Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη για εισαγωγή 25 διδακτορικών φοιτητών στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΗΜΤΥ) του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 12/21-2-2023 συνεδρίαση της Συνέλευσης, αποφάσισε να προκηρύξει την εισαγωγή 25 υποψήφιων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2559/37383/20-11-18 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 5394/τ.Β΄/3-12-2018), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 53017/7-7-2022 απόφαση (ΦΕΚ 3838/τ.Β΄/21-7-2022), κατά τις διατάξεις του Νόμου 4957/2022.

Στο Π.Δ.Σ. του Τμήματος ΗΜΤΥ γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών:
α)    Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τμημάτων της ημεδαπής ή ισότιμων Τμημάτων της αλλοδαπής,
β)    Διπλωματούχοι Μηχανικοί άλλων Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής, 
γ)    Πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών Επιστημών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
δ)    Απόφοιτοι άλλων Σχολών ή Τμημάτων ΑΕΙ μπορούν να γίνουν αποδεκτοί υπό ειδικές συνθήκες στη βάση της ανάγκης ανάπτυξης της έρευνας σε διεπιστημονικό επίπεδο. Για την εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα απαιτείται αναλυτική και εμπεριστατωμένη εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή και της επιτροπής αξιολόγησης.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 •     Σχετική αίτηση
 •     Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 •     Αντίγραφο(α) τίτλου(ων) (Διπλώματος/Πτυχίου/Δ.Μ.Σ.). 
 •     Πιστοποιητικό(α) Αναλυτικής Βαθμολογίας (Διπλώματος/Πτυχίου/Δ.Μ.Σ.)
 •     Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 •     Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής
 •     Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (εφόσον υπάρχουν)
 •     Πρόσφατη φωτογραφία
 •     Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες Α.Ε.Ι. σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική (η κλειστή συστατική επιστολή θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία).
 •     Προτεινόμενος τίτλος/θεματική περιοχή, Επιβλέποντα του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση Δ.Δ. και γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής 
 •     Σύντομο υπόμνημα με το αντικείμενο που θα πραγματεύεται η διδακτορική διατριβή

Το Τμήμα ΗΜΤΥ ως προς τα Διπλώματα της αλλοδαπής ακολουθεί την κάτωθι διαδικασία:

 • Εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307 του Ν. 4957/2022, επιπροσθέτως των λοιπών δικαιολογητικών που καθορίζει, οφείλει να ζητήσει Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.
 • Αν ίδρυμα ή τίτλος σπουδών δεν έχει καταχωρηθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στα μητρώα της παρ. 1, το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εξετάζει, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος των φορέων της παρ. 4, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος Κεφαλαίου και με απόφασή του τα εντάσσει στα μητρώα.

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την επιλογή Υ.Δ. στο Π.Δ.Σ. είναι τα ακόλουθα:

 •     Η συνάφεια του διπλώματος/πτυχίου του υποψηφίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4
 •     Ο βαθμός του διπλώματος/πτυχίου ο οποίος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 6.5, με μικρή παρέκκλιση μόνον αν υφίστανται επιπλέον λόγοι που συνεκτιμώνται από την επιτροπή αξιολόγησης και αναφέρονται στην πρότασή της προς το Τμήμα
 •     Οι συστάσεις που προκύπτουν από τις αντίστοιχες επιστολές
 •     Η αξιολόγηση που θα προκύψει από την συνέντευξη με τον υποψήφιο

Στοιχεία που συνεκτιμώνται είναι τα ακόλουθα:

 •     Οι πιθανές επιστημονικές δημοσιεύσεις
 •     Τα έτη φοίτησης για την απόκτηση του τίτλου σπουδών του πρώτου κύκλου
 •     Η προηγούμενη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από την ημερομηνία ανάρτησης της Πρόσκλησης στο δικτυακό τόπο του Τμήματος (www.ece.upatras.gr) μέχρι και 27/3/2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: εδώ

Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Η επιτροπή αυτή μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή οποιουδήποτε άλλου μέλους Δ.Ε.Π. κρίνει απαραίτητο για την αξιολόγηση των υποψηφίων. Κατόπιν υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, η οποία αποφασίζει επί της επιλογής των υποψηφιοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος ΗΜΤΥ, τηλ. 2610996422, e-mail: secretary-graduate@ece.upatras.gr.

Προκήρυξη

 


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο