Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει θέσεις υποψήφιων Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25. Η σχετική προκήρυξη κατά νόμον προβλέπει ρητώς τα εξής:

 • Α) τον αριθμό των θέσεων υποψήφιων Διδακτόρων ανά έτος·
 • Β) τις ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων και των απαιτούμενων συνοδευτικών δικαιολογητικών (όπως αυτά ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 7 του Κ.Δ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι.), καθώς και τις αποκλειστικές ημερομηνίες περάτωσης της αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία από το άρθρο 7 του Κ.Δ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι.·
 • Γ) τις ξένες γλώσσες και τον αριθμό των ξένων γλωσσών που κατ’ ελάχιστο όριο οφείλει αποδεδειγμένα να γνωρίζει ο υποψήφιος, καθώς και τη διαδικασία πιστοποίησης της γνώσης των ξένων γλωσσών (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Δ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι.).

Α. Το Τμήμα Φιλολογίας του Π. Ι. προκηρύσσει δεκαπέντε (15) θέσεις υποψήφιων Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 ως εξής:
1. Κλασική Φιλολογία: έξι (6)
2. Νέα Ελληνική Φιλολογία: τρεις (3)
3. Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία: τρεις (3)
4. Γλωσσολογία: τρεις (3)

Η ως άνω κατανομή των θέσεων μπορεί να μεταβληθεί εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις κάποιων ειδικεύσεων, αλλά ο συνολικός αριθμός των υποψήφιων Διδακτόρων που εισάγονται στο Τμήμα Φιλολογίας του Π. Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 δεν μπορεί να υπερβεί τους δεκαπέντε (15).

Β. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι. από την 5η Ιουνίου 2024 έως και την 31η Αυγούστου 2024. Η αίτηση με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά είναι δυνατόν να αποσταλεί ταχυδρομικώς με απόδειξη αποστολής.

Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:

 • ο προτεινόμενος τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής (Δ. Δ.)·
 • η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της Δ. Δ., η οποία δύναται να είναι διάφορη της ελληνικής, ανάλογα με το θέμα της Δ. Δ., και έπειτα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι.· και
 • ο προτεινόμενος επιβλέπων της Δ. Δ., ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης Δ. Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του Ν. 4485/2017 και στο άρθρο 8 του Κ.Δ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι.

Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 • αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου·
 • υπόμνημα ενδεχόμενης ερευνητικής ή/και συγγραφικής επιστημονικής δραστηριότητας, συνοδευόμενο από τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (βεβαιώσεις, ανάτυπα κλπ)·
 • αναλυτικό προσχέδιο της Δ. Δ, όπου δηλώνεται ο προτεινόμενος επιβλέπων της Δ. Δ.
 • αντίγραφο του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του υποψηφίου (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, τότε ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 304, σε συνδυασμό με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 307, του Ν. 4957/2022 (Α΄141), όπως έχουν αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 5029/2023 (Α΄35).
 • αντίγραφο του Πτυχίου του υποψηφίου (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, τότε ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 304, σε συνδυασμό με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 307, του Ν. 4957/2022 (Α΄141), όπως έχουν αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 5029/2023 (Α΄35)·
 • αντίγραφα αναλυτικών βαθμολογιών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημά-των·
 • πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του υποψηφίου ή δήλωση των γλωσσών στις οποίες επιθυμεί να εξεταστεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη θέσεων υποψήφιων Διδακτόρων (βλ. παρακάτω) και τον Κ.Δ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι.·
 • υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφεται ότι τα αντίγραφα πτυχίων που προσκομίζονται είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων·
 • κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συνέβαλλε στην πληρέστερη αξιολόγησή του.

Ως ημερομηνία περάτωσης της αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Δ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι., ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2024.

Γ. Οι υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι. οφείλουν να γνωρίζουν υποχρεωτικά δύο (2) από τις παρακάτω γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική. Η γνώση της ξένης γλώσσας τεκμαίρεται ως εξής:

 • α) με κατάθεση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας C1 για τη μία από τις δύο γλώσσες και Β2 για τη δεύτερη.
 • β) σε περίπτωση απουσίας του ως άνω πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, με εξέταση την οποία διενεργεί το Τμήμα Φιλολογίας του Π. Ι.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας (τηλ. 26510007475· 2651007476).

Αίτηση
Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο