Προκήρυξη πλήρωσης είκοσι μία (21) κενών οργανικών θέσεων Ιατροδικαστών Δ΄ Τάξεως στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της χώρας

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης προκηρύσσει την πλήρωση είκοσι μία (21) κενών οργανικών θέσεων Ιατροδικαστών Δ΄ Τάξεως στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της χώρας ως εξής:

Σύνολο θέσεων / Υπηρεσία

 • 2 θέσεις: Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών
 • 2 θέσεις: Ιατροδικαστική Υπηρεσία Βορείου Αιγαίου (έδρα Μυτιλήνη)
 • 1 θέση: Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου (έδρα Ρόδο)
 • 3 θέσεις: Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης
 • 2 θέσεις: Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης (έδρα Κομοτηνή)
 • 1 θέση: Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας
 • 2 θέσεις: Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας
 • 2 θέσεις: Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας
 • 2 θέσεις: Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ναυπλίου-Καλαμάτας (έδρα Ναύπλιο)
 • 2 θέσεις: Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών
 • 2 θέσεις: Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στις προκηρυσσόμενες θέσεις και διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καλούνται να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη (συστημένη επιστολή) στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο, ήτοι από την 11/08/2021, αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, την οποία μπορούν να αναζητήσουν στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, (www.ministryofjustice.gr).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο