Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Προκήρυξη:

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει στόχο την προαγωγή της έρευνας στους τομείς επιστημονικών δραστηριοτήτων του Τμήματος, την αναπαραγωγή της πανεπιστημιακής κοινότητας των οικονομολόγων και την παραγωγή νέας γνώσης, μέσω της εκπαίδευσης νέων ερευνητών ικανών να παράγουν και να επεξεργάζονται αυτή τη γνώση.

Στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών γίνονται δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής:

Α) Οι κάτοχοι του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομική Επιστήμη» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και
Β) Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής –συμπεριλαμβανομένου και του Τ.Ο.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.– και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ισοδύναμου με το παραπάνω. Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για το αν ο υποψήφιος διδάκτορας χρειάζεται να παρακολουθήσει επιπλέον εξειδικευμένα μεταπτυχιακά μαθήματα.

Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4957/2022 (ΦΕΚ 141Α/21.7.2022) και τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του ΤΟΕ, όπως αυτός έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλονται και αξιολογούνται δύο φορές το χρόνο πριν από την έναρξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το β’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 είναι η 4η Σεπτεμβρίου 2023.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά υποβάλλονται ως κάτωθι:

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ προς τη Γραμματεία του Τμήματος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://eprotocol.uoa.gr
Στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ακολουθείστε τη διαδρομή: Σύνδεση - Σύνδεση μέσω taxisnet. Αφού συνδεθείτε, επιλέξτε το πεδίο με τίτλο: *_Νέα Αίτηση_* και έπειτα το πεδίο με τίτλο: *_Αίτηση υποψηφιότητας για διδακτορική διατριβή_* όπου θα υποβάλετε και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, επιλέγοντας τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται είναι τα ακόλουθα:

 • Φόρμα αίτησης (αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου ανώτατης σχολής. Τίτλοι από πανεπιστήμια της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. Τίτλοι από πανεπιστήμια της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ
 • Αναλυτική βαθμολογία από τις προπτυχιακές και τις μεταπτυχιακές σπουδές
 • Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ, ερευνητές ισότιμων Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή εργοδότες. Οι συστατικές επιστολές κατατίθενται ή αποστέλλονται από τους υποψήφιους στη γραμματεία του Προγράμματος (ΠΔΣ Οικονομική Επιστήμη, Ευριπίδου 14, 5ος όροφος, Αθήνα 10559). Εναλλακτικά, αποστέλλονται από τους συντάκτες τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ένδειξη «Συστατική επιστολή για τον/την υποψήφιο/α [ονοματεπώνυμο]»
 • Ολοκληρωμένη ερευνητική πρόταση, στην οποία να φαίνεται ότι το προτεινόμενο αντικείμενο είναι πρωτότυπο, επιστημονικά σημαντικό και ερευνητικά επιτεύξιμο. Η ερευνητική πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει:
  • Α) Βιβλιογραφικό κεφάλαιο, το οποίο να παρουσιάζει τη βιβλιογραφία γύρω από το προτεινόμενο θέμα,
   Β) Κεφάλαιο στο οποίο να παρατίθεται η υπόθεση εργασίας της διατριβής, και
   Γ) Αναλυτικό σχέδιο εκπόνησης της διατριβής, στο οποίο να αναφέρονται και οι ερευνητικές μέθοδοι που σκοπεύουν να εφαρμόσουν οι υποψήφιοι. Στην πρόταση θα πρέπει να αναφέρεται ο προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα, τα άλλα δύο προτεινόμενα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, καθώς και η προτεινόμενη γλώσσα (ελληνική ή άλλη) συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.
 • Επιστολή από τον/την προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα, στην οποία να αναφέρει ότι δέχεται να αναλάβει την επίβλεψη της προτεινόμενης διατριβής.
 • Αποδεικτικό ικανοποιητικής γνώσης Αγγλικών ή άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας (επιπέδου B2) πέραν της μητρικής
 • Οτιδήποτε άλλο μπορεί να υποστηρίξει την υποψηφιότητα (ερευνητικές εργασίες, κ.λ.π.)
 • Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Η αίτηση, το υπόμνημα και το βιογραφικό συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και αποστέλλονται δακτυλογραφημένα και –αποκλειστικά και μόνο- σε μορφή word. Τα υπόλοιπα έγγραφα μπορούν να σταλούν σε μορφή είτε word είτε pdf, αρκεί να είναι ευανάγνωστα. Το όνομα κάθε αρχείου θα πρέπει να καταδεικνύει σαφώς το περιεχόμενό του και τον υποψήφιο που αφορά (για παράδειγμα «Αναλυτική προπτυχιακού – [ονοματεπώνυμο υποψηφίου]»).

Περαιτέρω ερωτήματα μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου phdecon@econ.uoa.gr

Με την υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι δίνουν ρητά τη συγκατάθεσή τους για περαιτέρω επικοινωνία, σύμφωνα με το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), με σκοπό την αξιολόγηση της υποψηφιότητας τους και την αποδοχή τους ή μη στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αποδοχή τους ή μη στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.

Προκήρυξη

Αίτηση


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο