Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο

Γενική Σειρά: 18.905

Ειδ. Κατ. 3648/α: 18.880

Ειδ. Κατ. 3648/β: 16.945

Βάση 2022
18.395
Εισακτέοι
5
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

1ο πεδίο

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  35%

Αρχαία Ελληνικά  25%

Ιστορία  20%

Λατινικά  20%


Κωδικός Σχολής
0875
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Αποστολή της Σχολής είναι η παροχή αρμονικά συνδυασμένης, επιστημονικής και στρατιωτικής εκπαιδεύσεως για την κατάρτιση μονίμων Αξκών με απώτερο σκοπό την κάλυψη των αναγκών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων όπως παρακάτω:

 • Υγειονομικού (Ιατροί, Κτηνίατροι, Οδοντίατροι, Φαρμακοποιοί, Ψυχολόγοι)
 • Οικονομικού
 • Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΝΟΜ)

 

 Η εισαγωγή στη ΣΣΑΣ μπορεί να γίνει μόνο μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους/τις αποφοίτους Γενικού Λυκείου.

 Όλοι οι φοιτητές/τριες φοιτούν στις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

 

Όλοι/όλες οι υποψήφιοι/ες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ΠΚΕ θα υποβληθούν σε ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες, σύμφωνα με το Πρόγραμμα του εξεταστικού κέντρου επιθυμίας τους.

 Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους/όλες τους/τις υποψήφιους/ες και γίνονται σύμφωνα με προγραμματισμό που θα ανακοινωθεί από τα εξεταστικά κέντρα.

 • Οι ΠΚΕ δεν προσθέτουν μόρια στη βαθμολογία των υποψηφίων αλλά είναι προαπαιτούμενες για τη δήλωση τους.

 Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές και για τους υποψήφιους που είχαν υποβληθεί σε αυτές στο παρελθόν στην ίδια ή σε άλλη Σχολή.

Προκειμένου να συμμετάσχει ένας/μία υποψήφιος/α σε αυτές, θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

 • Οι ΠΚΕ διενεργούνται στο εξεταστικό κέντρο επιθυμίας του/της υποψηφίου/ιας, πλην των υποψηφίων που είναι ήδη μαθητές/τριες σε κάποιο ΑΣΕΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝΑΣΣΥ,
  • οι οποίοι θα υποβάλλονται στις ΠΚΕ, στη Σχολή που φοιτούν ή στο πλησιέστερο προς τη Σχολή τους εξεταστικό κέντρο εάν στη Σχολή φοίτησής τους δεν λειτουργεί τέτοιο.
 • Ώρα παρουσίασης υποψηφίων είναι η 08:00 κάθε ημέρας.

 Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ και ΑΣΣΥ, προσερχόμενοι την πρώτη ημέρα στο εξεταστικό κέντρο επιθυμίας τους για τις ΠΚΕ, γίνονται δεκτοί/ές, έχοντας μαζί τους υποχρεωτικά εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που απέστειλαν ηλεκτρονικά στο εξεταστικό κέντρο, την αστυνομική τους ταυτότητα, το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης και το Δελτίο Ιατρικού Ιστορικού την εναρκτήριο ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων.

 

 Ειδικότερα, οι κοινοί υποψήφιοι/ες που δήλωσαν Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) ή το Τμήμα Ιπταμένων της ΣΙ, θα εξετάζονται με μέριμνα του εξεταστικού κέντρου επιθυμίας τους και στην κολύμβηση, εφόσον κριθούν κατάλληλοι στις λοιπές ΠΚΕ.

 • ​​​​​Ομοίως, οι κοινοί υποψήφιοι/ες που έχουν δηλώσει και το Τμήμα Ιπταμένων της ΣΙ και δεν έχουν δηλώσει τη ΔΑΕ σαν εξεταστικό κέντρο επιθυμίας τους, θα υποβληθούν στη συνέχεια με μέριμνα της ΔΑΕ/Β1 σε επιπλέον Ψυχομετρικές δοκιμασίες και Υγειονομικές εξετάσεις, που προβλέπονται για τους Ιπταμένους υποψηφίους, διάρκειας έως τριών (3) εργασίμων ημερών, εφόσον κριθούν κατάλληλοι στις λοιπές ΠΚΕ.
  • Η κολύμβηση, η οποία συμπεριλαμβάνεται στις αθλητικές δοκιμασίες των υποψηφίων, θα διεξάγεται με μέριμνα του εξεταστικού κέντρου επιθυμίας τους.

 Διευκρινίζεται ότι, οι υποψήφιοι/ες που έχουν δηλώσει τις Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) ή το Τμήμα Ιπταμένων της ΣΙ, εφόσον κριθούν ακατάλληλοι στις αντίστοιχες ειδικές δοκιμασίες αυτών των Σχολών, θα συνεχίσουν τις ΠΚΕ προκειμένου να κριθεί η καταλληλότητά τους, μόνο στην περίπτωση που έχουν δηλώσει και άλλες Στρατιωτικές Σχολές.

 • Οι υποψήφιοι/ες που θα αποτύχουν ή θα διακόψουν ή δεν θα παρουσιασθούν σε οποιοδήποτε στάδιο των ΠΚΕ, δεν συνεχίζουν στις διαδικασίες επιλογής και δεν θα συμπεριληφθούν στους Πίνακες Ικανών Υποψηφίων, οι οποίοι αποστέλλονται στο ΥΠΑΙΘΑ, για τη/τις Σχολή/Σχολές που είχαν επιλέξει.

 Κατ’ εξαίρεση, όσοι υποψήφιοι δεν παρουσιάζονται στις ΠΚΕ για λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, εντάσσονται σε επόμενη ομάδα υποψηφίων, σύμφωνα με το πρόγραμμα διεξαγωγής των ΠΚΕ.

 

 α. Ψυχομετρική Εξέταση

Οι ψυχομετρικές δοκιμασίες διενεργούνται από επιτροπή ψυχομετρικών δοκιμασιών για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις και περιλαμβάνει:
α. Διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας.
β. Διερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων.
γ. Δομημένη ατομική συνέντευξη επαγγελματικής καταλληλότητας.

 

β. Υγειονομική Εξέταση

Οι υποψήφιοι/ες έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν το Δελτίο Ιατρικού Ιστορικού τους καθώς και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα επαναληφθούν εντός του 1ου δεκαπενθημέρου κατάταξης, με μέριμνα των Σχολών, για όσους επιτύχουν και εισαχθούν σε αυτές.

 • Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη και γενική ούρων με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
 • Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), στην οποία να αναφέρεται ότι δύναται να συμμετάσχουν σε αθλητικές δοκιμασίες.
 • Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας, του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
 • Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
 • Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

 Οι εξετάσεις-γνωματεύσεις μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, με την προϋπόθεση να έχουν πραγματοποιηθεί τη χρονική περίοδο που ορίζεται από την εγκύκλιο. (ΠΡΟΣΟΧΗ: μη προσκόμιση ΟΛΩΝ των παραπάνω εξετάσεων κατά την πρώτη ημέρα αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη συνέχεια των ΠΚΕ).

 • Λοιπές, επιπλέον και επαναληπτικές εξετάσεις, κατά την κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, καθώς και μετρήσεις των σωματομετρικών στοιχείων γίνονται στο αρμόδιο ανά εξεταστικό κέντρο Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Μετά την κατάταξή τους στην αντίστοιχη σχολή, οι επιτυχόντες/ούσες, θα υποβάλλονται σε όλες τις υγειονομικές εξετάσεις για τις οποίες είχαν προσκομίσει δικαιολογητικά και επιπλέον στις παρακάτω εξετάσεις: Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV, τοξικολογική ούρων, τεστ κύησης (μόνο για τις επιτυχούσες) και σε ειδικές εξετάσεις αναλόγως της σχολής επιτυχίας, όταν τέτοιες απαιτούνται με ευθύνη και διαταγή του αντιστοίχου Κλάδου.

 

γ. Αθλητική Δοκιμασία

Οι υποψήφιοι/ες που κρίνονται κατάλληλοι/ες από τις Υγειονομικές Επιτροπές (βάσει εκδιδομένου Πρακτικού), στη συνέχεια συμμετέχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες.

 • Οι χώροι διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών γνωστοποιούνται στους/στις υποψηφίους, σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε εξεταστικού κέντρου. Οι αθλητικές δοκιμασίες διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις που διατίθενται στα εξεταστικά κέντρα.
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ                                                                                            

ΣΣΕ/Όπλα,      ΣΝΔ,      ΣΙ/Ιπτάμενοι,
ΣΜΥ/Όπλα

ΣΣΕ/Σώματα, ΣΙ/Μηχανικοί-Ελεγκτές Αεράμυνας-Μετεωρολόγοι-Έρευνας/Πληροφορικής-Διοικητικών-Εφοδιαστίκων,
ΣΣΑΣ, ΣΑΝ,
ΣΜΥ/Σώματα,
ΣΜΥΝ, ΣΜΥΑ
1. Δρόμος 100 μ. έως:           16"           17"
2. Δρόμος 1000 μ. έως:         4΄και 20"          4΄ και 30"
3.  Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον          1,05 μ.       1,00 μ.
4. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον          3,60 μ         3,60 μ.
5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.)
(Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι)  τουλάχιστον: 
         4,50 μ.        4,40 μ. 
6. Ελεύθερη κολύμβηση 50 μέτρων (μόνο για τη ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ) Έως:            2΄            2'

 

 Να γνωρίζεις ότι:

 Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα για τα αγωνίσματα των δρόμων μίας (1) προσπάθειας και για τα άλματα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών.


 Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου/ας ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψηφίους/ες.

 Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη των Σχολών, ανάλογα με τις επικρατούσες την τρέχουσα ημέρα κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες και των αριθμό των υποψηφίων


 Οι υποψήφιοι/ες έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στις Σχολές προτιμήσεώς τους, εφόσον κρίνονται επιτυχόντες/ούσες στις αθλητικές δοκιμασίες, στα όρια που προβλέπονται, για τη συγκεκριμένη Σχολή.


  Οι υποψήφιοι/ες που θα αποτύχουν ή θα διακόψουν ή δεν θα παρουσιασθούν σε οποιοδήποτε στάδιο των ΠΚΕ, δεν συνεχίζουν στις διαδικασίες επιλογής και δεν θα συμπεριληφθούν στους Πίνακες Ικανών Υποψηφίων.

 Σε περιπτώσεις προϋπάρχοντος τραυματισμού υποψήφιου/ας, πρόβλημα υγείας ή γυναικολογικής φύσης, υποχρεωτικά να προσκομίζεται βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή Νοσοκομείο (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι.), στην οποία να βεβαιώνεται το πρόβλημα, καθώς και να αναγράφεται η ημερομηνία αποκατάστασής του, προκειμένου ο/η υποψήφιος/α να αναπρογραμματίζεται ανάλογα από το αντίστοιχο εξεταστικό κέντρο. Η ανωτέρω εναλλακτική ημερομηνία να μην υπερβαίνει το πέρας της περιόδου των ΠΚΕ του αντίστοιχου εξεταστικού κέντρου. Στην περίπτωση μη προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης ο υποψήφιος/α πρέπει να γνωστοποιεί στον ιατρό που παρίσταται στις δοκιμασίες, το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και να εξετάζεται απ’ αυτόν πριν την έναρξη οποιασδήποτε αθλητικής δοκιμασίας.

 • Τέλος, σε περίπτωση τραυματισμού του/της υποψήφιου/ας κατά την ημέρα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών, θα προγραμματίζεται για επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί από τον παρόντα στο σημείο ιατρό. Η επανεξέταση θα προγραμματίζεται εντός του χρόνου διεξαγωγής των ΠΚΕ, τόσο των Ελλήνων του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, του εκάστοτε εξεταστικού κέντρου και θα γίνεται στο σύνολο των αγωνισμάτων.

 

 Τα αποτελέσματα επιτυχόντων/ουσών στις ΠΚΕ και για όλες τις Σχολές που δήλωσε ο υποψήφιος/α, εκδίδονται μόνο από το εξεταστικό κέντρο.

 

 

Εξεταστικά Κέντρα

Τα εξεταστικά κέντρα, με μέριμνα των οποίων θα διεξαχθούν οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των υποψηφίων για όλες τις στρατιωτικές σχολές, είναι:

(1) Η ΣΣΕ (στη ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ),

(2) Η ΣΝΔ (στον ΠΕΙΡΑΙΑ),

(3) Η ΔΑΕ (στην ΔΕΚΕΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ),

(4) Η ΣΣΑΣ (στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ),

(5) Η ΣΜΥ (στα ΤΡΙΚΑΛΑ).

 • Η επιθυμία επιλογής του εξεταστικού κέντρου στο έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης αφορά ΜΟΝΟ στον τόπο προτίμησης, στον οποίο επιθυμεί να εξεταστεί ο υποψήφιος/α

 Ανεξάρτητα από το εξεταστικό κέντρο στο οποίο δηλώνει να εξεταστεί ένας υποψήφιος ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι, στην αίτηση υποψηφίου θα πρέπει να δηλώσει το σύνολο των Σχολών για τις οποίες ενδιαφέρεται, γιατί θεωρείται ως αποτυχών στις ΠΚΕ για τις Σχολές τις οποίες δεν έχει δηλώσει ότι ενδιαφέρεται.

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, σύμφωνα με τον ν.1911/1990, άνδρες και γυναίκες, για όλες τις Σχολές και Τμήματα των ΑΣΕΙ, της ΣΣΑΣ της ΣΑΝ και των ΑΣΣΥ.

Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ, της ΣΣΑΣ, της ΣΑΝ και των ΑΣΣΥ είναι τα εξής:

 • Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια.
  • Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι/ες ομογενείς που δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, με την εισαγωγή τους (την ημέρα κατάταξης) στα ΑΣΕΙ– ΣΣΑΣ-ΣΑΝ- ΑΣΣΥ, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004).
 • Να έχουν σωματική και ψυχική υγεία, αρτιμέλεια και σωματική διάπλαση, όπως ορίζει το π.δ. 11/2014.
 • Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4186/2013.
 • Οι θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις τους να μην παρεμποδίζουν την εκτέλεση των στρατιωτικών τους καθηκόντων.
 • Να είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων ή στα Δημοτολόγια Θηλέων, οποιουδήποτε Δήμου ή Κοινότητας του Κράτους.

 

 • Ηλικία

Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΕΙ, της ΣΣΑΣ και της ΣΑΝ, σύμφωνα με τους Οργανισμούς λειτουργίας τους, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Για τη ΣΣΑΣ να μην έχουν υπερβεί κατά τη λήξη του έτους διενέργειας του διαγωνισμού, το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους, ήτοι οι γεννηθέντες από 1η Ιανουαρίου 2004 και μεταγενέστερα.

 

 • Ύψος

 Όσοι/όσες κατατάσσονται ως στελέχη στις τάξεις των Ε.Δ. πρέπει να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον ένα µέτρο και εξήντα (1,60µ) οι γυναίκες και ένα µέτρο και εβδοµήντα εκατοστά (1,70µ) οι άνδρες

 

 • Μάζα Σώματος

Για όλες τις κατηγορίες, ο Δείκτης Μάζας Σώµατος (ΔΜΣ) αυτών, δηλαδή το πηλίκο του σωµατικού βάρους του/της υποψηφίου σε χιλιόγραµµα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε µέτρα, για µεν τους άνδρες πρέπει  να βρίσκεται από 19 έως και 27 Kgr/m και για τις γυναίκες πρέπει να βρίσκεται από 18 έως και 25 Kgr/m

 

 • Οπτική Οξύτητα - Χρωματική Αντίληψη

Η οπτική οξύτητα των υποψηφίων με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις τέσσερις και μισή (4,5) σφαιρικές διόπτρες (σφαιρικό ισοδύναμο). Επιπλέον, η ασφαλής χρωματική αντίληψη απαιτεί τουλάχιστον 9 ορθές απαντήσεις κατά την ανάγνωση της πρότυπης σειράς των 14 ψευδοϊσοχρωματικών πινάκων Ishihara.

 Η επιτυγχανόμενη διόρθωση εκτιμάται σε όλες τις περιπτώσεις με κλασσικά γυαλιά και όχι με φακούς επαφής.

 Oι υποψήφιοι της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), Στρατιωτικοί Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής ( ΣΑΝ) και οι κατασσόμενοι στα μόνιμα στελέχη των Ε.Δ. που έχουν πτυχία Ανωτάτων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις έξι (6) σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο). 

 

 • Ακουστική Οξύτητα

Οι υποψήφιοι/ες όλων των Σχολών πρέπει να έχουν ακουστική οξύτητα τελείως φυσιολογική να χαρακτηρίζονται Ι1 βάσει του Γενικού Πίνακα του ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ 17Α'), δηλαδή να έχουν ικανότητα αντίληψης ψιθυριστικής φωνής από απόσταση 5 μέτρων και στα δύο αυτιά κάθε ένα χωριστά εξεταζόμενο, ακοομετρική πτώση όχι μεγαλυτέρη από 20 db σε όλες τις συχνότητες.

 

Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι/ες πρέπει:

 • Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των Νόμων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύματος και της ελευθερίας των Πολιτών, προσβολή της Σημαίας ή του Στρατού, νομοθεσίας σχετικής με τα ναρκωτικά, τις αρχαιότητες και της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, καθώς και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά, σύμφωνα με τον Οργανισμό κάθε Σχολής.
 • Να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους, να μην έχουν αποβληθεί από καμία Στρατιωτική Σχολή στο παρελθόν και να μην έχουν διαγραφεί για οποιοδήποτε λόγο από την ίδια Στρατιωτική Σχολή (ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ και ΑΣΣΥ) στην οποία είχαν εισαχθεί στο παρελθόν, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές, από τον Οργανισμό κάθε Σχολής και από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Αποχώρηση από Στρατιωτικές Σχολές

Οι σπουδαστές/τριες:

 • ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ και ΣΑΝ που αποβάλλουν την ιδιότητα τους αυτή για οποιαδήποτε λόγο, εκτός από λόγους υγείας ή και πτητικής ανεπάρκειας για τους μαθητές του Τμήματος Ιπταμένων τη ΣΙ, υποχρεούνται να καταβάλουν στο Δημόσιο αποζημίωση,
 • Όσοι/όσες αποχωρούν σε οποιοδήποτε έτος σπουδών από μία στρατιωτική σχολή προκειμένου να εγγραφούν σε άλλη στρατιωτική σχολή δεν έχουν υποχρέωση καταβολής της αποζημίωσης
 • Όσοι/όσες από τους προαναφερόμενους αποχωρούν κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών δεν έχουν υποχρέωση καταβολής της κατά τις προηγούμενες παραγράφους αποζημιώσεως

Όσοι/ες σπουδαστές/τριες

 • των ΑΣΕΙ, της ΣΣΑΣ, της ΣΑΝ και των ΑΣΣΥ που έχουν εισαχθεί σε αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2525/1997 ή με το σύστημα των γενικών εξετάσεων ή με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013, οι οποίοι διαγράφονται από τις Σχολές αυτές για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μέχρι και την 15η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, εγγράφονται για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος επόμενης προτίμησης τους στο μηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή
 • των Σχολών της προηγούμενης παραγράφου διαγράφονται για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μετά τις 15 Νοεμβρίου, εγγράφονται σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησης τους, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από αυτό της διαγραφής τους

 Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3, οι σπουδαστές/τριες της ΣΣΑΣ, που διαγράφονται οποτεδήποτε από τη Σχολή αυτή για λόγους υγείας, συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο αντίστοιχο έτος σπουδών, της οικείας Σχολής ή Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

 

Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΕΙ−ΣΣΑΣ-ΣΑΝ-ΑΣΣΥ), επί του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων 

μέχρι ποσοστού τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%), εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

 • Τέκνα πολυτέκνων.
 • Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.

Επί του ανωτέρω ποσοστού (35%) και μέχρι ποσοστού δέκα επί τοις εκατό (10%) επ’ αυτού, σε κάθε περίπτωση όμως, τουλάχιστον ένα άτομο, εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

 • Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
 • Τέκνα ή αδελφοί των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
 • Τέκνα Ελλήνων Μόνιμων Στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυλληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

Τέλος, σε ποσοστό 3% επί του συνόλου εισάγονται:

 •  οι Έλληνες/ίδες του εξωτερικού,


  Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων στις ειδικές κατηγορίες, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της Γενικής Σειράς.

 

Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2024- 25 εδώ.

Η φοίτηση στη Στρατιωτική Σχολή Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) 

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • περιλαμβάνει την ακαδημαϊκή, τη στρατιωτική και την επιμορφωτική εκπαίδευση.

 

 

H ακαδημαϊκή εκπαίδευση των Μαθητών/τριών ΣΣΑΣ Ψυχολόγων πραγματοποιείται στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. 

Διδάσκονται το ίδιο πρόγραμμα σπουδών, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και πραγματοποιούν πρακτική άσκηση.

 

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ εδώ.

 

 

Αμέσως μετά την εισαγωγή τους στη Σχολή, οι νέοι Μαθητές/τριες πραγματοποιούν τη βασική τους εκπαίδευση, της οποίας η διάρκεια είναι τρεις (3) εβδομάδες.

 • Οι μαθητές/τριες φέρουν στολή, διακριτικά και εμβλήματα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον ισχύοντα κανονισμό στολών μαθητή ΣΣΑΣ.

Συγκεκριμένα,  οι πρωτοετείς μαθητές/τριες ακολουθούν πρόγραμμα βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης, διάρκειας είκοσι (20) έως σαράντα (40) ημερών, η οποία αποσκοπεί στην ομαλή προσαρμογή τους στο στρατιωτικό περιβάλλον και στην εκμάθηση και κατανόηση των κανόνων, που διέπουν τη στρατιωτική αγωγή και το στρατιωτικό τρόπο ζωής.

 •  Μετά το πέρας της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης, οι μαθητές/τριες δίνουν τον προβλεπόμενο στρατιωτικό όρκο ή την προβλεπόμενη, ανάλογα με τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, υπόσχεση, σε ειδική τελετή.  

 Η θεωρητική στρατιωτική εκπαίδευση του συνόλου των μαθητών/τριών πραγματοποιείται παράλληλα με την πανεπιστημιακή δραστηριότητα, σε ώρες κατά τις οποίες δεν υπάρχουν πανεπιστημιακές υποχρεώσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

 • Όλα τα έξοδα φοίτησης στη Σχολή (διαμονή, διατροφή κτλ) βαρύνουν το Δημόσιο. Επιπλέον οι μαθητές/τριες της ΣΣΑΣ λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.
 • Όσον αφορά τη διαμονή των μαθητών/τριών έχουν δυνατότητα άδειας εξόδου από τη σχολή από την Παρασκευή το μεσημέρι έως την Κυριακή το  βράδυ. Επιπλέον, δικαιούνται εορταστική άδεια Χριστουγέννων- Πάσχα και καλοκαιρινή άδεια.

Η εφαρμοσμένη στρατιωτική εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • 5ήμερο ημερήσιων και νυχτερινών βολών σε συνδυασμό με την πανεπιστημιακή δραστηριότητα.
 • Χειμερινή εκπαίδευση-διαβίωση με τη συμμετοχή των 4 πρώτων τάξεων της Σχολής στην ευρύτερη περιοχή ΡΕΝΤΙΝΑΣ Θεσσαλονίκης για μια εβδομάδα μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου του Φεβρουαρίου.
 • Θερινή εκπαίδευση-διαβίωση με τη συμμετοχή των 3 πρώτων τάξεων της Σχολής στην περιοχή ΦΑΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΙΟΥ Χαλκιδικής για τρεις εβδομάδες μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου.

Με το τέλος της δραστηριότητας αυτής, ο κύκλος της ετήσιας στρατιωτικής εκπαίδευσης κλείνει και οι μαθητές/τριες αναχωρούν για την καλοκαιρινή τους άδεια.

Με την επιστροφή τους ολοκληρώνεται το εκπαιδευτικό έτος.

Η Σχολή μέσω του Τάγματος Μαθητών παρακολουθεί την εφαρμοσμένη στρατιωτική τους εκπαίδευση και τις επιδόσεις τους.

 

 

Περιλαμβάνει διδασκαλίες επί θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, διαλέξεις από διακεκριμένους επισκέπτες, προβολές ταινιών, επισκέψεις σε μουσεία, ιστορικούς και θρησκευτικούς χώρους, εκπαιδευτικά ταξίδια. Επιπλέον περιλαμβάνει:

 • Διδασκαλία Ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς μαθητές και διδασκαλία ξένων γλωσσών σε διάφορα επίπεδα.

Οι Πρωτοετείς Μαθητές της Σχολής πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις στα: Αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Πολεμικό Μουσείο Θεσ/νίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσ/νίκης, Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων “ΤΟΨΙΝ”, Αρχαιολογικό Μουσείο Βεργίνας, Αρχαιολογικό Μουσείο Δίον και στο Άγιον Όρος (οι μαθήτριες σε Μονή Θηλέων).

Οι Δευτεροετείς Μαθητές της Σχολής πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις στα: Οχυρό Ρούπελ, τοποθεσία Κιλκίς-Λαχανά, Οχυρό Νυμφαίου, τοποθεσία Καλπακίου-Ελληνικό Φυλάκιο Μολυβδοσκέπαστου (Ελληνοαλβανικά σύνορα).

Οι Τριτοετείς Μαθητές της Σχολής πραγματοποιούν εκπαιδευτικά ταξίδια στα Δ΄ΣΣ (περιοχή Θράκης), 1η ΤΑΞ ΚΔ ΑΛ (Ρεντίνα), 71η Α/Μ ΤΑΞ (Κιλκίς), 1η ΤΑΞΑΣ/32ΤΑΞ Π/Ν (Βόλος).

Οι Τεταρτοετείς Μαθητές της Σχολής πραγματοποιούν εκπαιδευτικό ταξίδι στα: 1η Στρατιά – Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (Λάρισα), Αρχηγείο Στόλου (Σαλαμίνα) και 88 ΣΔΙ (Λήμνος).

Ομάδα Μαθητών της Σχολής με την καθοδήγηση της Δνσης Σπουδών εκδίδει το τριμηνιαίο, επιστημονικού περιεχομένου, περιοδικό, με τον τίτλο “ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ”.


Πέραν των παραπάνω δραστηριωτήτων οι μαθητές της Σχολής συγκροτούν:

Αθλητικές ομάδες σε ομαδικά και άτομικά αθλήματα και συμμετέχουν σε πρωταθλήματα του ΑΠΘ και των παραγωγικών σχολών των Ε.Δ.

Ομάδα δρόμων μεγάλων αποστάσεων.

Ορχήστρα-βυζαντινή και ευρωπαϊκή χορωδία-χορευτικές ομάδες με τις οποίες συμμετέχουν σε μουσικές και καλιτεχνικές εκδηλώσεις εντός και εκτός της Σχολής.

Διμοιρία απλασκίας (επιδείξεων) που αναδεικνύουν ιδιαίτερες δεξιότητες σε επίσημες τελετές (Εθνικές εορτές, ορκωμοσίες κ.λ.π.) στην περιοχή της Β.Ελλάδος,

 

Υποχρεώσεις μετά την αποφοίτησή

Οι απόφοιτοι/ες της Σχολής είναι υποχρεωμένοι/ες μετά την αποφοίτησή τους να παραμείνουν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων: 

 Συγκεκριμένα,  

 • οι Ιατροί για 12 χρόνια,
 • οι Κτηνίατροι, Οδοντίατροι και Φαρμακοποιοί για 10 χρόνια και
 • οι Ψυχολόγοι, Στρατολόγοι-Στρατιωτικοί Νομικοί Σύμβουλοι και Οικονομικοί για 8 χρόνια.

 

Προοπτικές:

Οι σπουδαστές/τριες που αποφοιτούν με επιτυχία από τη ΣΣΑΣ ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι ή Ανθυποσμηναγοί, ανάλογα με τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο κατανέμονται  και υπηρετούν ως εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό ή Πολεμική Αεροπορία αντίστοιχα). 

 Οι Αξιωματικοί του Σώματος ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί και μπορούν να υπηρετήσουν σε Μονάδες - Υπηρεσίες και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

 Ο καταληκτικός βαθμός των Αξιωματικών είναι:

 • Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Ψυχολόγους.

 

 Εδώ μπορείτε να ακούσετε το podcast «Οι Στρατιωτικές Σχολές ως επιλογή για έναν σύγχρονο νέο» το οποίο απευθύνεται στους νέους και στις νέες που θα ήθελαν να επιλέξουν το λειτούργημα του στρατιωτικού και να ενταχθούν στη μεγάλη οικογένεια των Ενόπλων Δυνάμεων.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Οι Στρατιωτικές Σχολές ως επιλογή για έναν σύγχρονο νέο
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο