Economic Strategy
ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Προκήρυξη θέσεων υποψήφιων διδακτόρων από το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών προκηρύσσει θέσεις υποψήφιων διδακτόρων σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

Για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στο Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα όσοι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή σε θέματα στα οποία εξειδικεύονται οι διδάσκοντες του τμήματος.

 Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες θεματικές περιοχές:

 • Η πολιτισμική κατασκευή του χώρου και του τόπου και οι ιστορικά κατασκευασμένες πρακτικές: η πολιτισμική συγκρότηση της Αιτωλοακαρνανίας στη διαχρονία.
 • Πολιτιστική πολιτική: Η Ιστορία της Τέχνης και στρατηγικές διαχείρισής της.
 • Φύλο, ηλικία και σύγχρονες τεχνολογίες (παιχνίδια, κοινωνική δικτύωση κ.ά.)
 • Φύλο, κατανάλωση και σύγχρονη παιδική κουλτούρα.
 • Παιχνίδι και δημόσιος χώρος.
 • Παραδοσιακές τεχνικές: Εθνογραφικές προσεγγίσεις της μαθητείας και της τεχνογνωσίας.
 • Τεκμηρίωση και οπτικοποίηση της αρχαιότητας.
 • Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών πολιτισμικού ενδιαφέροντος σε κινητά υπολογιστικά συστήματα και στον Παγκόσμιο Ιστό.
 • Ασφάλεια και προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Δίκτυα υπολογιστών και πολιτισμικά περιβάλλοντα.
 • Πληθοποριστικά πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές τους στον πολιτισμό.
 •  Μέθοδοι και εργαλεία αξιολόγησης εμπειρίας χρήσης διαδραστικών συστημάτων με έμφαση στον πολιτισμό.
 • Σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων παιγνιώδους μάθησης με έμφαση στον πολιτισμό.
 • Σχεδιασμός εκθέσεων, νέες τεχνολογίες και συμπεριφορά επισκεπτών στα μουσεία.
 • Εκθέτοντας τον πολιτισμό σε νέα ή επανασχεδιασμένα κτήρια μουσείων.
 • Η εξέλιξη του μουσείου υπό το φως των σύγχρονων προκλήσεων.
 •  Πολιτισμική Διαχείριση και Πολιτική Οικονομία/Πολιτισμική Πολιτική και Αναπτυξιακοί Κλάδοι (Πολιτισμικός Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες κλπ.)
 • Πόλη, εικονική οπτικοποίηση και ιστορική έρευνα. - Ζητήματα νεότερης και σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας
 • Ψηφιακή οργάνωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση πηγών.
 • Έρευνα για πτυχές της τοπικής ιστορίας με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.
 • Μοντέλα Πολιτιστικής Διαχείρισης/Πολιτιστική Διαχείριση και Κοινό/Πολιτιστική Κληρονομιά και Βιώσιμη Ανάπτυξη.
 • Ανάλυση ψηφιακού περιεχομένου μέσω μηχανικής μάθησης.
 • Ανάλυση Πολυμεσικού περιεχομένου μέσω τεχνικών σύντηξης οπτικής, ηχητικής και κειμενικής πληροφορίας.
 • Ψηφιακή υδατογράφηση μέσω μηχανικής μάθησης
 • Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Πολιτισμική Εκπαίδευση
 • Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Ψηφιοποίηση, Διαχείριση, Τρισδιάστατη Απεικόνιση, Διάχυση και Μακροπρόθεσμη Διατήρηση Πολυμεσικού Πολιτισμικού Περιεχομένου.  

 Δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής γίνονται υποψήφιοι οι οποίοι θα πρέπει:

 • να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ελληνικού ή ισότιμου ξένου ΑΕΙ με τα αντικείμενα του τμήματος.
 • να επιτύχουν σε προφορική συνέντευξη.
 • να πιστοποιούν την καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλική, γαλλική ή γερμανική) με την υποβολή σχετικών τίτλων σπουδών.

Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους είναι απαραίτητη η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας. Η επάρκεια της ελληνομάθειας πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.  

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Γ. Σεφέρη 2, Αγρίνιο, 30100) το αργότερο μέχρι την 29η Ιανουαρίου 2015 τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση όπου να αιτιολογείται επαρκώς η υποβολή της υποψηφιότητας και να αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου (διεύθυνση, τηλέφωνο).
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα - Αντίγραφα τίτλων σπουδών - Τίτλους ξένων γλωσσών επικυρωμένους
 • Αντίγραφα ερευνητικού ή συγγραφικού έργου
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Σχέδιο πρότασης διδακτορικής διατριβής (αντικείμενο έρευνας, επιμέρους στόχοι περιγραφή μεθοδολογίας με ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, αρχική βιβλιογραφία, προσδοκώμενα αποτελέσματα)

Τίτλοι σπουδών από ξένα ΑΕΙ πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.  

Η επιλογή των υποψηφίων για Δ.Δ. θα γίνει μετά από προφορική συνέντευξη η οποία θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα του Τμήματος.

Σχετικές πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 2641074232 και 2641091706 και από την ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.culture.upatras.gr

Η Πρόεδρος του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών

Θεοδώρα Μονιούδη-Γαβαλά

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα