Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσληψη 153 ατόμων στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως πέντε (5) μηνών, εκατόν πενήντα τριών (153) ατόμων (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και Γ2. 37 επ. του ν. 4765/2021,ΦΕΚ Α'6 και  τις διατάξεις του άρθρου 2 και των υποπαραγράφων η, ιστ, κγ, κζ.  της παρ. 1  του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006,  όπως ισχύει) για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών, των προγραμμάτων και των δράσεων του 24ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα. Το 24ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (MIS 5002090) που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Αίτηση

Απαιτούμενο Προσωπικό

  • ΠΕ = Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
  • ΤΕ = Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
  • ΔΕ = Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Επισήμανση: Από 10 Μαρτίου έως 20 Μαρτίου 2022, που θα διεξαχθεί το 24 ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη. Εάν οι συνθήκες που επικρατούν στη χώρα δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση του 24 ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στους φυσικούς χώρους διεξαγωγής του, (κινηματογραφικές αίθουσες, Αποθήκη Γ κ.α), το ΦΕΣΤΙΒΑΛ σε κάθε περίπτωση, σε όλες τις ειδικότητες, με προτεραιότητα την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και σε συνεχή επικοινωνία και συνεννόηση με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, θα σχεδιάσει τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, παρέχοντας ταυτόχρονα τον αναγκαίο εξοπλισμό (όπου κριθεί απαραίτητο) για την υλοποίηση της εργασίας του προσωπικού, καθώς και την περιορισμένη εκ περιτροπής φυσική παρουσία εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας και όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας , όπως καθορίζονται από τους νόμους που έχουν εκδοθεί. Ειδικότερα στη παραπάνω περίπτωση, -που το 24 ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης δεν πραγματοποιηθεί στους φυσικούς χώρους διεξαγωγής του-, η εργασία του προσωπικού αναγκαστικά θα διαφοροποιηθεί και θα γίνεται μέσω γραμμών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξυπηρέτησης, μέσω της ιστοσελίδας του Φεστιβάλ κ.α. Στην περίπτωση που το 24 ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για τους παραπάνω λόγους πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές ημερομηνίες από αυτές που έχει ανακοινώσει και προγραμματίσει, θα ζητηθεί από το σύνολο των επιτυχόντων της προκήρυξης να εργαστούν στις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής του.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής του συνόλου της αίτησης, η οποία αποτελείται από το ηλεκτρονικό μέρος (συμπληρώνεται στο www.filmfestival.gr) και από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (στα γραφεία του Φ.Κ.Θ. στην Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα), λήγει την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 17:00.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο