Management Engineering
ΠΜΣ Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας & Διεθνούς Ασφάλειας
eLearning EKPA
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πρόσκληση για δύο (2) θέσεις μεταδιδακτόρων στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Προκήρυξη:

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση δύο (2) θέσεων μεταδιδακτόρων στο πλαίσιο του έργου 1019, με τίτλο: “Development of a multiparametric morphofunctional platform to uncover disease mechanisms and druggable targets in patient derived cells: study of neuron-glia dynamics in alpha synuclein-mediated pathologies” (DiseasePHENOTarget), στο πλαίσιο της “1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για μέλη ΔΕΠ και Eρευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας”

Ακολουθεί μέρος της Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου 1019, με τίτλο: «Development of a multi-parametric morphofunctional platform to uncover disease mechanisms and druggable targets in patient derived cells: study of neuron-glia dynamics in alpha synuclein-mediated pathologies» (DiseasePHENOTarget), η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση “1 ης Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για μέλη ΔΕΠ και Eρευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας”, το Ε.Ι.Π. προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις μεταδιδακτόρων που θα απασχοληθούν στο Ε.Ι.Π. μέσω σύναψης σύμβασης έργου. Αναλυτική περιγραφή των θέσεων με τον αντίστοιχο κωδικό παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος για τις θέσεις. Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου των θέσεων, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στη σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στο Ε.Ι.Π. και στο επιλεγέν προσωπικό. Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από την Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Έργου.

ΑΜΟΙΒΕΣ

Η συνολική αμοιβή του έκτακτου προσωπικού θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και θα είναι ανάλογη των προσόντων των επιλεγέντων υποψηφίων και της διάρκειας απασχόλησής του και μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια των συμβάσεων που θα συναφθούν ανάμεσα στο Ε.Ι.Π. και στο επιλεγέν προσωπικό παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος για τις θέσεις της παρούσας πρόσκλησης. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ι.Π. και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του Ε.Ι.Π., επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 127, 115 21 Αθήνα, ή όπου αλλού απαιτήσουν οι ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ “DiseasePHENOTarget PD1”

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας ή άλλου συναφούς αντικειμένου (Βιοϊατρικών Επιστημών)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στο πεδίο της Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας
 • Εμπειρία σε τεχνικές κυτταροκαλλιέργειας (βάσει δημοσίευσης / δημοσιεύσεων ή υποβολή σχετικής βεβαίωσης, βλ. «Απαραίτητα Δικαιολογητικά»)
 • Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους, τουλάχιστον σε μία εκ των οποίων να είναι πρώτο όνομα
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Εμπειρία στην καλλιέργεια και κατευθυνόμενη διαφοροποίηση βλαστικών κυττάρων και την ανάλυση μορφολογικών και μοριακών φαινοτύπων (βάσει δημοσίευσης / δημοσιεύσεων ή υποβολή σχετικής βεβαίωσης, βλ. «Απαραίτητα Δικαιολογητικά»)
 • Εμπειρία σε μεθοδολογίες ανοσοκυτταροχημείας, συνεστιακής μικροσκοπίας και ανάλυσης εικόνας (βάσει δημοσίευσης / δημοσιεύσεων ή υποβολή σχετικής βεβαίωσης, βλ. «Απαραίτητα Δικαιολογητικά»)
 • Εμπειρία σε τεχνικές μοριακής βιολογίας και βιοχημείας (βάσει δημοσίευσης / δημοσιεύσεων ή υποβολή σχετικής βεβαίωσης, βλ. «Απαραίτητα Δικαιολογητικά»)
 • Εμπειρία στη μελέτη μοντέλων νευροεκφυλιστικών νόσων (βάσει δημοσίευσης / δημοσιεύσεων ή υποβολή σχετικής βεβαίωσης, βλ. «Απαραίτητα Δικαιολογητικά»)
 • Ικανότητα να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να εκτελούν έργα ή τμήματα έργων έρευνας
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και επικοινωνίας, επίδειξη πνεύματος συνεργασίας και ομαδικότητας, αξιοπιστία και υπευθυνότητα

Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαχθεί από αυτές

ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ “DiseasePHENOTarget PD2”

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας ή άλλου συναφούς αντικειμένου (Βιοϊατρικών Επιστημών) ή (Εφαρμοσμένων) Μαθηματικών, Φυσικής, Πληροφορικής, Επιστημών Υπολογιστών ή άλλου συναφούς αντικειμένου
 • Διδακτορικό Δίπλωμα με εφαρμογές υπολογιστικής βιολογίας και βιοπληροφορικής
 • Εμπειρία στη βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας (βάσει δημοσίευσης / δημοσιεύσεων ή υποβολή σχετικής βεβαίωσης, βλ. «Απαραίτητα Δικαιολογητικά»)
 • Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους, τουλάχιστον σε μία εκ των οποίων να είναι πρώτο όνομα
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Εμπειρία στον προγραμματισμό (MATLAB, R κλπ) και την ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων για την ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας (NGS, proteomics) (βάσει δημοσίευσης / δημοσιεύσεων ή υποβολή σχετικής βεβαίωσης, βλ. «Απαραίτητα Δικαιολογητικά»)
 • Εμπειρία στην ανάλυση εικόνας (βάσει δημοσίευσης / δημοσιεύσεων ή υποβολή σχετικής βεβαίωσης, βλ. «Απαραίτητα Δικαιολογητικά»)
 • Εμπειρία σε βιολογικά συστήματα θηλαστικών (βάσει δημοσίευσης / δημοσιεύσεων ή υποβολή σχετικής βεβαίωσης, βλ. «Απαραίτητα Δικαιολογητικά»)
 • Ικανότητα να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να εκτελούν έργα ή τμήματα έργων έρευνας
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και επικοινωνίας, επίδειξη πνεύματος συνεργασίας και ομαδικότητας, αξιοπιστία και υπευθυνότητα

Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαχθεί από αυτές.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και την Πέμπτη, 30 Σεπτέμβριου 2021, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: prosopiko@pasteur.gr

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ. (Παράταση)

Αίτηση


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο