Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας με το Φ.Ε.Κ. 2171/12-6-2018.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Μ.Π.Δ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης απονέμει τον τίτλο του: Διδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών είναι η παραγωγή νέας γνώσης, η προώθηση της καινοτομικής έρευνας, της επιστήμης και των εφαρμογών της με τη διεξαγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας καθώς και η δημιουργία άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της έρευνας και της τεχνολογίας.

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.) στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχουν οι: 

 • Κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης ή άλλου Α.Ε.Ι., Α.Σ.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του Ν.4485/2017. Με τις ίδιες, ως ανωτέρω προϋποθέσεις, γίνονται δεκτοί αλλοδαποί φοιτητές και γενικά κάτοχοι Δ.Μ.Σ. απονεμηθέντος από ομοταγή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. ή μη κάτοχος ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46, του Ν. 4485/2017 ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, σε ειδικές περιπτώσεις όπου ο υποψήφιος έχει αποδεδειγμένα εξαιρετική επίδοση και ερευνητικό έργο όπως δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα περιοδικά με κριτές, ευρεσιτεχνία, κα., μπορεί να γίνεται δεκτός με ειδική αιτιολόγηση από τη Συνέλευση του Τμήματος ως υποψήφιος διδάκτορας. Στην περίπτωση αυτή, το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
 •  Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες, μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ.

Οι υποψήφιοι για το πρόγραμμα Δ.Σ. πρέπει κατά προτίμηση να έχουν βαθμό Δ.Μ.Σ. ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, τουλάχιστον οκτώ (8). Για υποψηφίους που δεν ικανοποιούν το κριτήριο αυτό, η Συνέλευση του Τμήματος. αποφασίζει κατά περίπτωση συνεκτιμώντας το ερευνητικό έργο και τα ακαδημαϊκά προσόντα του υποψηφίου ή υποψηφίας.

Διάρκεια Προγράμματος & E.C.T.S.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη για τους κατόχους Μ.Δ.Ε., ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017 ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής και από τέσσερα (4) ημερολογιακά έτη για τους υποψηφίους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί ως ειδικές περιπτώσεις, από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ή την έγκριση ουσιαστικής τροποποίησης του περιεχομένου της και δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ίδια ημερομηνία για τους πρώτους και τα επτά (7) έτη για τους μη κατόχους Μ.Δ.Ε..

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (E.C.T.S.) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Διδακτορικών Σπουδών ανέρχονται στις εκατό ογδόντα (180).

Εισαγωγή Φοιτητών

Αιτήσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αφού λάβει υπόψη της τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών, το υπόμνημα της προβλεπόμενης Επιτροπής και συνεκτιμώντας τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου.

Αίτηση & Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις στο ‘Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών’, περιλαμβάνουν την συμπλήρωση ή/και υποβολή μέσω του online application system:

 1. Αίτηση του υποψηφίου για εισαγωγή στο πρόγραμμα Δ.Δ., αναγράφοντας τον προτεινόμενο τίτλο, τον προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής και την προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης.
 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτικών βαθμολογιών, και πιστοποιητικών αντιστοιχίας και ισοτιμίας, εφόσον απαιτούνται, από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.1 , από όλα τα ιδρύματα που αποφοίτησαν.
 3. Αντίγραφα εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια καθώς και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο κατά την κρίση του υποψηφίου.
 4.  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 5. Σχέδιο της διδακτορικής διατριβής που θα εκπονήσουν, εγκεκριμένο από τον επιβλέποντα καθηγητή, στο οποίο θα αναφέρονται το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο, οι ερευνητικοί στόχοι, η προτεινόμενη μεθοδολογία, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και η αναμενόμενη συνεισφορά στην έρευνα και την επιστήμη, η βασική βιβλιογραφία καθώς και ένα γενικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της.
 6. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία κατά κανόνα προκύπτει από σχετικά πιστοποιητικά (επιπέδου Β2) ή κατά περίπτωση, και σύμφωνα με την κρίση της Συνέλευσης, από σπουδές σε Πανεπιστήμια με επίσημη γλώσσα την Αγγλική.
 7. Δύο συστατικές επιστολές.
 8. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 9. Μια φωτογραφία.

Οι προσωπικές πληροφορίες των αιτούντων θεωρούνται εμπιστευτικές.

Τέλη Φοίτησης & Υποτροφίες

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Σπουδών προσφέρεται δωρεάν.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης μεριμνά κάθε έτος για τη χορήγηση υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι διακρίνονται για την επιμέλεια, τις επιδόσεις τους και την προοπτική διάκρισης.

Το Τμήμα χορηγεί υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες που διακρίνονται για τις σπουδές τους στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών. Η χορήγηση γίνεται μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων από αρμόδια επιτροπή, με βάση κριτήρια που καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Επιπλέον οι υποψήφιοι διδάκτορες δύναται να απασχολούνται σε ερευνητικά προγράμματα μελών Δ.Ε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης και να λαμβάνουν αμοιβή από αυτά ή από τη συμμετοχή τους σε επικουρική διδακτική και εργαστηριακή απασχόληση, εφόσον υπάρχουν σχετικά κονδύλια.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται είτε στις ιστοσελίδες του Προγράμματος www.phd.pem.tuc.gr είτε στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.:

κα. Λουκία Παπαδάκη

Τηλ. +30.28210.37161

e-mail: phd@pem.tuc.gr

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο