Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προσλήψεις 87 ατόμων με σύμβαση αορίστου χρόνου στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Η Εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού) Ν. Αττικής προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα επτά (87) θέσεων προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, και ειδικότερα:

  • Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), τριάντα οκτώ (38) θέσεις.
    Ειδικοτήτων απασχόλησης: ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ.
  • Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), δέκα οκτώ (18) θέσεις.
    Ειδικοτήτων απασχόλησης: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ.
  • Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), τριάντα μία (31) θέσεις.
    Ειδικοτήτων απασχόλησης: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιες/οι, οι οποίες/οι κατέχουν τα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων πρέπει:

1. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην εταιρεία Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.admie.gr), ο δε χρόνος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται κατ’ ελάχιστον, σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης.
Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ της παρούσας.

Κάθε υποψήφια/ος επιτρέπεται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και μέχρι του συνολικού αριθμού των θέσεων, μίας μόνο Ειδικότητας απασχόλησης και μίας μόνο Κατηγορίας Εκπαίδευσης Προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.). Στην ηλεκτρονική αίτησή της/του η/ο υποψήφια/ος υποβάλει με σειρά προτίμησης τις θέσεις για τις θέσεις στις οποίες επιθυμεί να προσληφθεί. H υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών Κατηγοριών Εκπαίδευσης προσωπικού ή ειδικοτήτων απασχόλησης, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχει ως ακολούθως:
Αρχίζει στις 20.03.2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. και λήγει στις 03.04.2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:59 μ.μ..

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στην εταιρεία Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε..

2. Τα απαραίτητα κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα και τα κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιες/οι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ Δ’, Ε’, ΣΤ’) επισυνάπτονται στην αίτησή τους και υποβάλλονται στην εταιρεία Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. .

Υποψήφια/ος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια που επικαλείται στην αίτησή του και τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς σε περίπτωση που δεν υποβάλει κανένα απολύτως σχετικό δικαιολογητικό, για την απόδειξη αυτών.

3. Οι υποψήφιοι να επισυνάψουν στην ηλεκτρονική αίτηση και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ στην ελληνική γλώσσα, με πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας), στο οποίο μπορεί να αναφέρονται και τυχόν πρόσθετα προσόντα τους, πλέον των απαιτουμένων από την Προκήρυξη ή τυχόν λοιπές δραστηριότητές τους σχετικά με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. Συνιστάται στους υποψηφίους για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής και την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας να χρησιμοποιούν ως πρότυπο το Ευρωπαϊκό βιογραφικό (Europass).

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο