Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Προκήρυξη:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρον­τος για την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδη­μαϊκού έτους 2023-2024.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπου­δών που οδηγεί στην απόκτηση Δι­δακτορικού Διπλώματος λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

α) Όσοι είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μετα­πτυχιακού επιπέδου, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 78 του Νόμου 4957/2022, από το Τμήμα ή άλλο συ­ναφές Τμήμα, 

β) Όσοι είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου­δών (Δ.Μ.Σ.) από το Τμήμα ή έχουν εκπληρώσει τη Γενική Υποχρέωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Με­ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος, 

γ) Οι κάτοχοι συναφούς Δ.Μ.Σ. από άλλο τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισό­τιμου της αλλοδαπής.

δ) Τελειόφοιτοι φοιτητές που παρα­κολουθούν (ΐ) προγράμματα σπου­δών πρώτου κύκλου που οδηγούν στη λήψη ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επι­πέδου από το Τμήμα ή συναφή τμή­ματα ή (Μ) προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου που οδηγούν στη λήψη συναφούς Δ.Μ.Σ. από άλλο Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ανα­γνωρισμένου ως ισότιμου της αλλο­δαπής. Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί στο Π.Δ.Σ. μόνο μετά από τη λήψη του αντίστοιχου τίτλου σπουδών,

ε) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από­φοιτος Α.Ε.Ι., μη κάτοχος διπλωμά­των των παραπάνω κατηγοριών, μπορεί να υποβάλει αίτηση και να γίνει δεκτός εφόσον διαθέτει αποδεδειγ­μένη ικανότητα διεξαγωγής έρευνας στην επιστήμη του Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής.

Η υποβολή αιτήσεων εισαγωγής μπο­ρεί να γίνει οποτεδήποτε από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 έως και την 29ή Φεβρουάριου 2024. Για κάθε υποψή­φιο, θα οριστεί ημερομηνία προφορι­κής συνέντευξης που διεξάγεται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ­νονται στη Γραμματεία του Τμήμα­τος (Γραμματεία Τμήματος Μηχανι­κών Η/Υ & Πληροφορικής, Μεταβατι­κό Κτίριο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΤΚ. 45110 Ιωάννινα, τηλέφωνο: 26510.07213), ή στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος (http://www.cse.uoi.ar) όπου υπάρχει και η αναλυτική πρόσκληση ενδιαφέ­ροντος με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο