινωνιολογία του Δικαίου II, 4. Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου II, 5. Δίκαιο και Πληροφορική II, 6. Θεσμοί των Ευρωπαϊκών λαών, 19ος - 20ος αιώνας II

Γ΄ εξάμηνο

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (3 από τα κάτωθι):

1. Εκκλησιαστικό Δίκαιο III, 2. Ιστορία του Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου III, 3. Κοινωνιολογία του Δικαίου III, 4. Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου III, 5. Δίκαιο και Πληροφορική III, 6. Θεσμοί των Ευρωπαϊκών λαών, 19ος - 20ος αιώνας III

Δ΄ εξάμηνο

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (3 από τα κάτωθι):

1. Εκκλησιαστικό Δίκαιο IV, 2. Ιστορία του Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου IV, 3. Κοινωνιολογία του Δικαίου IV, 4. Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου IV, 5. Δίκαιο και Πληροφορική IV, 6. Θεσμοί των Ευρωπαϊκών λαών, 19ος - 20ος αιώνας IV

 

στ. Κατεύθυνση Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών:

Α΄ εξάμηνο

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (3 από τα κάτωθι):

1. Ποινικό Δίκαιο I, 2. Ποινική Δικονομία I, 3. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι-Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο I, 4. Εγκληματολογία – Σωφρονιστική I, 5. Φιλοσοφία Ποινικού Δικαίου I, 6. Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο I, 7. Ποινικό Δίκαιο των Ανηλίκων I

Β΄ εξάμηνο

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (3 από τα κάτωθι):

1. Ποινικό Δίκαιο II, 2. Ποινική Δικονομία II, 3. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι-Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο II, 4. Εγκληματολογία – Σωφρονιστική II, 5. Φιλοσοφία Ποινικού Δικαίου II, 6. Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο II, 7. Ποινικό Δίκαιο των Ανηλίκων II

Γ΄ εξάμηνο

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (3 από τα κάτωθι):

1. Ποινικό Δίκαιο III, 2. Ποινική Δικονομία III, 3. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι-Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο III, 4. Εγκληματολογία – Σωφρονιστική III, 5. Φιλοσοφία Ποινικού Δικαίου I, 6. Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο I, 7. Ποινικό Δίκαιο των Ανηλίκων I

Δ΄ εξάμηνο

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (3 από τα κάτωθι):

1. Ποινικό Δίκαιο IV, 2. Ποινική Δικονομία IV, 3. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι-Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο IV, 4. Εγκληματολογία – Σωφρονιστική IV, 5. Φιλοσοφία Ποινικού Δικαίου II, 6. Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο II, 7. Ποινικό Δίκαιο των Ανηλίκων II

Τα μαθήματα Φιλοσοφία Ποινικού Δικαίου, Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο των Ανηλίκων διδάσκονται δύο εξάμηνα, στο Α΄ ή στο Β΄ έτος. Από τα υπόλοιπα τέσσερα μαθήματα διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων ο φοιτητής επιλέγειέ ένα ως κύριο.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων κάθε κατεύθυνσης ανά εξάμηνο σπουδών, με τις ώρες διδασκαλίας και τους διδάσκοντες, ανακοινώνεται εντός των μηνών Απριλίου-Μαΐου κάθε έτους και εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ.

3. Το κύριο επιστημονικό αντικείμενο επιλέγεται:

α) Για την κατεύθυνση Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου, μεταξύ των τριών αυτών μαθημάτων.

β) Για την κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, μεταξύ των υπ’ αριθμ. 1-4 μαθημάτων.

γ) Για την κατεύθυνση Διεθνών Σπουδών, μεταξύ των εννέα μαθημάτων αυτής.

δ) Για την κατεύθυνση Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου, μεταξύ των πέντε μαθημάτων αυτής.

ε) Για την κατεύθυνση Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου, μεταξύ των υπ’ αριθμ. 1-5 μαθημάτων.

στ) Για την κατεύθυνση Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών, μεταξύ των υπ` αριθμ. 1-4 μαθημάτων.

4. Επίσης μπορούν να παρακολουθήσουν δύο εξάμηνα ξένης γλώσσας, επιλέγοντας μία από τις διδασκόμενες γλώσσες, σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων, στοπρώτο ή το δεύτερο έτος των σπουδών τους, ως πρόσθετο προαιρετικό μάθημα.

5. Τα μαθήματα του εξαμήνου διδάσκονται επί 2 ώρες τουλάχιστον εβδομαδιαίως.

6. Η δήλωση επιλογής των μαθημάτων του εξαμήνου, όπου απαιτείται, γίνεται μαζί με την αίτηση εγγραφής του φοιτητή. Η επιλογή του κυρίου επιστημονικού αντικειμένου γίνεται πριν τη λήξη του α΄ εξαμήνου σπουδών.

7. Η αλλαγή της δήλωσης των επιλεγόμενων μαθημάτων επιτρέπεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του α΄ και γ΄ εξαμήνου.

8. Οι φοιτητές που δεν επιθυμούν να αλλάξουν τα επιλεγέντα μαθήματα δεν χρειάζεται να επαναλάβουν την αρχική δήλωση επιλογής.

9. Οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών έχουν τη δυνατότητα επιλογής ενός επιπλέον προαιρετικού μαθήματος, ακόμη και άλλης κατεύθυνσηςεφόσον γίνονται δεκτοί από τον διδάσκοντα το μάθημα σε αυτήν.

10. Ο βαθμός στο μάθημα της ξένης γλώσσας δεν υπολογίζεται στον τελικό βαθμότου ΜΔΕ.

11. Η διδασκαλία των μαθημάτων κάθε κατεύθυνσης (τόσο των υποχρεωτικών όσο και των κατ’ επιλογή) αποσκοπεί στην εμβάθυνση σε επιμέρους πεδία τουδιδασκόμενου επιστημονικού αντικειμένου, στην προώθηση της επίγνωσης των διδασκόμενων θεσμών μέσω της ιστορικής, συγκριτικής, κοινωνιολογικής,φιλοσοφικής και συστηματικής-δογματικής προσέγγισης των θεσμών, στην καλλιέργεια της κριτικής και συστηματικής σκέψης των σπουδαστών καθώς και στη μύησή τους στην επιστημονική μέθοδο έρευνας και συγγραφής. Οι σκοποί αυτοί επιδιώκονται με τον συνδυασμό ιδίως των ακόλουθων μεθόδων διδασκαλίας: α) παρουσίασης από τον διδάσκοντα των θεμελίων της εκάστοτε θεματικής και των αξόνων προσανατολισμού σε αυτή, β) κριτικού διαλόγου, στον οποίο προκαλούνται οι σπουδαστές, γ) κριτικής αποτίμησης θέσεων της θεωρίας και της νομολογίας ως προς τα συζητούμενα θέματα, δ) παρουσίασης εισηγήσεων εκ μέρους των σπουδαστών και συζήτηση επ’ αυτών, ε) εκπόνησης μίας ευρύτερης συνθετικής εργασίας από κάθε σπουδαστή, στ) εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας από κάθε σπουδαστή.

12. Τα μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διδάσκονται από καθηγητές και λέκτορες της Σχολής. Στην διδασκαλία είναι δυνατόν, μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ της Σχολής, λαμβανόμενη ύστερα από πρόταση των οικείων τομέων, να προσκαλούνται να συμμετάσχουν και αποχωρήσαντες λόγω συνταξιοδότησης καθηγητές της Σχολής καθώς και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, με ερευνητικό έργο στο διδασκόμενο αντικείμενο ή με αξιόλογη σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (υπό την ιδιότητά τους πχ. ως δικαστών ή διακεκριμένων δικηγόρων κλπ.)

13. Η διδασκαλία των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανατίθεται από τη ΓΣΕΣ της Σχολής ύστερα από πρόταση των καθηγητών και λεκτόρων της κάθε κατεύθυνσης.

14. Ειδίκευση «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Νομικού Χώρου»:

i. Οι φοιτητές του πρώτου έτους σπουδών του ΠΜΣ που επιθυμούν να ακολουθήσουν την Ειδίκευση του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Νομικού Χώρου», πρέπει να το δηλώσουν με αίτηση τους το αργότερο 15 ημέρες πριν τη λήξη του α΄ εξαμήνου. Η αίτηση επιλογής της ειδίκευσης θα περιλαμβάνει και τη δήλωση επιλογής του Εργαστηρίου Σπουδών και Έρευνας (ΕΣΠΕ), στο οποίο θα συμμετάσχουν κατά το β΄ εξάμηνο σπουδών. Η δήλωση επιλογής του Εργαστηρίου Σπουδών και Έρευνας που είναι υποχρεωμένοι οι φοιτητές που επέλεξαν την Ειδίκευση του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Νομικού Χώρου» να παρακολουθήσουν κατά το γ΄ εξάμηνο σπουδών, γίνεται πριν από την έναρξη των μαθημάτων του β΄ έτους.

ii. Για την ειδίκευση αυτή ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει τα σεμιναριακά μαθήματα και τις εν γένει εργασίες σε δύο από τα παρακάτω εργαστήρια σπουδών και έρευνας:

1. ΕΣΠΕ: Ευρωπαϊκός Δικαστικός Χώρος.

2. ΕΣΠΕ: Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χώρος.

3. ΕΣΠΕ: Η επιχείρηση στην Ενωσιακή Έννομη Τάξη.

4. ΕΣΠΕ: Κυριαρχία, Ασφάλεια και Δικαιώματα του Ανθρώπου.

5. ΕΣΠΕ: Νέες Τεχνολογίες και Δίκαιο.

6. ΕΣΠΕ: Επικοινωνία και Πολιτισμός.

iii. Τα εργαστήρια παρέχουν μαθήματα με τη μορφή σεμιναρίων και διεξάγουν ερευνητικό έργο κατά το β΄ εξάμηνο και κατά το γ΄ εξάμηνο. Ο φοιτητής υποχρεούται:

α) Να παρακολουθήσει τα σεμιναριακά μαθήματα και τις εν γένει εργασίες από τα προαναφερθέντα εργαστήρια, ενός κατά το β΄ εξάμηνο και ενός άλλου κατά το γ΄ εξάμηνο. Τα μαθήματα διδάσκονται δύο ώρες εβδομαδιαίως.

β) Να εκπονήσει μία (1) ερευνητική εργασία σε κάθε εργαστήριο τις εργασίες του οποίου παρακολουθεί, σε θέμα σχετικό με το γνωστικό του αντικείμενο. Για την εκπόνηση της ερευνητική εργασίας διεξάγονται μαθήματα προσανατολισμού ερευνητικού έργου διάρκειας δύο (2) ωρών εβδομαδιαίως.

iv. H παραπάνω ειδίκευση των ΕΣΠΕ λειτουργεί εφόσον εξασφαλιστεί η αναγκαία σχετική χρηματοδότησή της για την αντιμετώπιση των επιπρόσθετων αναγκών σε προσωπικό και σε υλικοτεχνική υποδομή.

v. Υπεύθυνοι ορίζονται με απόφαση της ΓΣΕΣ μετά από πρόταση των κατευθύνσεων του ΠΜΣ καθηγητών που διδάσκουν στο ΠΜΣ και έχουν ιδιαίτερη ενασχόληση με το αντικείμενο. Η θητεία τους είναι 2 έτη και μπορεί να ανανεώνεται.

10. α) Ο φοιτητής, ο οποίος επέτυχε στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και ολοκλήρωσε επιτυχώς την συνθετική-ευρύτερη εργασία του α΄ έτους και την διπλωματική του εργασία στην κύρια επιστημονική κατεύθυνση του ΠΜΣ που ακολουθεί, λαμβάνει ΜΔΕ στην κατεύθυνση αυτή.

β) Ο φοιτητής ο οποίος, επιπλέον των ανωτέρω παρακολούθησε τα σεμιναριακά μαθήματα και τα μαθήματα προσανατολισμού - ερευνητικού έργου δύο Εργαστηρίων Σπουδών και Έρευνας της ειδίκευσης του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Νομικού Χώρου» κατά το β΄ και κατά το γ΄ εξάμηνο, αντίστοιχα, όπως αυτό θα βεβαιώνεται από τους Υπευθύνους των Εργαστηρίων αυτών και εκπόνησε, επιπλέοντης Διπλωματικής Εργασίας που πρέπει να εκπονήσει στο κύριο επιστημονικόαντικείμενο της κατεύθυνσης σπουδών που ακολουθεί, δύο ακόμη ερευνητικέςεργασίες στο πλαίσιο των Εργαστηρίων αυτών, οι οποίες αξιολογήθηκαν με το βαθμότουλάχιστον έξι (6) η καθεμία, λαμβάνει ΜΔΕ στην κατεύθυνση που ακολουθεί μετην μνεία «Ενιαίος Ευρωπαϊκός Νομικός Χώρος».

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο