Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας (2023-2024)

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2023-2024 τριάντα πέντε (35) θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο “Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας.”

Το Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια δύο (2) ετών και οδηγεί στην απονοµή Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) - Master of Sciences (M.Sc.) µε τίτλο ειδίκευσης «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας»/ “Strategies on Developmental and Adolescent Health”.

Ειδικεύσεις:
Το ΠΜΣ «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» απονέµει Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)
στις εξής ειδικεύσεις:

 • Αναπτυξιακή και Εφηβική Υγεία - Ανάπτυξη Υπηρεσιών Υγείας για Παιδιά και Εφήβους - (Developmental and Adolescent Health - Development of Health Services for Children and Adolescents).
 • Εκπαίδευση - Ψυχοκοινωνική Υγεία και Ανάπτυξη Υπηρεσιών για Παιδιά και Εφήβους (Education – Psychosocial Health and Development of Services for Children and Adolescents).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του ΠΜΣ «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου µεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε λειτουργούς Υγείας και άλλους ειδικούς – επαγγελµατίες που πλαισιώνουν παιδιά και εφήβους, προκειµένου να αποκτήσουν εφόδια και να µπορέσουν να αντεπεξέλθουν κατάλληλα.

Το ΠΜΣ αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, δεδοµένου ότι η ύλη του περιλαµβάνει βασικούς αναπτυξιακούς στόχους από τα πρώτα χρόνια έως και την ενηλικίωση, καθώς και την αναµενόµενη συµπεριφορά, τις παραλλαγές και παρεκτροπές αυτής (Developmental and Behavioral Health). Οι φοιτητές θα ευαισθητοποιηθούν σχετικά µε οντότητες που συχνά παραµελούνται και διαφεύγουν της διάγνωσης λόγω της πολυµορφίας και ατυπίας τους, αλλά και της ελλειµµατικής εκπαίδευσης των λειτουργών. Θα συζητηθεί ο ρόλος του περιβάλλοντος (οικογένεια, παιδικός σταθµός, σχολείο, συνοµήλικοι) στην ενίσχυση της προσωπικότητας παιδιού και εφήβου, στην εκδήλωση συµπτωµάτων και στην αντιµετώπιση δυσκολιών.
Στόχος είναι η κατανόηση του τρόπου προσέγγισης/πλαισίωσης παιδιών και εφήβων, και γενικότερα των πασχόντων ανηλίκων ως ένα ψυχοσωµατικό σύνολο.
Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (Π.Ο.Υ.) θέτει ως προτεραιότητα τη φροντίδα παιδιών, εφήβων και νέων, προσδιορίζοντας τις ηλικίες αυτές ως τις σηµαντικότερες για τον περιορισµό της νοσηρότητας των ενηλίκων του µέλλοντος. Στην Ελλάδα αναδύεται η ανάγκη λειτουργίας δομών με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Π.Ο.Υ. που προσφέρουν εξειδικευµένη, ολιστική αξιολόγηση και αντιµετώπιση ζητηµάτων των κρίσιµων αυτών αναπτυξιακών σταδίων. Αναπτύσσονται τεχνικές κοινωνικής-συναισθηµατικής ενδυνάμωσης (social-emotional empowerment) και δεξιοτήτων ζωής (life skills) που βοηθούν στην κατάκτηση ανθεκτικότητας (resilience), στην προσαρμογή στο σχολικό πριβάλλον και την διαχείριση προκλήσεων - ιδιαίτερα στην μετά Covid-19 περίοδο. Δίνεται έμφαση στην θετική οικογενειακή λειτουργικότητα και την πρόληψη επιβλαβών συνηθειών και συμπεριφορών. 

Οι ανάγκες σε επίπεδο χώρας είναι σηµαντικές, και διαπιστώνεται κενό αναφορικά µε τη στελέχωση δοµών οι οποίες απευθύνονται τεκµηριωµένα και διεπιστηµονικά σε θέµατα ανάπτυξης παιδιών και εφήβων. Επιπλέον, οι δοµές που αναλαµβάνουν τη φροντίδα χρειάζονται λειτουργούς µε εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείµενο, όπως για παράδειγµα ιατρούς, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, ειδικούς ψυχικής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγγωγούς κ.α. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κατακτήσουν ουσιαστικούς στόχους μέσω του Π.Μ.Σ. και να καλλιεργήσουν την κουλτούρα του σχολείου που προάγει την υγεία και δημιουργεί τις βάσεις για την προαγωγή στρατηγικών πρόληψης και παγίωσης του “ευ ζην” ως τρόπου ζωής (health promoting schools).

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα έχουν τη δυνατότητα:

 1. Να έχουν θεωρητικές γνώσεις γύρω από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και τις ιδιαιτερότητες της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.
 2. Να έχουν εξειδίκευση στην προσαρµογή της ηλικιακής οµάδας παιδιών και εφήβων στο σχολικό πλαίσιο
 3. Να αναπτύσσουν τεχνικές κοινωνικής-συναισθηµατικής ενδυνάμωσης (social-emotional learning) και δεξιοτήτων ζωής (life skills) που ενδυναµώνουν και βοηθούν στην κατάκτηση ανθεκτικότητας (resilience)
 4. Να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στην σωματική υγεία και την ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα παιδιών και εφήβων
 5. Να προσεγγίζουν επιστηµονικά και ολιστικά το παιδί, τον/την έφηβο/η και την οικογένεια και να προσφέρουν ουσιαστική στήριξη στις περιόδους αυτές της ζωής
 6. Να πλαισιώνουν, οργανώνουν και να συντονίζουν υπηρεσίες αναπτυξιακής και εφηβικής υγείας
 7. Να αξιολογούν το επίπεδο και την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τους εφήβους στο πλαίσιο οµάδων-δοµών
 8. Να κατέχουν αποτελεσµατικές δεξιότητες επικοινωνίας µε το παιδί, τον/την έφηβο/η, όσο και µε το οικογενειακό περιβάλλον, προκειµένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αντιµετώπιση των θεµάτων σε πνεύµα κατανόησης και συνεργασίας
 9. Να αντιµετωπίζουν επιτυχώς τις ιδιαίτερες επαγγελµατικές δυσκολίες, τις απογοητεύσεις και το ψυχικό φορτίο που συνεπάγεται το λειτούργηµά τους
 10. Να αναζητούν διαρκώς νέους τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρουν σε επιστηµονικό επίπεδο
 11. Να συµβάλλουν στην ενηµέρωση και στήριξη των συγκεκριµένων ηλικιακών οµάδων και της οικογένειας µε στόχο την πρόληψη νοσογόνων καταστάσεων
 12. Να αυτενεργούν και να επιδεικνύουν πρωτοτυπία στην επίλυση επιστηµονικών προβληµάτων
 13. Να συνεργάζονται σε διεπιστηµονικές οµάδες και να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες για την παραγωγή νέας γνώσης
 14. Να σχεδιάζουν προγράµµατα παρέµβασης λαµβάνοντας υπόψη τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των ηλικιακών οµάδων
 15. Να δρουν αυτόνοµα σε επαγγελµατικό επίπεδο
 16. Να διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες στην επιστηµονική έρευνα που επιτρέπουν τόσο την παραγωγήεπιστηµονικού έργου, όσο και την κριτική αποτίµηση της ποιότητας του και την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων του
 17. Να µελετούν το ελληνικό πλαίσιο και να αναλύουν τα ζητήµατα που τίθενται κατανοώντας τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας και τους παράγοντες που τις αναδεικνύουν
 18. Να επιχειρηµατολογούν µε σαφήνεια και ακρίβεια στον γραπτό και προφορικό λόγο και να συγγράφουν εργασίες µε ακαδηµαϊκή δοµή και περιεχόµενο
 19. Να συµµετέχουν ενεργά στην έρευνα στον αναπτυσσόµενο κλάδο της αναπτυξιακής και εφηβικής υγείας, καθώς επίσης και της σχολικής ψυχολογίας και ειδικής αγωγής
 20. Να αναπτύσσουν δεξιότητες εφαρµογής θεωριών και µεθόδων έρευνας, ώστε να διεξάγουν και να αναπτύσσουν τη δική τους έρευνα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Στο Πρόγραµµα γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των µαθηµάτων: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειµένου (Τµήµατα Επιστηµών Υγείας, Ψυχολογίας, καθώς και άλλων Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών) της ηµεδαπής ή αντίστοιχων Τµηµάτων αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής σύµφωνα µε το σύµφωνα µε την παρ.1 άρθρο 4 ν.3685/2008. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθµοι υπότροφοι και µέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενες/οι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας µέσω υπηρεσίας ταχυµεταφοράς (courier) στην Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. από 15 Μαΐου έως και 30 Ιουνίου 2023 καθηµερινά και ώρες 10:00 και 16:00.
Γραµµατεία Π.Μ.Σ. (κος Ευάγγελος Κρητικάκος & κα Βάσια Μπούµπα), Μεσογείων 15, Μέγαρον Shirley Clifford Atchley - 3ος όροφος,  Γουδή - 115 27 Αθήνα. Τηλέφωνα Επικοινωνίας 216-0033788 και 800 4000 009 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 - 14:00).

Οι αιτήσεις µπορούν να σταλούν και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@youth- msc.gr.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση Υποψηφιότητας που οι υποψήφιοι προµηθεύονται από τη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ ή από την ιστοσελίδα www.youth-msc.gr
 2. Πλήρες Βιογραφικό σηµείωµα
 3. Αντίγραφο πτυχίου (αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής) ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Σύντοµο σηµείωµα, στο οποίο περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους οι υποψήφιοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο Π.Μ.Σ.
 5. Δύο (2) συστατικές επιστολές, σε σφραγισµένο φάκελο, υπογεγραµµένο από το άτοµο που χορηγεί τη συστατική επιστολή
 6. Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αγγλικής γλώσσας
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας
 8. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (αν υπάρχει)
 9. Επιστηµονικές εργασίες, δηµοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια των υποψηφίων (αν υπάρχουν) σε ηλεκτρονική µορφή 
 10. Αποδεικτικά που δηλώνουν επαγγελµατική ή ερευνητική δραστηριότητα – εµπειρία (αν υπάρχουν)
 11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (µε γνήσιο υπογραφής) στην οποία να αναγράφεται το ακόλουθο κείµενο: “Δηλώνω ότι στην αίτησή µου για υποψηφιότητα συµµετοχής στο Π.Μ.Σ. «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» του ακαδηµαϊκού έτους 2023-24:

i. Έχω επισυνάψει τα δικαιολογητικά 1,2,3,4,5,6,7,8, καθώς και 9,10, (αν υπάρχουν)
ii. Τα πιστοποιητικά τα οποία έχω καταθέσει σε µορφή απλού φωτοτυπηµένου εγγράφου προς απόδειξη των στοιχείων που αναφέρω στο βιογραφικό σηµείωµα είναι γνήσια και έχουν αληθές περιεχόµενο
iii. Μπορώ να ανταποκριθώ πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του Π.Μ.Σ. και να συµµετέχω στην υποχρεωτική πρακτική άσκηση του Γ’ εξαµήνου σπουδών»

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιες/οι, δε θα επιστρέφονται.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών διενεργείται υπό την ευθύνη την Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. µε βάση τα παραπάνω δικαιολογητικά και ατοµικές συνεντεύξεις των υποψηφίων. Ειδικότερα, η επιλογή των εισακτέων ποσοστιαία ορίζεται ωε εξής :

 • Αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου (βαθµός πτυχίου σε ποσοστό 20%, πιστοποιηµένη γνώση αγγλικής γλώσσας σε ποσοστό 15%, δηµοσιεύσεις ή και επιστηµονικές εργασίες σε ποσοστό 10%, παρακολούθηση συναφών συνεδρίων, σεµιναρίων, εκπαιδευτικών προγραµµάτων κλπ σε ποσοστό 5%, επαγγελµατική ή διδακτική εµπειρία - δραστηριότητα σε ποσοστό 15%, συστατικές επιστολές σε ποσοστό 10%).
 • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 25%.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Η έναρξη του ΠΜΣ ορίζεται τον Οκτώβριο 2023 και θα περιλαµβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάµηνα για την ολοκλήρωση του, στα οποία περιλαµβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας.
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές µονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση µεταπτυχιακών µαθηµάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστηµονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας.
Η διδασκαλία των µαθηµάτων γίνεται διά ζώσης και µε µέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. [διδασκαλία µε µέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έως 35% (παρ. 3, αρ. 30, Ν.4485/2017) – προαιρετικά.
Η εγγραφή στο Π.Μ.Σ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, και ανέρχεται σε χίλια (1.000) Ευρώ ανά εξάµηνο. Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται µε την αρχική εγγραφή και των υπόλοιπων µε την έναρξη κάθε εξαµήνου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γραµµατεία Π.Μ.Σ. (κος Ευάγγελος Κρητικάκος & κα Βάσια Μπούµπα), Μεσογείων 15, Μέγαρον Shirley Clifford Atchley - 3ος όροφος,  Γουδή - 115 27 Αθήνα. Τηλέφωνα Επικοινωνίας 216-0033788 και 800 4000 009 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 - 14:00).

Ιστοσελίδα : www.youth-msc.gr e-mail: info@youth-msc.gr

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο