Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή/τριας στην Ακαδημία Αθηνών

Προκήρυξη:

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Theognostus’ Canones: a bridge between the ancient and byzantine worlds» (κωδ. 200/ 961) που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας με επιστημονική υπεύθυνο τη Στέφανη Ρούσου, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

 • Μια (1) θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή με συγκεκριμένο αντικείμενο: συμβολή στη σύνταξη υπομνήματος παραλλήλων χωρίων και ευρετηρίου όρων

Αντικείμενο ενασχόλησης: Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/Ε.Λ.Κ.Ε. θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό 11.900,00 ευρώ μικτά. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως επτά (7) μήνες.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος στην κλασική ή βυζαντινή φιλολογία

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώσεις κριτικής του κειμένου
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα που σχετίζονται με την κριτική του κειμένου
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με την κριτική του κειμένου

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 1η Ιουλίου 2024.

Βαθμολογία Κριτηρίων (βλ. εδώ)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση που θα περιέχει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα παρουσιάζεται το ερευνητικό έργο του υποψηφίου (συμμετοχές σε έρευνες, οργάνωση και διεύθυνση ερευνών, κτλ.), υπόμνημα εργασιών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους.

Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση θα αναδείξει τον επικρατέστερο υποψήφιο και θα εισηγηθεί στην Επιτροπή Ερευνών την υπογραφή σύμβασης μίσθωσης έργου με αυτόν.

Ο φάκελος υποβάλλεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier κατά το διάστημα από 6 Ιουνίου 2024 ημέρα Πέμπτη έως και 20 Ιουνίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μεσημβρία, στην εξής διεύθυνση:

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 (ΜΕΓΑΡΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ),T.K. 10679, Αθήνα,\Υπ’όψη κ. Γεωργίας Αγγελοπούλου

Στον φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «Για το ερευνητικό πρόγραμμα: «Theognostus’ Canones: a bridge between the ancient and byzantine worlds» (κωδ. 200/ 961).

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο παραλαβής και την κατάσταση του φακέλου.

Για τυχόν πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση roussous@lit.auth.gr (Στέφανη Ρούσου) ή στο τηλέφωνο 210-3664632 (Αθανάσιος Στεφανής).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη με βάση τις προϋποθέσεις/κριτήρια της παρούσας προκήρυξης και συνάπτεται σύμβαση / συμφωνητικό για την ανάθεση έργου με τους επιλεγέντες.
 2. Η επιλογή της πρότασης πραγματοποιείται ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων προσόντων με τη σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους, να προσκομίσουν επίσημους τίτλους ή όποιο άλλο έγγραφο κρίνει σκόπιμο προς τεκμηρίωση των προσόντων των ενδιαφερομένων.
 3. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων
 4. 4. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης/συμφωνητικού για την ανάθεση έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι πρόσληψης. Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.
 5. Η υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δε βαθμολογείται και απορρίπτεται.
 6. Το αποτέλεσμα της επιλογής θα αναρτηθεί στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (www.academyofathens.gr).
 7. Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στο ΕΛΚΕ της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (οδός Πανεπιστημίου αριθ. 28, Τ.Κ. 10679) εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
 8. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, κατόπιν γραπτής αίτησης προς την Αναθέτουσα Αρχή, στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι, όταν συντρέχει στο πρόσωπό του το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.
 9. Αν η υπογραφή της σύμβασης δεν καταστεί δυνατή, η επιτροπή επιλέγει τον αμέσως επόμενο υποψήφιο στη διαδικασία αξιολόγησης. Αν όμως μετά την υπογραφή της σύμβασης έργου ο συνεργάτης, για οποιοδήποτε λόγο, προβαίνει σε διακοπή της σύμβασης, τότε η διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος επαναλαμβάνεται.
 10. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέχουν στον ιστότοπο της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (www.academyofathens.gr)για πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο