Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Πόλη
Λευκωσία
Κατευθύνσεις

1. Ιστορίας
2. Αρχαιολογίας

Πανελλαδικές Εξετάσεις
 •   Επιστ. Πεδίο
 • 1ο
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

Βασικοί στόχοι του Τμήματος Iστoρίας και Αρχαιoλoγίας είναι η διδασκαλία (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) και η καθαυτό έρευνα, τόσο σε μεταπτυχιακό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδo στoυς ανωτέρω κλάδoυς. Ειδικότερα για την αρχαιoλoγική έρευνα λειτoυργεί ήδη από τo ακαδημαϊκό έτoς 1992-1993 η Ερευνητική Μoνάδα Αρχαιoλoγίας (Ε.Μ.Α.), η oπoία, από τo 1996, έχει ενταχθεί στo Τμήμα Iστoρίας και Αρχαιoλoγίας.

Τo Πρόγραμμα Σπoυδών τoυ Τμήματoς στόχo έχει την επιστημoνική κατάρτιση των φoιτητών στα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα, σε στενή διασύνδεση με τα Πρoγράμματα των άλλων δύo Τμημάτων της Φιλoσoφικής Σχoλής αλλά και Τμημάτων άλλων Σχoλών του Πανεπιστημίου.

 Έτσι διασφαλίζεται η oλoκληρωμένη κατάρτιση των πτυχιoύχων τoυ Τμήματoς Iστoρίας και Αρχαιoλoγίας πoυ επιθυμoύν να διδάξoυν στη Μέση Εκπαίδευση, αλλά και η δυνατότητα απρόσκοπτης συνέχισης των σπουδών τους σε αντίστοιχο μεταπτυχιακό επίπεδo. Εξασφαλίζεται επίσης η πρακτική άσκηση των φoιτητών, πoυ επιθυμoύν να επιδoθoύν στo αρχαιoλoγικό έργo.

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 242 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

To πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα:

 • Υποχρεωτικά,
 • Περιορισμένης Επιλογής και
 • Ελεύθερης Επιλογής.

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στη Νεότερη Ελληνική Ιστoρία 
 • Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία 
 • Εισαγωγή στην Προϊστορία 
 • Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία Ι (Γεωμετρικοί – Κλασικοί Χρόνοι) 
 • Ανάγνωση Βυζαντινών Κειμένων 
 • Εισαγωγή στη Νεoελληνική Φιλoλoγία 

2ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία
 • Εισαγωγή στην Αρχαιολογία της Μεσογειακής Χαλκοκρατίας 
 • Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Αρχαιολογία)
 • Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία
 • Λατινική Θεματογραφία
 • Ένα μάθημα στη Νεοελληνική Φιλολογία

3ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές, τη Φιλοσοφίακαι τη Μεθοδολογία της Ιστορίας
 • Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης 
 • Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ιστορία (1789-1918)
 • Εισαγωγή στη Βυζαντινή Τέχνη και Αρχαιολογία
 • Εισαγωγή στη Λαϊκή Τέχνη - Λαϊκοί Τεχνίτες
 • Ένα μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

4ο Εξάμηνο

Για τους φοιτητές που έχουν επιλέξει την κατεύθυνση Ιστορίας:

 • ΙΣΤ 
 • ΙΣΤ 
 • ΙΣΤ 
 • Ένα μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 
 • Ένα μάθημα Λατινικής Φιλολογίας 
 • Ένα μάθημα στη Νεοελληνική Φιλολογία 

Για τους φοιτητές που έχουν επιλέξει την κατεύθυνση Αρχαιολογίας:

 • Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Αρχαιολογία 
 • Εισαγωγή στην Ιστορία της Δυτικής Τέχνης (4ος-8ος αιώνας) 
 • Εισαγωγή στην Ενάλια Αρχαιολογία
 • Ένα μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
 • Ένα μάθημα Λατινικής Φιλολογίας 
 • Ένα μάθημα στη Νεοελληνική Φιλολογία

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Χειμερινό Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Προϊστορία 
 • Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία Ι (Γεωμετρικοί έως Κλασικοί Χρόνοι)
 • Εισαγωγή στη Βυζαντινή Τέχνη και Αρχαιολογία 
 • Εισαγωγή στη Λαϊκή Τέχνη-Λαϊκοί Τεχνίτες 
 • Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές, τη Φιλοσοφία και τη Μεθοδολογία
 • της Ιστορίας 
 • Εισαγωγή στη Νεώτερη Ελληνική Ιστορία
 • Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ιστορία 
 • Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία 
 • Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ιστορία (1789-1918)

Εαρίνο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία 
 • Εισαγωγή στην Αρχαιολογία της Μεσογειακής Χαλκοκρατίας
 • Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Περίοδος) 
 • Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Αρχαιολογία
 • Εισαγωγή στην Ιστορία της Δυτικής Τέχνης (4ος-8ος αιώνας)
 • Εισαγωγή στην Ενάλια Αρχαιολογία

 

 

 

 Οι απόφοιτοι του Τμήματος Iστoρίας και Αρχαιoλoγίας του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν αρκετές εναλλακτικές επιλογές καριέρας, με βάση τα εφόδια που έχουν αποκτήσει στη διάρκεια των σπουδών τους, τη συνθετική και κριτική σκέψη, τη γλωσσική επάρκεια, την πολύπλευρη και πολυπρισματική μελέτη των πολιτικών και κοινωνικών φαινομένων. 

 

Πιο συγκεκριμένα,

 

 εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους,

Ως Εκπαιδευτικοί 

 • στη δευτεροβάθμια δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς το πτυχίο του τμήματος εντάσσει στον κλάδο ΠΕ 02 Φιλολόγων.

 

Ως Αρχαιολόγοι 

 • σε δημόσιους φορείς, όπως η Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία, το Υπουργείο Πολιτισμού και σε εποπτευόμενους φορείς του.

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος με ειδίκευση Αρχαιολογία εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Αρχαιολόγων και ΠΕ Ιστορικών Τέχνης

 

Ως Ερευνητές/τριες 

 • στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • σε ερευνητικά κέντρα
 • ΜΚΟ και
 • διεθνείς οργανισμούς.

 

Επιπλέον,

 οι πτυχιούχοι του Τμήματος με ειδίκευση στην Ιστορία εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Ιστορικών.

 

 

Επιπλέον, με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση 

 

 

 • Ως Συντηρητές/τριες - διαχειριστές/τριες αρχαιοτήτων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων.

 

  Επιπλέον, αρκετοί πτυχιούχοι με κατεύθυνση Αρχαιολογίας μπορούν να ειδικευτούν

 • στην ενάλια αρχαιολογία και να ασχοληθούν με τη μελέτη του παράκτιου και θαλάσσιου τοπίου

ή

 • στη χρήση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) και τη χωρική ανάλυση σε αρχαιολογικά πλαίσια.

 

 • Ως Μουσειολόγοι, εκτιμητές/τριες έργων Τέχνης, υπεύθυνοι/ες εκθέσεων και επιιμελητές/τριες συλλογών σε μουσεία, πινακοθήκες, γκαλερί και ιδιωτικές συλλογές.

 

 • Ως Ξεναγοί, εφόσον προηγηθεί φοίτηση στις σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

 • Ως Στελέχη διοίκησης ή/και marketing σε τουριστικές επιχειρήσεις.

 

 • Ως Εκπαιδευτικοί στην δια βίου εκπαίδευση (σχολές ΔΥΠΑ, ΙΕΚ, ΚΕΚ), τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη μουσειοπαιδαγωγική.

 

 • Ως αρθρογράφοι, επιμελητές/τριες κειμένου και υπεύθυνοι/ες δημοσίων σχέσεων στα ΜΜΕ.

 

 • Ως Σχεδιαστές/τριες ψηφιακών προγραμμάτων (βίντεο, γραφικών και άλλου εκπαιδευτικού υλικού) που σχετίζονται
  • με την πολιτιστική κληρονομιά ή/και
  • την αρχαιολογική ψηφιακή απεικόνιση και την οπτική ανακατασκευή αρχαιολογικών χώρων και αντικειμένων.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στην Ιστορία και Αρχαιολογία μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο