Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Προκήρυξη:

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας, της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου αποφάσισε στην υπ’ αριθμ. 134/26.05.2022 συνεδρία την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

  • Αποτίμηση, μοντελοποίηση και χαρτογράφηση θαλάσσιων οικοσυστημικών διεργασιών και υπηρεσιών
  • Αλλαγές στις φυσικές οικολογικές διεργασίες και οικοσυστημικές υπηρεσίες από την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Πρότυπα διατροφής και παραγωγή αποβλήτων τροφίμων στο πλαίσιο της βιωσιμότητας
  • Πολιτισμική Γεωγραφία, ταυτότητες και καλλιτεχνική δραστηριότητα
  • Η διερεύνηση των «κοινών» στην Ελληνική ύπαιθρο
  • Χωρικές διαστάσεις των πρόσφατων επισιτιστικών κρίσεων

Για την υποβολή αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται:

1) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν.4485/2017 σε αντικείμενο συναφές με την επιστημονική περιοχή στην οποία επιθυμεί να εκπονήσει τη διατριβή.
2) Καλή γνώση (επίπεδο τουλάχιστον Β2) τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (αγγλικών, γαλλικών ή γερμανικών), η οποία να επιβεβαιώνεται με πιστοποιητικό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται έως 08/07/2022 να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου geosecpost@hua.gr της Γραμματείας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση, στην οποία αναγράφεται η προτεινόμενη ερευνητική περιοχή, ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής (παρέχεται στην ιστοσελίδα).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Ερευνητική πρόταση εκπόνησης διατριβής. Η πρόταση (περίπου 3.000 λέξεις) υποβάλλεται στα ελληνικά (στην περίπτωση αλλοδαπών είναι δυνατή η υποβολή στα αγγλικά).

4. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή αναγνωρισμένου τίτλου προπτυχιακών σπουδών αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών, ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

5. Αντίγραφο μεταπτυχιακών σπουδών ή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών.

6. Αντίγραφα πτυχιακής και μεταπτυχιακής εργασίας καθώς και δημοσιεύσεων (αν υπάρχουν) (σε ηλεκτρονική μορφή).

7. Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας.

8. Δύο (2) συστατικές επιστολές.

9. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επαγγελματικής ή ερευνητικής απασχόλησης σε πεδία συναφή με το προτεινόμενο αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής.

10. Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη, από διάφορους φορείς, υποτροφίας ή οικονομικής κάλυψης της διδακτορικής διατριβής, εάν υπάρχει τέτοια περίπτωση οικονομικής ενίσχυσης (εφόσον υπάρχει).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τoν κ. Πολύκαρπο Παπαδόπουλο, στο τηλέφωνο 210 9549325 & στο email: geosecpost@hua.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος: https://www.geo.hua.gr.

Προκήρυξη

Αίτηση


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο