Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πατρών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών προσκαλεί υποψήφιους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη “Διαδικτυακή πύλη για υποβολή αίτησης για μεταπτυχιακές σπουδές” του Πανεπιστημίου Πατρών και τον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ τα παρακάτω δικαιολογητικά από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι 30 Μαρτίου 2023.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Σχετική αίτηση η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα της σχολής με βάση την πρόσκληση ενδιαφέροντος.
  2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
  3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
  4. Μεταπτυχιακή Διπλωματική (σε ηλεκτρονική μορφή ).
  5. Πιστοποιητικό-Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.
  6. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (για υποψηφίους που δεν είναι απόφοιτοι αγγλόφωνων ιδρυμάτων).
  7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  8. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Α΄ βαθμίδας, αναπληρωτών ή επίκουρων καθηγητών, λεκτόρων ΑΕΙ ή εργοδοτών σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική (η κλειστή συστατική επιστολή θα πρέπει να κατατεθεί στην Γραμματεία). Το περιεχόμενο των επιστολών θεωρείται εμπιστευτικό.
  9. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πιστεύει ο υποψήφιος ότι μπορεί να συνδράμει στην ουσιαστική αξιολόγηση της αίτησης του, όπως ενδεικτικά δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες που έχει εκπονήσει.
  10. Σύντομο υπόμνημα με το αντικείμενο που θα πραγματεύεται η διδακτορική διατριβή.

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών/τριών του διδακτορικού προγράμματος είναι τα εξής:
Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής και Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) σε Πανεπιστημιακό Τμήμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ), ή έχουν αποκτήσει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 4957/2022.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την γραμματεία του τμήματος τηλ.: 2610962929 και 2610962832 (κκ. Βασιλική Φρούντα, Αγγελική Μπουργάνη), email: nursingsecr@upatras.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο