Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση είκοσι πέντε (25) κενών οργανικών θέσεων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών

Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση είκοσι πέντε (25) κενών οργανικών θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα που θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής και θα ανακοινωθούν εγκαίρως, με ημερομηνία έναρξης το Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022.

Καθήκοντα Κλάδου

Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής: 

 • υπηρετούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών στο εσωτερικό, καθώς και στις διπλωματικές και προξενικές Αρχές στο εξωτερικό.
 • ασκούν όλα τα καθήκοντα τα οποία έχουν σχέση με την εξασφάλιση της ηλεκτρονικής διακίνησης πληροφοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, την ασφαλή διαχείριση συστημάτων επικοινωνιών και πληροφορικής (ΣΕΠ), ευρωπαϊκών και διεθνών συστημάτων και δικτύων, τη διαχείριση κρυπτοϋλικού, την κυβερνοασφάλεια, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στους τομείς επικοινωνιών, κρυπτογράφησης και πληροφορικής, τη μηχανοργάνωση και μηχανογράφηση, καθώς και την υποστήριξη του ηλεκτρονικού και λογισμικού εξοπλισμού σε όλες τις Διευθύνσεις, Υπηρεσίες και Γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών στο εσωτερικό και των διπλωματικών και προξενικών Αρχών στο εξωτερικό
 • αναλαμβάνουν καθήκοντα, όπως οικονομικής διαχείρισης, γραμματειακής υποστήριξης, αρχειοθέτησης, διεκπεραίωσης εγγράφων κ.ά., κατά την κρίση του προϊσταμένου της Αρχής.

Διαγωνιστική διαδικασία

Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

α) Ελληνική γλώσσα,

β) Ανάλυση, Σχεδίαση και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων,

γ) Προγραμματισμός Η/Υ - Βάσεις Δεδομένων,

δ) Δίκτυα Υπολογιστών - Τηλεπικοινωνίες,

ε) Πρακτική άσκηση σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών και στ) Αγγλική γλώσσα.

Η δοκιμασία στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα είναι γραπτή και προφορική. Στα υπόλοιπα μαθήματα η δοκιμασία είναι μόνο γραπτή εκτός της πρακτικής άσκησης σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών.

Απαιτούμενα προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν

 • την ελληνική ιθαγένεια
 • να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους
 • να έχουν πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών, Τεχνολογίας Η/Υ, Ηλεκτρονικών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή ενός εκ των ρητώς αναγραφομένων στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης σχολών Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και, προκειμένου για άνδρες
 • να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

Για τα ειδικά προσόντα διορισμού και τα κωλύματα διορισμού δείτε το ΦΕΚ

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι υποψήφιοι υποβάλλουν ειδική αίτηση συμμετοχής (υπογεγραμμένη ιδιοχείρως ή ψηφιακά μέσω του gov.gr) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου diagonismoi@mfa.gr, με θέμα «Για τον διαγωνισμό του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής», από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε Φ.Ε.Κ. μέχρι και τη Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2022.

Με την αίτηση συμμετοχής συνυποβάλλονται απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας)
 • ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
 • ευκρινές φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου από την προκήρυξη βασικού τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.,

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να συνεκτιμηθούν πρόσθετα προσόντα, θα πρέπει να συνυποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • ευκρινές φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος Α.Ε.Ι.,
 • ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας (πέραν της αγγλικής) επιπέδου πολύ καλής γνώσης, που αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, που συνυποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και δεν γίνονται δεκτά μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Στα εκπρόθεσμα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται και τα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων, που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

ΦΕΚ 

Περίληψη προκήρυξης

Έντυπο αίτησης (word)

Έντυπο αίτησης (pdf)

 

 

 

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο