Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Θέσεις ΠΕ και ΤΕ στην Ανώνυμη Εταιρία Μονάδων Υγείας - Αθήνα

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) προσκαλεί προσωπικό συνολικού αριθμού 12 ατόμων των κλάδων και κατηγοριών όπως αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα να υποβάλλουν την αίτησή τους για πρόσληψη στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως ενός έτους, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής της ως σύμβασης αορίστου χρόνου (άρθρο 38 του Ν. 4765/2021) και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 64, παρ. 3 του Ν. 4368/2016 με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, κατά τους ισχύοντες όρους της συμφωνίας επιδότησης, για τη στήριξη του Έργου 5 «Διαχείριση - Τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης του Προγράμματος» της Δράσης «Ανάπτυξη των Παρεχόμενων Υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών - (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)».

Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 99, παρ. 2 και 3 του Ν. 4486/2017 κατόπιν σχετικής έγκρισης με απόφαση του Δ.Σ. της ΑΕΜΥ ΑΕ όπως προβλέπεται και ορίζεται και στην υπό στοιχείο 19 της παρούσας απόφαση Δ.Σ. Οι δαπάνες μισθοδοσίας θα βαρύνουν τις πιστώσεις της ΣΑΕ 791/2 Έργο 5 «Διαχείριση - Τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης του Προγράμματος» της Δράσης «Ανάπτυξη των Παρεχόμενων Υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)», οι οποίες χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 75% Κοινοτική Συμμετοχή και 25% Εθνικοί πόροι του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και θα προσδιοριστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νομικό πλαίσιο του Ν. 4650/2019, άρθρο 8 και του Ν. 4354/2015 όπως ισχύουν αναλόγως της ειδικότητας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  • ΠΕ οποιοδήποτε πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης - Γενικός Συντονιστής Δράσης (1 θέση)
  • ΠΕ οποιοδήποτε πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης - Διοικητικός Διαχειριστής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (1 θέση)
  • ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής ή ΠΕ Φαρμακοποιών ή ΠΕ Βιοχημικών ή ΠΕ Βιολόγων (1 θέση)
  • ΠΕ Ψυχολογίας (1 θέση)
  • ΠΕ Διοικητικού (2 θέσεις)
  • ΤΕ Διοικητικού ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας (2 θέσεις)
  • ΤΕ Λογιστική (2 θέσεις)
  • ΤΕ Πληροφορικής (2 θέσεις)

Σύνολο: 12

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την αίτησή τους στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. μαζί με τα ακολούθως αναφερόμενα παραστατικά/δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των τυπικών και πρόσθετα συνεκτιμώμενων προσόντων της ειδικότητας - θέσης που αιτούνται σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα από 27/11/2021 έως και 11/12/2021, ώρα 14.00 ως εξής:

α) να αποστείλουν ταχυδρομικά με φάκελο συστημένου ή με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ
β) να αποστείλουν μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών

Στο φάκελο θα αναγράφονται τα εξής:

ΠΡΟΣ: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.),
ΟΔΟΣ: Γ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1, Τ.Κ. 13677, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ - ΑΧΑΡΝΑΙ
Υπόψη: Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

ΑΙΤΗΣΗ

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 9725/25-11-2021 στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 5 «Διαχείριση- Τεχνική Υποστήριξη της Υλοποίησης του Προγράμματος» της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα ΠροΑναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών - (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)” Στοιχεία Αποστολέα: …. (ονοματεπώνυμο), Θέση/Ειδικότητα: … ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.

  • Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται:

α) η ημερομηνία σφραγίδας των ΕΛΤΑ ή
β) της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς. Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των ατόμων των οποίων οι αιτήσεις θα παραληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της πρόσκλησης και συγκεκριμένα μέχρι και τις 14/12/2021, ώρα 14.00. Αιτήσεις που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα υποβολής μίας μόνο αίτησης για μία ειδικότητα/θέση και για ένα μόνο έργο από τα πέντε της Δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη, Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5010510». Σε περίπτωση υποβολής πλέον της μίας αίτησης ή της συμπερίληψης σε μια αίτηση άνω της μίας ειδικότητας/θέσης, ο υποψήφιος αυτομάτως αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψήφιων στις ανώτερες θέσεις της κατάταξης και προκειμένου για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων, μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων θα προηγηθεί ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο κριτήριο του τίτλου σπουδών και αν αυτές συμπίπτουν στο κριτήριο της απαιτούμενης ξένης γλώσσας (εφόσον αυτή περιλαμβάνεται στα απαιτούμενα προσόντα). Σε περίπτωση που εξαντληθούν τα εν λόγω κριτήρια, χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, η μεταξύ τους σειρά θα καθοριστεί σε δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων, με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας στην ιστοσελίδα της.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο