Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (αρ. απόφ. 631/16-03-2018, ΦΕΚ 1300, τ. Β΄, 12-04-2018), προσκαλεί ενδιαφερόμενους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στους επιστημονικούς τομείς που θεραπεύονται στο Τμήμα, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

1. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του Ν.4485/2017.

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σοβαρό επιστημονικό έργο, δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές η/και σε εκδόσεις της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, γίνεται αιτιολογημένα δεκτός, με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος, ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. (άρθρο 38 του Ν. 4485/17).

Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα/σεμινάρια του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο εντάσσεται η ερευνητική του πρόταση.

2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση* από 01-20 Νοεμβρίου 2022 επισυνάπτοντας απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής όπου αναγράφονται:
- προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής
- προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής
- προτεινόμενος επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής
2. Tεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση της διδακτορικής διατριβής
3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
4. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
5. Αντίγραφο Πτυχίου
6. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος
7. Αναλυτική βαθμολογία των μεταπτυχιακών σπουδών
8. Αναγνώριση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού διπλώματος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού)
9. Αντίγραφο διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή
10. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά σε ψηφιακή μορφή

*Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου .pdf ή (.zip εάν πρόκειται για αρχεία μεγάλης χωρητικότητας).

Προσοχή: Οι υποψήφιοι θα πρέπει κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης να εκτυπώνουν τον αριθμό πρωτοκόλλου που δίνει το πληροφοριακό σύστημα.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, η εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση καθώς και φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, κατά την εγγραφή των επιλεγέντων υποψηφίων διδακτόρων.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Μετά την κατηγοριοποίηση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, τριμελής επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη.

Κατόπιν υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα για κάθε υποψήφιο στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους γίνεται δεκτός ή απορρίπτεται, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη της τη γνώμη του προτεινόμενου από την επιτροπή επιβλέποντος και το υπόμνημα της επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου.

Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής που δύναται να είναι η ελληνική ή σε ειδικές περιπτώσεις η αγγλική (παρ. 3, άρθρο 38 και παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4485/17).

Μετά την εγγραφή των υποψήφιων διδακτόρων και τον ορισμό των τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών, τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών/τριών, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών, καθώς και τα μέλη των τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται από τη Γραμματεία του Τμήματος στον διαδικτυακό ιστότοπο του Τμήματος (παρ. 4, άρθρο 39 του Ν. 4485/17).

4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η μέγιστη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής είναι πέντε (5) έτη.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο