Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη εισαγωγής έξι διδακτορικών φοιτητών στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 8/16.06.2022 συνεδρίαση της Συνέλευσης, αποφάσισε να προκηρύξει την εισαγωγή έξι (6) υποψήφιων διδακτόρων (Υ.Δ)  στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11/51/1490 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, (ΦΕΚ Β΄ 268/2021) κατά τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017.

Στο Π.Δ.Σ. του Τμήματος Γεωπονίας γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με το άρθρο 4 Προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών:

α) Κάτοχοι Πτυχίου Γεωπονικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. καθώς και των ισότιμων προς αυτά Γεωπονικών Σχολών του εξωτερικού (συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας του πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για πτυχιούχους ιδρυμάτων της αλλοδαπής) εφόσον είναι κάτοχοι: α) ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου σύμφωνα με το άρθρο 46 (παρ. 1) του ν. 4485/2017  ή β) Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα και τις επιστημονικές περιοχές που θεραπεύει το Τμήμα ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής.

β) πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ή Σχολών Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ομοταγών Πανεπιστημίων του εξωτερικού εφόσον είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου σύμφωνα με το άρθρο 46 (παρ. 1) του ν. 4485/2017 (Α’ 114) ή Δ.Μ.Σ συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα και τις επιστημονικές περιοχές που θεραπεύει το Τμήμα.

γ) κάτοχοι Δ.Μ.Σ. σε διαφορετικό θεματικό πεδίο από τα γνωστικά αντικείμενα και τις επιστημονικές περιοχές που θεραπεύει το Τμήμα. Οι υποψήφιοι της περίπτωσης (γ) σύμφωνα με την παράγραφο 4.2  του άρθρου 4 του κανονισμού Διδακτορικών σπουδών του Τμήματος απαιτείται να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η διάρθρωση των μαθημάτων για τον κύκλο της Διδακτορικής Διατριβής έχει ως εξής: Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει επιτροπή από μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος, η οποία προτείνει στη Συνέλευση τα απαιτούμενα μαθήματα που συνιστούν τον κύκλο μαθημάτων. Τα προτεινόμενα μαθήματα δεν μπορεί να είναι περισσότερα από 4 και ο απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτής της υποχρέωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών είναι τα εξής:

α) Αίτηση όπου αναφέρονται ο προτεινόμενος τίτλος της, η γλώσσα εκπόνησης και ο προτεινόμενος επιβλέπων της Δ.Δ.

β) Προσχέδιο της προτεινόμενης Δ.Δ. στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται:

  •     συνοπτική περιγραφή του θέματος και πρωτοτυπία της προτεινόμενης διατριβής,
  •     περιγραφή του σκοπού και των επιμέρους στόχων της Δ.Δ.,
  •     συνοπτική βιβλιογραφική ανασκόπηση και
  •     μεθοδολογία Έρευνας.

γ) Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα.

δ) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της αγγλικής.

ε) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

στ) Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές με τους οποίους ο υποψήφιος έχει ακαδημαϊκή σχέση.

ζ) Αντίγραφο Διπλώματος/Πτυχίου/Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (εφόσον υπάρχει), κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού.

η) Αναλυτική βαθμολογία.

θ) Αντίγραφα διπλωματικής ή πτυχιακής μελέτης και εργασιών σε ψηφιακή μορφή που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Αξιολόγηση των αιτήσεων  σύμφωνα με το άρθρο  6 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών

Η Αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την τριμελή επιτροπή που ορίζεται από την  Συνέλευση του Τμήματος κάθε ακαδημαϊκό έτος  η οποία εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος υπόμνημα με τα στοιχεία των υποψηφίων και την πρότασή της. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την επιλογή Υ.Δ. στο Π.Δ.Σ. είναι τα ακόλουθα:

(α) Η συνάφεια του Πτυχίου/Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του υποψηφίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ Β΄ 268/2021) και στην πρώτη (1) παράγραφο  της παρούσας προκήρυξης.

(β) Οι συστάσεις που προκύπτουν από τις αντίστοιχες επιστολές

(γ) Η αξιολόγηση που θα προκύψει από την συνέντευξη με τον υποψήφιο

Στοιχεία που συνεκτιμώνται είναι:

(α) Πιθανές επιστημονικές δημοσιεύσεις

(β)Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά (αρχείο μορφής PDF), από την ημερομηνία ανάρτησης της Πρόσκλησης στη Γραμματεία του Τμήματος στο email: geoponia@upatras.gr και στην διαδικτυακή πύλη για υποβολή αίτησης για διδακτορικές σπουδές του Πανεπιστημίου Πατρών στο σύνδεσμο: εδώ μέχρι και την 20η  Ιουλίου 2022.

O πρωτότυπος φάκελος και η αίτηση αποστέλλεται ταχυδρομικά στην γραμματεία του τμήματος για να παραληφθεί μέχρι και την 20η  Ιουλίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας, τηλ. 2610962999 – 2610962997, e-mail: geoponia@upatras.gr


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο