Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών.

Τα προτεινόμενα γνωστικά πεδία/θέματα διατριβών και οι αντίστοιχοι/ες υπεύθυνοι/ες Καθηγητές/ήτριες, παρουσιάζονται ακολούθως:

Υπεύθυνος/η Καθηγητής/ήτρια: Καθηγητής Θ. Σταυρινούδης tsta@aegean.gr

 • Μοντέλα βιώσιμης διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 • Μοντέλα αντιμετώπισης του φαινομένου της γυάλινης και career coaching (in a multinational and multicultural working environment)
 • Ισορροπία προσωπικής – επαγγελματικής ζωής (work-life balance)
 • Soft skills development and organizational culture in the hospitality industry (in a multinational and multicultural working environment)

Υπεύθυνος/η Καθηγητής/ήτρια: Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. Ντουμή mdoumi@aegean.gr

 • Η Ελλάδα ιδανικός τουριστικός προορισμός για ψηφιακούς νομάδες
 • Ανάπτυξη βιώσιμων και ανθεκτικών λύσεων στον τουρισμό
 • Λήψη αποφάσεων για την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανθεκτικότητας στον τουρισμό

Υπεύθυνος/η Καθηγητής/ήτρια: Επίκουρος Καθηγητής Ν. Καραχάλης nkarachalis@aegean.gr

 • Σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση τουριστικών προορισμών: συμμετοχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, σύγχρονοι οργανισμοί διαχείρισης προορισμού και βιώσιμος τουρισμός
 • Αστικός Τουρισμός και Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Πολιτιστικών/Θεματικών Διαδρομών
 • Ταυτότητα και μάρκετινγκ/branding τόπου: νέες τάσεις και διερεύνηση σύγχρονων πρακτικών
 • Σύγχρονος πολιτισμός και οικονομία επισκεπτών: Λογοτεχνικός Τουρισμός, Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Κινηματογραφικός τουρισμός, Μουσειακός Τουρισμός, κ.α.
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Ειδικά Γεγονότα/Φεστιβάλ και η σχέση με την τοπική/αστική 2 ανάπτυξη ή/και την αναβίωση οικισμών
 • Ειδικές κατηγορίες επιχειρηματικότητας και πολιτιστικός τουρισμός π.χ. σουβενίρ, design, ειδικές ξεναγήσεις, σχεδιασμός εφαρμογών gamification, κ.λπ.

Υπεύθυνος/η Καθηγητής/ήτρια: Επίκουρη Καθηγήτρια Γ. Παπαδοπούλου gpapadopoulou@aegean.gr

 • Η συνεισφορά της κρουαζιέρας στην ελληνική οικονομία στην μετά COVID-19 εποχή
 • Οι κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις του θαλάσσιου τουρισμού σε τοπικό επίπεδο
 • Νέα έργα υποδομής στον τομέα των μεταφορών: Η επίδραση στον τουρισμό σε νησιωτικές περιοχές της παραμεθορίου ζώνης
 • Η συμβολή των Ελλήνων της ομογένειας στην τουριστική ανάπτυξη και τις τοπικές οικονομίες
 • Η επίδραση της ανάπτυξης των ελληνικών αερολιμένων και των αερομεταφορών στην επιβατηγό ναυτιλία και την κρουαζιέρα

Υπεύθυνος/η Καθηγητής/ήτρια: Επίκουρος Καθηγητής Α. Π. Κόντης apkontis@aegean.gr

 • Τουριστικό Μάρκετινγκ σε Ψηφιακό Περιβάλλον
 • Μάρκετινγκ Τουρισμού και Υπηρεσιών
 • Συστήματα και Κανάλια Διανομής Τουριστικών Προϊόντων
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τουρισμό
 • Προβολή και Επικοινωνία στον Τουρισμό

Υπεύθυνος/η Καθηγητής/ήτρια: Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Κυριακάκη a.kyriakaki@aegean.gr

 • Τουρισμός Ατόμων με Αναπηρίες
 • Κοινωνικές διαστάσεις της εργασίας στον τουρισμό
 • Ψηφιακοί νομάδες και τουρισμός

Θα ήταν χρήσιμο οι ενδιαφερόμενοι/ες να έρθουν σε επαφή με τον προτεινόμενο επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια πριν την υποβολή της πρότασης.

Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες κατόχων Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση αδιάσπαστου τίτλου σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4957/2022.

Σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, μετά από απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του Τμήματος, γίνεται αιτιολογημένα δεκτός/ή ως Υποψήφιος/α διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά την υποψηφιότητά τους στο E-mail της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού έως και την 15.01.2023.

Η υποβολή της υποψηφιότητας περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω δικαιολογητικά (σε ηλεκτρονική μορφή):
1. Αίτηση (διατίθεται πρότυπο).
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
6. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας (αναφορά επιπέδου π.χ. FCE, MCCE, TOEIC ή αντίστοιχο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας) και, προαιρετικά, αντίστοιχα πιστοποιητικά άλλων ξένων γλωσσών.
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές από Καθηγητές/ήτριες Α.Ε.Ι. με τους/τις οποίους/ες ο/η ενδιαφερόμενος/η υποψήφιος/α είχε ή έχει ακαδημαϊκή σχέση.
8. Ανάτυπα ή ψηφιακά αντίγραφα άρθρων, που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα κριτών, μονογραφίες ή διακρίσεις.
9. Αντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών, σε ψηφιακή μορφή, που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών από τα οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η υποψήφιος/α έχει αποφοιτήσει και δεν έχουν δημοσιευτεί.
10. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής με τα εξής ενδεικτικά περιεχόμενα:
i. Προτεινόμενο θέμα Διδακτορικής Διατριβής και σημασία του.
ii. Περιγραφή του σκοπού της Διδακτορικής Διατριβής, καθώς και των επιμέρους στόχων αυτής.
iii. Περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί.
iv. Ενδεικτική βιβλιογραφία.
v. Προσδοκώμενα αποτελέσματα.
11. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, συμβάλλει ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη για την υποψηφιότητά τους.

Η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής, καταγράφεται στην αίτηση. Επίσης, είναι δυνατόν να καταγράφεται και ο προτεινόμενος επιβλέπων/ουσα της διδακτορικής διατριβής, ο/η οποίος/α ανήκει σε όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης.

Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται σε 2 στάδια: α) επί του φακέλου υποψηφιότητας και β) με προσωπική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν σε συνέντευξη (με τη χρήση νέων τεχνολογιών).

Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΤΟΔΙΤ στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ.: 2271035302
Ε-mail: TODIT_Akad_Gram@chios.aegean.gr
Ιστοσελίδα: www.tourem.aegean.gr/el/

Πρόσκληση / Αίτηση


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο