Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τίτλος Προγράμματος
Εκπαίδευση στον Χορό
Δίδακτρα
2700 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επικεντρώνεται στις επιστημονικές προσεγγίσεις με κύριο πεδίο την Εκπαίδευση στο Χορό.
Περιλαμβάνει ακόμη συναφή αντικείμενα, σημαντικά για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της Εκπαίδευσης στο Χορό, όπως είναι η Χορολογία, η Εθνοχορολογία, η Σημειογραφία και η Μορφολογία του Χορού, η Παιδαγωγική και η Διδακτική του Χορού, η Ερμηνεία και η Πρόσληψη του Χορού καθώς και η Ιστορία του Χορού.

Σκοπός του Π.Μ.Σ.
Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή διδασκαλίας και η προώθηση της έρευνας υψηλού επιπέδου προκειμένου να αποφοιτήσουν στελέχη που θα έχουν τα εφόδια: α) να αναλάβουν θέσεις στον χώρο του Πολιτισμού και του Αθλητισμού β) να διεξάγουν έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με το Χορό και την Εκπαίδευση.
Επιμέρους στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η σύνδεση με δημοτικούς, κρατικούς και ιδιωτικούς πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό προκειμένου να συνδεθεί το Πανεπιστήμιο με την κοινωνία και την αγορά εργασίας προς όφελος των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών, αλλά και των διδασκόντων/-ουσών. Η σύνδεση αυτή θα δημιουργήσει, επίσης, συνθήκες διεξαγωγής εφαρμοσμένης έρευνας. Τέλος, μέσω του Π.Μ.Σ., στόχος είναι η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με Τμήματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/-ές πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της ημεδαπής, και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημε- δαπής, ή ισότιμων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς
γνωστικού αντικειμένου με την εξής αναλογία:
1. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό 70%.
2. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. σε ποσοστό 30%.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες ετησίως.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο