Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Προκήρυξη:

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχουν σκοπό τη διεξαγωγή αυτοδύναμης, πρωτότυπης και συγκροτημένης επιστημονικής έρευνας η οποία προάγει τις οικονομικές επιστήμες (το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017).

Το τμήμα Οικονομικών Επιστημών καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ερευνητικές περιοχές που είναι συναφείς με τα παρακάτω αντικείμενα.

Ερευνητικά αντικείμενα

 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (κινητήριες δυνάμεις, διαδικασίες, αποτελέσματα, αντίκτυπος) (Γιώργος Παπαγιαννάκης).
 • Νεοφυείς Eπιχειρήσεις (Start-ups) και Bιωσιμότητα. (Γιώργος Παπαγιαννάκης).
 • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας για Πρόβλεψη Χρηματοοικονομικών Μεγεθών (Δημήτριος Βλάχος).
 • Τοπολογική Ανάλυση Δεδομένων για Χαρακτηρισμό Χρονολογικών Σειρών (Δημήτριος Βλάχος).
 • Οικονομικά της Εργασίας (Ιωάννης Λαλιώτης).
 • Οικονομικά της Υγείας (Ιωάννης Λαλιώτης).
 • Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική (Ιωάννης Λαλιώτης).
 • Πληροφορική της Υγείας (Αθηνά Λαζακίδου).
 • Οικονομικά της Υγείας (Αθηνά Λαζακίδου).
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Αθηνά Λαζακίδου).
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (Αθηνά Λαζακίδου).
 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (Ειρήνη Δασκαλοπούλου).
 • Θεσμοί και Κοινωνικό Κεφάλαιο (Ειρήνη Δασκαλοπούλου).
 • Κοινωνικο-οικονομική Eνσωμάτωση Mειονοτήτων (Ειρήνη Δασκαλοπούλου).
 • Επιχειρηματικότητα και Περιφερειακή Ανάπτυξη (Γιώργος Φωτόπουλος).
 • Περιφερειακή Παραγωγικότητα και Ανταγωνιστικότητα (Γιώργος Φωτόπουλος).
 • Μεγέθυνση Επιχειρήσεων και η Επίδραση των Συνθηκών του Τόπου Εγκατάστασης (Γιώργος Φωτόπουλος).
 • Παραγωγικότητα και Αποτελεσματικότητα Επιχειρήσεων και η Επίδραση των Συνθηκών του Τόπου Εγκατάστασης (Γιώργος Φωτόπουλος).
 • Περιφερειακή Καινοτομία και Οικονομική Ανάπτυξη (Γιώργος Φωτόπουλος).
 • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (Βασιλική Σκίντζη).
 • Ανάλυση Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Θωμάς Αλεξόπουλος).
 • Green Finance (Θωμάς Αλεξόπουλος).
 • Αμοιβαία Κεφάλαια (Τιμόθεος Αγγελίδης).

Διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την/τον αντίστοιχο καθηγητή/τρια για να συζητήσουν μαζί της/του την ερευνητική πρότασή τους με σκοπό να εξασφαλίσουν τη σύμφωνη γνώμη της/του για την επίβλεψη της διδακτορικής τους διατριβής και να συγγράψουν μία «Αναλυτική Ερευνητική Πρόταση». Τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών βρίσκονται στη σελίδα εδώ.

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Τμήματος (econ@uop.gr) σε συμπιεσμένη μορφή (zip). Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται στις αρχές του κάθε εξαμήνου. Η Συνέλευση του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής θα εξετάζει εάν πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος. Βάσει αυτών, θα εγκρίνει ή απορρίπτει (αιτιολογημένα) την αίτηση του υποψηφίου.

Προφίλ Υποψηφίων

Ο υποψήφιοι για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος θα πρέπει κατ' αρχήν να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις.

1. Να διαθέτουν πτυχίο Πανεπιστημίου σε οποιαδήποτε ειδικότητα από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

2. Να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οικονομικές, κοινωνικές ή θετικές επιστήμες είτε από ΑΕΙ του εσωτερικού είτε από αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ή άλλο αρμόδιο φορέα) ΑΕΙ του εξωτερικού.

3. Να είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ο οποίος έχει αποκτηθεί μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα

(υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών). Αυτή η προϋπόθεση είναι εναλλακτική των πρώτων δύο (1 και 2) προϋποθέσεων.

4. Να γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα (Proficiency Cambridge ή Michigan την τελευταία δεκαετία ή TOEFL πάνω από 213 ή IELTS πάνω από 5,5 - τα αποτελέσματα των οποίων κατοχυρώνονται για δύο έτη -ή πτυχίο από αναγνωρισμένο αγγλόφωνο πανεπιστήμιο ή πτυχίο αγγλικής φιλολογίας).

5. Να έχουν θετική εισήγηση ενός µέλους ∆ΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Αίτηση & Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας, ο προτεινόμενος επιβλέποντας καθηγητής και η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης (ελληνική ή αγγλική).

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

3. Αναλυτική Ερευνητική Πρόταση (τουλάχιστον 2.500 λέξεις).

4. Επίσημα αντίγραφα πτυχίου.

5. Επικυρωμένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας για τα ως άνω.

6. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας.

7. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).

8. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

9. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ∆ΕΠ ή εργοδότες. Σε κάθε περίπτωση, η μία τουλάχιστον συστατική επιστολή θα πρέπει να είναι από μέλος ΔΕΠ.

10. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης της Διδακτορικής Διατριβής είναι έξι (6) έτη.

Πρόσθετες πληροφορίες ως προς την διαδικασία της αίτησης αλλά και χρήσιμα αρχεία (π.χ. Αίτηση, υπόδειγμα Αναλυτικής Ερευνητικής πρότασης) μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν στην ιστοσελίδα των διδακτορικών σπουδών του τμήματος ή να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος (Πληροφορίες: Γιαννακοπούλου, 2710-230128, 2710-230123)

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο