Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών/ερευνητών στην Τράπεζα της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος προτίθεται να απασχολήσει έξι (6) εξωτερικούς συνεργάτες/ερευνητές, με σύμβαση έργου ετήσιας διάρκειας, στα εξής αναφερόμενα αντικείμενα:

 • Υποστήριξη στην κατάρτιση των Εθνικών Λογαριασμών Κατανομής Πλούτου (Distributional Wealth Accounts)
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Υποψήφιοι Διδάκτορες/ Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών στο αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης ή της Χρηματοοικονομικής ή της Στατιστικής ή της Οικονομετρίας ή σε συνδυασμό αυτών.
  • ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
   • Εργασιακή/ερευνητική προϋπηρεσία στο αντικείμενο της στατιστικής ανάλυσης οικονομικών μεγεθών τουλάχιστον δύο (2) ετών, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, πιστωτικά ιδρύματα, ή διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς.
   • Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης εθνικών/ χρηματοπιστωτικών λογαριασμών.
   • Γνώση στατιστικών οικονομετρικών πακέτων (όπως STATA, R studio) για αναλύσεις δεδομένων.
 • Υποστήριξη στην παραγωγή και κατάρτιση του Εθνικού Ισοζυγίου Εξωτερικών Συναλλαγών
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Υποψήφιοι Διδάκτορες/ Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών στο αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης ή της Χρηματοοικονομικής ή της Στατιστικής ή της Οικονομετρίας ή των Μαθηματικών ή σε συνδυασμό αυτών.
  • ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
   • Εργασιακή/ερευνητική προϋπηρεσία στο αντικείμενο της επεξεργασίας και ανάλυσης στατιστικών μίκρο/μάκρο-δεδομένων τουλάχιστον δύο (2) ετών, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, πιστωτικά ιδρύματα, ή διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς.
   • Εμπειρία σε:
    • στατιστική μεθοδολογία
    • διαχείριση μεγάλων βάσεων δεδομένων
    • μηχανική μάθηση
    • αλγόριθμους εξόρυξης δεδομένων
    • νευρωνικά δίκτυα
   • Γνώση:
    • Excel - R/Python,
    • Στατιστικών οικονομετρικών πακέτων STATA, SAS

I. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 1. Υποψηφιότητα για απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών ή διδακτορικός τίτλος σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (A.E.I.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμος διδακτορικού τίτλου ελληνικού Α.Ε.Ι. στα αντικείμενα της επιστημονικής εξειδίκευσης που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.
 2. Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (A.E.I.) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο και αντίστοιχο ελληνικού Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
 3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΙΙ. ΑΙΤΗΣΗ

Η αίτηση διατίθεται αποκλειστικά στον ιστοχώρο της Τράπεζας https://www.bankofgreece.gr/

Οι υποψήφιοι:

 • οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση μόνο ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα),
 • έχουν αποκλειστικά την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων και την ορθή συμπλήρωση της αίτησης, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 (ώρα Ελλάδος 12:00) έως και την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 (ώρα Ελλάδος 16:00).

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας ή θα υποβληθούν εκπροθέσμως δεν θα ληφθούν υπόψη.

Πατήστε εδώ για να υποβάλλετε αίτηση.

ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η επιλογή θα γίνει από την Τράπεζα. Όσοι από τους υποψηφίους κατά την προκαταρκτική διαδικασία κριθούν επικρατέστεροι θα κληθούν να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Τράπεζας τα παρακάτω δικαιολογητικά προς έλεγχο:

 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών/ακαδημαϊκών βεβαιώσεων (στις περιπτώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων).
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα στην περίπτωση επίκλησης εργασιακής εμπειρίας, ή βεβαίωση ερευνητικής εμπειρίας από το σχετικό φορέα στην περίπτωση επίκλησης ερευνητικής εμπειρίας. Στην περίπτωση επίκλησης εργασιακής εμπειρίας, βεβαίωση στην οποία θα αναφέρονται για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, ο τίτλος και η διάρκειά του, το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η συμβατική σχέση του υποψήφιου με τον φορέα και η συμβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου.
 • Δημοσιεύσεις ή ερευνητικές εργασίες σχετικές με το αντικείμενο.
 • 2 συστατικές επιστολές.

Μετά τον έλεγχο, οι υποψήφιοι που έχουν προσκομίσει πλήρη δικαιολογητικά θα κληθούν σε συνέντευξη από Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συγκροτήσει η Τράπεζας της Ελλάδος.

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί σε χώρο και χρόνο που θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στους υποψηφίους.

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα αναρτηθούν στον ιστοχώρο της Τράπεζας https://www.bankofgreece.gr/

Η Τράπεζα της Ελλάδος επιφυλάσσεται:

 • να μην προβεί στη σύναψη σύμβασης με όποιον έχει καταδικασθεί ή διώκεται για αδίκημα, το οποίο, κατά την απόλυτη κρίση της, δύναται να επηρεάσει το έργο του.
 • να ζητήσει, κατά την απόλυτη κρίση της, από τους επιτυχόντες την προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών.

Πληροφορίες θα παρέχονται στα τηλέφωνα 210 3203871, 210 3203850 και 210 3203828 καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 - 14:00).

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο