Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Θέσεις εργασίας για 26 άτομα στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού για την οργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τον προγραμματισμό και την οργάνωση της 17 ης και 18ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, η πρόσληψη αφορά τον αναφερόμενο παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα. Η διοργάνωση της 17 ης και 18ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (ΟΠΣ 5002343) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Απαιτούμενο προσωπικό:

  • Υποστηρικτής Οργάνωσης Studio/ Θεσσαλονίκη (4 θέσεις) - κωδ. Α4α
  • Υποστηρικτής Οργάνωσης Studio/Αθήνα (4 θέσεις) - Α4β
  • Υποστηρικτής Διαχείρισης Social Media/ Θεσσαλονίκη (6 θέσεις) - κωδ. Α4γ
  • Υποστηρικτής Διαχείρισης Social Media/ Αθήνα (6 θέσεις) - κωδ. Α4δ
  • Σύμβουλος Διοίκησης Επικοινωνίας (1 θέση) - κωδ. Α5
  • Σύμβουλος Τεχνολογίας & Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (1 θέση) - κωδ. Α6
  • Σύμβουλος Έρευνας, Παρουσίασης και Συντονισμού δράσεων για τη συμπλήρωση 200 ετών από την επανάσταση του 1821 (1 θέση) - κωδ. Γ5
  • Στέλεχος Διοργάνωσης Φεστιβάλ, Λογοτεχνικής Performance και άλλων θεματικών κύκλων (1 θέση) - κωδ. Γ6
  • Στέλεχος προβολής έκθεσης/ Συντονισμός Ομάδας Υποστηρικτών στη Θεσσαλονίκη (1 θέση) - κωδ. Δ2α
  • Στέλεχος προβολής έκθεσης/ Συντονισμός Ομάδας Υποστηρικτών στην Αθήνα (1 θέση) - κωδ. Δ2β

Υποβολή Δικαιολογητικών:

Για τους Κωδικούς Α.4α, Α.4β, Α4.γ και Α4.δ:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά σχετικό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός του αντικειμένου της σύμβασης και θα περιέχει:

1. Αίτηση συμμετοχής. Ο/η υποψήφιος/α μπορεί να βρει την Αίτηση Συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (βλ. Νέα/Προκηρύξεις).
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
3. Απολυτήριο Λυκείου
4. Τεκμηρίωση επιθυμητών προσόντων.
5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Για τους Κωδικούς Α5, Α6, Γ5, Γ6, Δ2α και Δ2β:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά σχετικό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός του αντικειμένου της σύμβασης και θα περιέχει:

1. Αίτηση συμμετοχής,
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
4. Τα απαιτούμενα για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα (π.χ. βεβαιώσεις εργοδοτών, διπλώματα ξένων γλωσσών, πτυχία κ.λπ.).

Ο/η υποψήφιος/α μπορεί να βρει την Αίτηση Συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (βλ. Νέα/Προκηρύξεις). Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται είτε με βεβαίωση από τον εργοδότη είτε με ένσημα ή βεβαίωση του ΙΚΑ. Σχετικά με την εγκυρότητα των φωτοαντιγράφων ισχύουν όσα αναφέρονται παρακάτω. Όλοι οι ξενόγλωσσοι τίτλοι ξένων γλωσσών, σπουδών κ.λπ., καθώς και τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις εργοδοτών, πρέπει να συνοδεύονται από την επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Είναι δεκτές και απλές, ευκρινείς φωτοτυπίες από πρωτότυπα πτυχία συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στην ελληνική, τα οποία φέρουν σφραγίδα επικύρωσης από δικηγόρο ή δημόσια αρχή.

Κάθε υποψήφιος/α δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για ένα συγκεκριμένο κωδικό αντικειμένου σύμβασης. Η σώρευση κωδικών διαφορετικών αντικειμένων σύμβασης σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του/της υποψήφιου/ας από την περαιτέρω διαδικασία. Δεκτά γίνονται απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα από κάθε είδους έγγραφο δημόσιας αρχής ή από πρωτότυπες βεβαιώσεις οι οποίες φέρουν σφραγίδα επικύρωσης από δικηγόρο ή δημόσια αρχή.

Οι φάκελοι για όλους τους κωδικούς αντικειμένου σύμβασης υποβάλλονται στα γραφεία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Αθήνα (Στρατηγού Καλλάρη 50, 154 52 Ψυχικό), καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 10.00-14.00.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης μαζί με τα αιτούμενα δικαιολογητικά (στα γραφεία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού) λήγει την 27η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14.00.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο