Προκήρυξη ΔΠΜΣ «Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Εκπαιδευτικά Νέα

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μερικής φοίτησης, με εξειδίκευση:

Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (Master of Science in Public Policy and Management)

Το Πρόγραμμα είναι μερικής φοίτησης και διαρκεί συνολικά δύο ακαδημαϊκά έτη. Προσφέρει δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

 • Δημόσια Οικονομική Πολιτική (Public Economic Policy)
 • Δημόσια Διοίκηση (Public Management)

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας (ΦΕΚ 3771/3-9-2018 τ. Β’) και του Ν.4485/2017.

Το πρόγραμμα οργανώνεται από τα τμήματα Οικονομικής Επιστήμης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (επισπεύδον τμήμα) και απευθύνεται:

 • Σε πτυχιούχους Ελληνικών Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. καθώς και ξένων Πανεπιστημίων που απασχολούνται ή στοχεύουν να απασχοληθούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις.
 • Σε στελέχη που έχουν ευρύτερη επαγγελματική εμπειρία από άλλους χώρους και τα οποία έχουν ενδιαφέρον και στοχεύουν να αναλάβουν στο μέλλον κάποιο ρόλο στο χώρο αυτό.

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

 • 1ος κύκλος: από Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι Παρασκευή 19 Απριλίου 2019.
 • 2ος κύκλος: από Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 μέχρι Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019.
 • 3ος κύκλος: από Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 μέχρι Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικώς στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://e-graduate.applications.aueb.gr/

Διακρίσεις του Προγράμματος

Σύμφωνα με τη διεθνή λίστα Eduniversal ,που ανακοινώνει κάθε χρόνο τα καλύτερα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανά επιστημονικό τομέα, το Διατμηματικό Πρόγραμμα στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση κατέλαβε κορυφαία θέση και αναδείχθηκε 10ο στην Ευρώπη! Αξίζει να σημειωθεί ότι, για την κατάρτιση της λίστας εξετάζονται χιλιάδες μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία στη στη συνέχεια κατατάσσονται, ανά ειδικότερη επιστημονική κατεύθυνση, με βάση κριτήρια, όπως η φήμη του Προγράμματος σε φοιτητές, ερευνητές και στην αγορά, οι προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του, καθώς και το επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.

Άλλωστε, η διοργάνωση του προγράμματος από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εγγυάται την υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται στους συμμετέχοντες. Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναγνωρίζεται ως το κορυφαίο ίδρυμα στην Ελλάδα σε επιστήμες οικονομίας-διοίκησης και αντάξιο κορυφαίων ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Απόψεις Αποφοίτων του Προγράμματος

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού έχουν αξιολογήσει με πολύ θετικά σχόλια το πρόγραμμα για την ποιότητα και οργάνωση του, τους αξιόλογους διδάσκοντες του καθώς και τις εφαρμόσιμες γνώσεις και τις εμπειρίες που απέκτησαν. Δείτε εδώ τι είπαν για το πρόγραμμα.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 1. Φόρμα αίτησης (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://e-graduate.applications.aueb.gr/ και κατατίθεται εκτυπωμένη στη Γραμματεία του Προγράμματος με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.
 4. Αποδεικτικά πολύ καλής/καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1 ή Β2). Όσοι δεν κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφοίτηση τους είναι η προσκόμιση αυτού του αποδεικτικού στοιχείου Αγγλικής γλώσσας.
 5. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές (για τους υποψηφίους για το τμήμα πλήρους φοίτησης) ή/και εργοδότες (για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης).
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης).
 7. Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 76 του ν. 4485/2017.

Τα δίδακτρα των φοιτητών, ανέρχονται στο ποσό των 5.200 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος (δύο ακαδημαϊκά έτη), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν.4485/2017.

Οι διαλέξεις που αρχίζουν τον Οκτώβριο 2019, διεξάγονται απογευματινές ώρες, 18:00-21:00 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική, με δυνατότητα απουσιών όπως ορίζεται από τον κανονισμό σπουδών του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες, παρέχονται από τη Γραμματεία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 1ος όροφος, γραφείο 106, τηλ. 210-8203861, e-mail: ppm@aueb.gr, Τρίτη & Πέμπτη 15:00-19:00, κυρία Μαρία Μπούρα.

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

eduguide App
Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα