Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Κωδικός Σχολής
0186
Πόλη
Κομοτηνή
Κατευθύνσεις

1. Βουλγαρικής Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού
2. Ρουμανικής Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού
3. Ρωσικής Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού
4. Τουρκικής Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού

Πανελλαδικές Εξετάσεις
 •   Επιστ. Πεδίο
 • 1ο
 •   Βάση ΓΕΛ
 • 9.200
 •   Εισακτέοι
 • 120
 •   Συντ. Ε.Β.Ε.
 • 0,80

ΓΕΛ

1ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

 Αρχαία Ελληνικά 20%

 Ιστορία 30%

Λατινικά 20%


Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνων Χωρών έχει ως κύρια αποστολή την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία και την έρευνα της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των λαών των Παρευξείνιων Χωρών, ιδίως των ελληνικής καταγωγής, και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και διαδίδουν τις γλώσσες, την λογοτεχνία και τον πολιτισμό των λαών των προαναφερομένων χωρών, όπως Ελλήνων, Ρώσων, Τούρκων και λοιπών.

 

 

 • Παρευξείνιων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας 
 • Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας
 • Πληροφορικής και Ψηφιακού Γραμματισμού
 • Μελέτης, Καταγραφής και Διάσωσης της Ποντιακής διαλέκτου 

 

 H φοίτηση στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών ΔΠΘ 

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Για τη λήψη του πτυχίου Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών απαιτούνται:

 • τριάντα τρία (33) (βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική κατεύθυνση) ή τριάντα δύο (32) (τουρκική κατεύθυνση) υποχρεωτικά μαθήματα και
 • δεκαπέντε (15) (βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική κατεύθυνση) ή δεκαέξι (16) (τουρκική κατεύθυνση) μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, συνολικά σαράντα (48) μαθήματα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει:


α) Mαθήματα υποχρεωτικά (Υ). Κάθε φοιτητής/τρια ανάλογα με την κατεύθυνση στην οποία φοιτά, οφείλει να εξεταστεί με επιτυχία σε τριάντα τρία (33) (βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική κατεύθυνση) ή σε τριάντα δύο (32) (τουρκική κατεύθυνση) υποχρεωτικά μαθήματα για να μπορέσει να ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Σπουδών.

 • Αποτελούν τον κορμό των βασικών μαθημάτων γλώσσας, λογοτεχνίας, ιστορίας και πολιτισμού για την κάθε κατεύθυνση (βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

β) Mαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ΥΕ). Κάθε φοιτητής/τρια του στο σύνολο των σπουδών του/της επιλέγει δεκαπέντε (15) (βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική κατεύθυνση) ή δεκαέξι (16) (τουρκική κατεύθυνση) μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, τα οποία

 • προσφέρουν εμβάθυνση σε επιμέρους ζητήματα που πραγματεύονται τα υποχρεωτικά μαθήματα και καλλιεργούν το ερευνητικό πνεύμα, την πρακτική άσκηση και την επαφή με την γλώσσα και τον πολιτισμό της κατεύθυνσης σπουδών.

 

  Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου καθορίζεται ποσόστωση για την επιλογή κατεύθυνσης ως εξής:

 • το 45% των εγγεγραμμένων θα γίνεται δεκτό στη ρωσική κατεύθυνση
 • το 25% των εγγεγραμμένων θα γίνεται δεκτό στην τουρκική κατεύθυνση
 • το 15% των εγγεγραμμένων θα γίνεται δεκτό στη βουλγαρική κατεύθυνση
 • το 15% των εγγεγραμμένων θα γίνεται δεκτό στη ρουμανική κατεύθυνση.

 


γ) Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ). Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών προσφέρει στους φοιτητές/τριές του μαθήματα ελεύθερης επιλογής, πέραν των υποχρεωτικών (Υ) και των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών (ΥΕ) μαθημάτων, τα οποία στόχο έχουν

 • να καλλιεργήσουν δεξιότητες και να εξοικειώσουν τους/τριες φοιτητές/τριες με συναφή των σπουδών τους γνωστικά αντικείμενα, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση των σπουδών τους. 

 

 

Για την απόκτηση της διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας από το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών είναι απαραίτητη η επιλογή έξι (6) από τα εξής κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα:

 • Πρακτικές ασκήσεις τουρκικής γλώσσας ως ξένης Ι, Πρακτικές ασκήσεις ρωσικής γλώσσας ως ξένης Ι, Πρακτικές ασκήσεις βουλγαρικής γλώσσας ως ξένης Ι, Πρακτικές ασκήσεις ρουμανικής γλώσσας ως ξένης Ι, ανάλογα με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει κάποιος.
 • Πρακτικές ασκήσεις τουρκικής γλώσσας ως ξένης ΙΙ, Πρακτικές ασκήσεις ρωσικής γλώσσας ως ξένης ΙΙ, Πρακτικές ασκήσεις βουλγαρικής γλώσσας ως ξένης ΙΙ, Πρακτικές ασκήσεις ρουμανικής γλώσσας ως ξένης ΙΙ, ανάλογα με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει κάποιος.
 • Εκμάθηση γλωσσών
 • Γενική παιδαγωγική
 • Διδασκαλία της γλώσσας με έμφαση στον παρευξείνιο χώρο
 • Έρευνα και διδασκαλία του λεξιλογίου
 • Διαπολιτισμική παιδαγωγική
 • Διδασκαλία της λογοτεχνίας με έμφαση στον παρευξείνιο χώρο.

 

 

Η πρακτική άσκηση ανήκει στα Υποχρεωτικά Κατ΄Επιλογήν μαθήματα.

 • Είναι αμειβόμενη και η διάρκεια της ορίζεται σε δύο (2) μήνες.

 Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Μουσεία και πολιτιστικούς φορείς,σε φορείς εκπαίδευσης και διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, σε εφημερίδες, στην ΠΑΜΘ και σε τουριστικές επιχειρήσεις.

Δικαίωμα για πρακτική άσκηση έχουν οι φοιτήτριες/ φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το έκτο (6ο) εξάμηνο των σπουδών τους και έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε προαιτούμενα μαθήματα.

 

1o Εξάμηνο

Yποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στη Γλωσσολογία    
 • Θεωρητικά Ζητήματα Λαογραφίας του Παρευξείνιου Χώρου    
 • Εισαγωγή στη Θεωρία της Μετάφρασης    

Επιλογή μιας (1) από τις εξής παρευξείνιες γλώσσες:

 • Βουλγαρική Γλώσσα Ι
 • Ρουμανική Γλώσσα Ι
 • Ρωσική Γλώσσα Ι    
 • Τουρκική Γλώσσα Ι

Μαθήματα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
 • Γενική Παιδαγωγική
 • Εισαγωγή στην οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας
 • Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία 
 • Επιλογή δεύτερης παρευξείνιας γλώσσας (Τουρκικά Ι, Ρωσικά Ι, Βουλγαρικά Ι, Ρουμανικά Ι)

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Πληροφορική Ι – Εισαγωγή στην Πληροφορική

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εθνογραφική θεώρηση του παρευξείνιου χώρου 
 • Ιστορία του ελληνισμού στον παρευξείνιο χώρο κατά την αρχαιότητα 
 • Κοινοτική οργάνωση των Ελληνορθόδοξων κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο

Επιλογή μιας (1)  από τις εξής παρευξείνιες γλώσσες:

 • Βουλγαρική γλώσσα ΙΙ
 • Ρουμανική γλώσσα ΙΙ
 • Ρωσική γλώσσα ΙΙ
 • Τουρκική γλώσσα ΙΙ

Μαθήματα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Ιστορία της εκπαίδευσης των Ελληνορθόδοξων της Ανατολικής Θράκης 
 • Διαπολιτισμική Παιδαγωγική 
 • Αττική κεραμική: εικονογραφία, εμπόριο και αλληλεπιδράσεις μεταξύ Αθήνας και Θράκης 
 • Επιλογή δεύτερης παρευξείνιας γλώσσας (Τουρκικά ΙΙ, Ρωσικά ΙΙ, Βουλγαρικά ΙΙ, Ρουμανικά ΙΙ)

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Πληροφορική ΙΙ – Εφαρμογές του Διαδικτύου

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Σημασιολογία 
 • Λαογραφία του ποντιακού ελληνισμού 
 • Θρησκεία και πολιτισμός με έμφαση στον Παρευξείνιο Χώρο

Επιλογή μιας (1)  από τις εξής παρευξείνιες γλώσσες:

 • Βουλγαρική γλώσσα ΙΙΙ
 • Ρουμανική γλώσσα ΙΙΙ
 • Ρωσική γλώσσα ΙΙΙ
 • Τουρκική γλώσσα ΙΙΙ

Μαθήματα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Εκμάθηση γλωσσών 
 • Αρχαιολογική έρευνα στις ελληνικές αποικίες του Εύξεινου Πόντου 
 • Το βασίλειο των Οδρυσών: ιστορική και αρχαιολογική επισκόπηση 
 • Η ελληνορθόδοξη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου
 • Επιλογή δεύτερης παρευξείνιας γλώσσας (Τουρκικά ΙΙΙ, Ρωσικά ΙΙΙ, Βουλγαρικά ΙΙΙ, Ρουμανικά ΙΙΙ)

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Πληροφορική ΙΙΙ – Μεθοδολογία της Έρευνας με τη χρήση Η/Υ
 • Εκμάθηση της Ποντιακής Διαλέκτου Ι

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ιστορική και συγκριτική γλωσσολογία  
 • Ο Κόσμος του Ισλάμ  
 • Διδακτική της Γλώσσας

Επιλογή μιας (1)  από τις εξής παρευξείνιες γλώσσες:

 • Βουλγαρική γλώσσα ΙV
 • Ρουμανική γλώσσα ΙV
 • Ρωσική γλώσσα ΙV
 • Τουρκική γλώσσα ΙV

Μαθήματα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Ελληνοβαλκανική συγκριτική λαογραφία 
 • Στοιχεία δημόσιου διεθνούς δικαίου 
 • Κλασική αρχαιολογία: Ζητήματα νομικής, ηθικής και πολιτικής φύσεως 
 • Επιλογή δεύτερης παρευξείνιας γλώσσας
 • (Τουρκικά ΙV, Ρωσικά ΙV, Βουλγαρικά ΙV, Ρουμανικά ΙV)

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Πληροφορική ΙV – Εκπαιδευτική τεχνολογία - Πολυμέσα 
 • Εκμάθηση της Ποντιακής Διαλέκτου ΙΙ

5ο Εξάμηνο

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Βουλγαρική γλώσσα V  
 • Ιστορία και πολιτισμός της Βουλγαρίας Ι  
 • Βουλγαρική γλώσσα και γραμματεία  
 • Διδακτική της λογοτεχνίας  

Μαθήματα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Διδασκαλία της γλώσσας με έμφαση στον παρευξείνιο χώρο

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ρουμανική γλώσσα V  
 • Ρουμανική γλώσσα και γραμματεία  
 • Ιστορία και πολιτισμός της Ρουμανίας Ι  
 • Διδακτική της λογοτεχνίας  

Μαθήματα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Διδασκαλία της γλώσσας με έμφαση στον παρευξείνιο χώρο

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ρωσική γλώσσα V  
 • Ρωσική γλώσσα και γραμματεία Ι  
 • Ιστορία της Ρωσίας Ι  
 • Διδακτική της λογοτεχνίας  

Μαθήματα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Διδασκαλία της γλώσσας με έμφαση στον παρευξείνιο χώρο

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Τουρκική γλώσσα V  
 • Οθωμανική ιστορία Ι  
 • Οθωμανική γλώσσα I  
 • Διδακτική της λογοτεχνίας  

Μαθήματα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Διδασκαλία της γλώσσας με έμφαση στον παρευξείνιο χώρο

6ο Εξάμηνο

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Βουλγαρική γλώσσα VΙ  
 • Ιστορία και πολιτισμός της Βουλγαρίας ΙΙ 
 • Βουλγαρική λογοτεχνία Ι 
 • Θεωρία της ορολογίας

Μαθήματα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Έρευνα και διδασκαλία του λεξιλογίου  
 • Διδασκαλία της λογοτεχνίας με έμφαση στον παρευξείνιο χώρο

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ρουμανική γλώσσα VΙ  
 • Ρουμανική ιστορία και πολιτισμός ΙΙ  
 • Ιστορία της ρουμανικής λογοτεχνίας Ι  
 • Θεωρία της ορολογίας  

Μαθήματα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Έρευνα και διδασκαλία του λεξιλογίου  
 • Διδασκαλία της λογοτεχνίας με έμφαση στον παρευξείνιο χώρο

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ρωσική γλώσσα VΙ  
 • Ρωσική γλώσσα και γραμματεία ΙΙ  
 • Ιστορία της Ρωσίας ΙΙ  
 • Θεωρία της ορολογίας  

Μαθήματα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Έρευνα και διδασκαλία του λεξιλογίου  
 • Διδασκαλία της λογοτεχνίας με έμφαση στον παρευξείνιο χώρο

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Τουρκική γλώσσα VΙ  
 • Οθωμανική Ιστορία ΙΙ  
 • Οθωμανική γλώσσα II  
 • Θεωρία της ορολογίας  

Μαθήματα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Έρευνα και διδασκαλία του λεξιλογίου  
 • Διδασκαλία της λογοτεχνίας με έμφαση στον παρευξείνιο χώρο

7ο Εξάμηνο

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Βουλγαρική γλώσσα VΙΙ  
 • Βουλγαρική λογοτεχνία ΙΙ  
 • Μεταφραστικά θέματα της βουλγαρικής γλώσσας  
 • Δίκαιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  
 • Μεθοδολογία διδασκαλίας της βουλγαρικής γλώσσας

Μαθήματα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Πρακτικές ασκήσεις βουλγαρικής γλώσσας ως ξένης Ι  
 • Αρμένιοι: Ιστορία και πολιτισμός  
 • Από την πολυεθνική αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος Ι 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ρουμανική γλώσσα VΙΙ  
 • Ρουμανική λογοτεχνία ΙΙ  
 • Μεταφραστικά θέματα της ρουμανικής γλώσσας  
 • Δίκαιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  
 • Μεθοδολογία διδασκαλίας της Ρουμανικής γλώσσας

Μαθήματα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Πρακτικές ασκήσεις ρουμανικής γλώσσας ως ξένης Ι  
 • Αρμένιοι: Ιστορία και πολιτισμός
 • Από την πολυεθνική αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος Ι

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ρωσική γλώσσα VΙΙ  
 • Ρωσική λογοτεχνία Ι  
 • Μεταφραστικά θέματα της ρωσικής γλώσσας  
 • Δίκαιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  
 • Μεθοδολογία διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας  

Μαθήματα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Πρακτικές ασκήσεις ρωσικής γλώσσας ως ξένης Ι   
 • Αρμένιοι: Ιστορία και πολιτισμός  
 • Από την πολυεθνική αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος Ι

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Τουρκική γλώσσα VΙΙ  
 • Οσμανική και τουρκική ιστορία Ι  
 • Οθωμανική λογοτεχνία  
 • Δίκαιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  

Μαθήματα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Πρακτικές ασκήσεις τουρκικής γλώσσας ως ξένης Ι
 • Αρμένιοι: Ιστορία και πολιτισμός  
 • Από την πολυεθνική αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος Ι

8ο Εξάμηνο

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Βουλγαρική γλώσσα VΙΙΙ  
 • Βουλγαρική λογοτεχνία ΙΙΙ  
 • Εξειδικευμένα θέματα μετάφρασης της βουλγαρικής  
 • Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η θέση τους στον παρευξείνιο χώρο

Μαθήματα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Πρακτικές ασκήσεις βουλγαρικής γλώσσας ως ξένης ΙΙ 
 • Αστική λαογραφία 
 • Από την πολυεθνική αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος ΙΙ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ρουμανική γλώσσα VΙΙΙ  
 • Ρουμανική λογοτεχνία ΙΙΙ  
 • Εξειδικευμένα θέματα μετάφρασης της ρουμανικής  
 • Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η θέση τους στον παρευξείνιο χώρο

Μαθήματα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Πρακτικές ασκήσεις ρουμανικής γλώσσας ως ξένης ΙΙ  
 • Αστική λαογραφία  
 • Από την πολυεθνική αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος ΙΙ

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ρωσική γλώσσα VΙΙΙ  
 • Ρωσική λογοτεχνία ΙΙ  
 • Εξειδικευμένα θέματα μετάφρασης της ρωσικής  
 • Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η θέση τους στον παρευξείνιο χώρο  

Μαθήματα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Πρακτικές ασκήσεις ρωσικής γλώσσας ως ξένης ΙΙ  
 • Αστική λαογραφία  
 • Από την πολυεθνική αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος ΙΙ 

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Τουρκική γλώσσα VΙΙΙ  
 • Οσμανική και τουρκική ιστορία ΙΙ   
 • Σύγχρονη τουρκική λογοτεχνία  
 • Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η
 • θέση τους στον παρευξείνιο χώρο  

Μαθήματα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Πρακτικές ασκήσεις τουρκικής γλώσσας ως ξένης ΙΙ  
 • Αστική λαογραφία  
 • Από την πολυεθνική αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος ΙΙ

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Σύμφωνα με το  Φ.Ε.Κ. 95_τ. Β΄_22-06-2009 οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης  έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

 Οι απόφοιτοι/ες δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε τομείς που σχετίζονται

 • με την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των παρευξείνιων γλωσσών (Ρωσικής, Ρουμανικής, Τουρκικής, Βουλγαρικής κ.λπ.)
 • με τη διδασκαλία και την έρευνα, καθώς και
 • την καλλιέργεια, ανάπτυξη και μετάδοση της φιλολογικής παιδείας και του πολιτισμού των λαών των παρευξείνιων χωρών.

Eπιπλέον,

 Στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας ένας/μία απόφοιτος/η μπορεί να εξειδικευτεί πέρα από το βασικό τίτλο σπουδών.

Ενδεικτικές Mεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Πιο συγκεκριμένα,

 

Ως καθηγητές/τριες

 • στην εκπαίδευση -δημόσια και ιδιωτική- για τη διδασκαλία των γλωσσών των παρευξείνιων χωρών και ως στελέχη του εκπαιδευτικού συστήματος.

  Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 595/22-02-2018, το Τμήμα περιλαμβάνει Πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών ίσου με 30 ECTS.

 

Ως στελέχη / σύμβουλοι

 • σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως Υπουργεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού,
 • σε επιχειρήσεις, τράπεζες και εταιρείες που αναπτύσουν δραστηριότητα στις Παρευξείνιες χώρες ((Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία)
 • σε κρατικούς και ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς,
 • σε οργανισμούς και ιδρύματα, με μορφωτική, πολιτισμική και ερευνητική δράση,
 • στα μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης (έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος),
 • σε εκδοτικούς οργανισμούς, των οποίων το αντικείμενο έχει σχέση με τη γλώσσα, τη φιλολογία και τον πολιτισμό των παρευξείνιων χωρών

 

Ως σύμβουλοι

 • διπλωματικών αποστολών
 • σε προξενικά γραφεία

 

Ως ειδικοί επιστήμονες

 • σε ερευνητικά ιδρύματα

 

Ως μεταφραστές/τριες κειμένων 

 • σε εκδοτικούς οίκους, μέσα ενημέρωσης ή ως αυτοαπασχολούμενοι

Ως διερμηνείς,

 • συμβάλλοντας με επιστημονική επάρκεια και δημιουργικά στην καλλιέργεια και διάδοση της φιλολογικής παιδείας και του πολιτισμού των λαών των παρευξείνιων χωρών.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στις Ξένες Γλώσσες και τον Πολιτισμό μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ

 

 

Προσωπικό προφίλ και δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτει ο απόφοιτος για τη σταδιοδρομία του:

Ο/η απόφοιτος/η του Τμήματος Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών χρειάζεται να διαθέτει διάθεση για επικοινωνία με άλλες κουλτούρες, να αισθάνεται και να συμπεριφέρεται ως ένας γνήσιος «πολίτης του κόσμου». Άλλα γνωρίσματα χαρακτήρα που επίσης είναι επιθυμητό να διαθέτει, είναι το να είναι δραστήριος, να του αρέσει να κάνει τολμηρές επιλογές και να μην του αρέσει η ρουτίνα στην εργασιακή του ζωή.

Ο απόφοιτος χρειάζεται:

 • Γλωσσικές Ικανότητες (έφεση στις γλώσσες, ευχέρεια λόγου, ταχύτητα αντίληψης και απόκρισης σε γλωσσικά μηνύματα κλπ)
 • Επιθυμία για δια βίου ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Κοινωνικές δεξιότητες: ικανότητα για εργασία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον, επικοινωνία, συνεργασία, υπευθυνότητα, συνέπεια, πειθαρχία, προσαρμοστικότητα και ευελιξία, μεθοδικότητα, διαχείρισης και οργάνωσης χρόνου.
 • Δεξιότητα χρήσης Η/Υ, ενεργού αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών και δεδομένων
 • Δεξιότητα χρήσης Η/Υ, ενεργού αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών και δεδομένων

Σε παρόμοιες θέσεις εργασίας μπορεί να εργάζονται και απόφοιτοι:

 • απόφοιτοι του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
 • απόφοιτοι του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών
 • απόφοιτοι του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών,
 • δάσκαλοι της διετούς φοίτησης Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΔ – απευθύνεται σε άτομα καταγωγής από τη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης)

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο