Management Engineering
Food Law - Auth
ΠΜΣ Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών
MBA Food and Agribusiness
Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική- Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ELGS Postrgraduate Programmes

Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης στο Υπουργείο Εξωτερικών σε εθελοντική βάση (εκτός ΕΣΠΑ) Εκπαιδευτικά Νέα

Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης στο Υπουργείο Εξωτερικών σε εθελοντική βάση (εκτός ΕΣΠΑ).

Η Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με τη ΣΤ2 Διεύθυνση Μηχανογράφησης, Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής προκηρύσσει θέσεις Άμισθης Πρακτικής Άσκησης 3, 4 και 6 μηνών για ενεργούς φοιτητές θετικών επιστημών, προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

 • (PK1-2ST) Ανάλυση και εκτίμηση κινδύνου σε Πληροφοριακά Συστήματα, έλεγχοι διείσδυσης (PenTest), ηλεκτρονική παρείσφρηση (Hacking). IDS/IPS. (1-2 θέσεις)

Τομέας: Πληροφορική, Επικοινωνίες, Ηλεκτρονική Ασφάλεια

Έως 4 μήνες πλήρους απασχόλησης, δυνατότητα χρονικής επέκτασης, ευέλικτο πρόγραμμα, δυνατότητα και για μειωμένο ωράριο.

Προαπαιτούμενα: Πρακτική εμπειρία, χρήση λογισμικού δικτυακής προσομοίωσης.

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων 3/8/2020

 • (PK2-2ST)  Ασύρματες επικοινωνίες και ασφάλεια, ΙοΤ (1-2 θέσεις)

  Τομέας: Πληροφορική, Επικοινωνίες, Ηλεκτρονική Ασφάλεια

Έως 6 μήνες πλήρους απασχόλησης, δυνατότητα χρονικής επέκτασης, ευέλικτο πρόγραμμα, δυνατότητα και για μειωμένο ωράριο

Προαπαιτούμενα: Αποδεδειγμένη γνώση ήτοι υψηλή βαθμολογία στο γνωστικό αντικείμενο, οργανωτική σκέψη, ερευνητικό έργο και συγγραφή επιστημονικών άρθρων σε Journal/Transaction της ΙΕΕΕ.

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων 3/8/2020

 • (PK3-2ST) Κρυπτολογία / Κβαντική Υπολογιστική (1-2 θέσεις)

Τομέας: Πληροφορική, Επικοινωνίες, Ηλεκτρονική Ασφάλεια, Μαθηματικά, Φυσική

Έως 4 μήνες πλήρους απασχόλησης, ευέλικτο πρόγραμμα.

Προαπαιτούμενα: Αποδεδειγμένη εμπειρία είτε ως μάθημα είτε ως εργασία εκπαίδευσης σε βασικές πτυχές κρυπτολογίας. Μαθηματικό υπόβαθρο για κατανόηση μαθηματικών όρων.

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων 10/8/2020

 • (PK4-2ST) Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής χώρων σύγχρονων τεχνολογικών εγκατάστασεων (2 θέσεις)

1 θέση από Σχολή Αρχιτεκτονικής και 1 θέση από Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Έως 3 μήνες για ολοκλήρωση ανατεθειμένου έργου.

Προαπαιτούμενα: Αξιόλογη πορεία στις ακαδημαϊκές επιδόσεις, εργασία πάνω σε σχεδιασμό χώρων.

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων 10/8/2020

 • (PK5-2ST) Πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης(1-2 θέσεις)

Τομέας: Προγραμματιστής, γραφικός σχεδιασμός.

Προαπαιτούμενα: Πρακτική εμπειρία, υλοποιημένα έργα σε τεχνολογίες διαδικτύου.

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων 10/8/2020

Έως 4 μήνες πλήρους απασχόλησης, ευέλικτο πρόγραμμα, δυνατότητα και για μειωμένο ωράριο

Οι θέσεις με κωδικούς PK[1,2,3,5]-2ST απαιτούν άριστη γνώση αγγλικών. Κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αιτήσεις για περισσότερες της μιας θέσης, με ξεχωριστή αποστολή email. Για έκαστη θέση, ισχύουν προϋποθέσεις. Αιτήσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για κωδικό θέσης, θα απορρίπτονται άνευ απαντήσεως. Δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά θα ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν στις θέσεις PK[1,2,3]-2ST. Οι ασκούμενοι δεν θα έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα δίκτυα, πληροφορίες ή υλικά, ενώ η Διπλωματική Ακαδημία δύναται να τερματίσει την πρακτική άσκηση ασκούμενου οποτεδήποτε προκύψει πρόβλημα (π.χ. εάν δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του έργου, εάν δεν παραδίδονται εγκαίρως τα αποτελέσματα του έργου ανάθεσης, δεν έχουν κόσμια συμπεριφορά κ.α.). Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης δύναται να πραγματοποιείται, κατά περίπτωση θέσεως και εξ’ αποστάσεως.

Οι ασκούμενοι που θα επιλεγούν θα πρέπει να διατηρούν την ιδιότητα του φοιτητή καθ’ όλη την διάρκεια της άμισθης πρακτικής άσκησης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, θα χορηγείται στον ασκούμενο φοιτητή Βεβαίωση/συστατική επιστολή.

Τα βιογραφικά σημειώματα θα αξιολογηθούν βάσει των ποιοτικών χαρακτηριστικών του αιτούμενου, της συνάφειας εκπαίδευσης, του θεωρητικού υποβάθρου, των βαθμολογίας, εργασιών και δημοσιεύσεων, της πρακτικής εμπειρίας, του ελέγχου προαπαιτούμενων, αλλά και της χρονικής σειράς παραλαβής των αιτήσεων. Με την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου, όσοι εκ των ενδιαφερομένων επιλεγούν, θα ενημερωθούν εγγράφως με ηλεκτρονικό μηνυμα, προκειμένου να παραστούν σε προφο­ρική συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί από τη Διπλωματική Ακαδημία και τη ΣΤ2 Διεύθυνση του Υπουργείου, με δυνατότητα αυτή να πραγματοποιηθεί και ηλεκτρονικά.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση για οιαδήποτε θέση, όπου θα αναφέρεται υποχρεωτικά ο κωδικός θέσης
 2. Βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία, που θα αποτυπώνει τα προσόντα και τα προαπαιτούμενα σε σχέση με έκαστη θέση
 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποίαν θα αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καμία χρηματική απαίτηση έναντι του ελληνικού δημοσίου
 4. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστικού φορέα του φοιτητή ή του κηδεμόνα του, όπου θα εμφαίνεται ο αριθμός ασφαλισμένου για ατυχήματα σε χώρο εργασίας
 5. Πιστοποιητικό σπουδών από τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου του φοιτητή
 6. Συστατική επιστολή Kαθηγητού για τον ενδιαφερόμενο φοιτητή.

Τα δικαιολογητικά 1 και 2 (Αιτήσεις και βιογραφικά) θα αποστέλλονται στα emails st2@mfa.gr και κοινοποίηση (C.C) στο academy@mfa.gr, ενώ τα υπόλοιπα 3,4,5,6 θα επιδίδονται μετά την επιτυχία των φοιτητών στη Διπλωματική Ακαδημία.

Σύμφωνα με τις αποσταλείσες αιτήσεις και της καταλληλότητας αυτών, καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας σε έκαστη από τις ανωτέρω θέσεις δύναται να παραταθεί χρονικά. Τυχόν νέες ημερο­μηνίες θα επικαιροποιούνται στην αναρτημένη προκήρυξη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ:

www.mfa.gr → Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας → Πρακτική Άσκηση και επιλογή της παρούσας προκήρυξης.

Πληροφορίες: τηλ. 210-3683431

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

---
Η ομάδα του eduguide.gr
Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο