ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, δέχεται αιτήσεις υποβολής υποψηφιότητας για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής από 10 Ιανουαρίου μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021.

Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχουν:

α) Πτυχιούχοι ΑΕΙ με γνώσεις Αγγλικής επιπέδου τουλάχιστον Β2, οι οποίοι είναι και κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή ενιαίου αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.
β) Πτυχιούχοι ΑΕΙ με γνώσεις Αγγλικής επιπέδου τουλάχιστον Β2, που πληρούν 3 από 8 κριτήρια που έχει ορίσει το Τμήμα Ψυχολογίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

Α. Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή ενιαίου αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.

 • Αίτηση και έντυπο περιγράμματος πρωτοκόλλου διδακτορικής διατριβής που είναι διαθέσιμα εδώ.
 • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (μέχρι 5 σελίδες).
 • Αντίγραφο Πτυχίου. (Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού πρέπει να προσκομίσει και την ισοτιμία και/ή αντιστοιχία του τίτλου σπουδών του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 • Αντίγραφο ΜΔΕ. (Στην περίπτωση που ο υποψήφιος το έχει αποκτήσει από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού πρέπει να προσκομίσει και την ισοτιμία και/ή αντιστοιχία του τίτλου σπουδών του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 • Πιστοποιητικό για τη γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.
 • Δήλωση του Νόμου 1599/1986 με επικυρωμένο το γνήσιο υπογραφής, στην οποία αναγράφεται το εξής κείμενο: «…α) δεν εκπονώ ότι ο υποψήφιος άλλη Διδακτορική Διατριβή συγχρόνως σε Α.Ε..Ι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) φοιτώ/ δεν φοιτώ παράλληλα σε Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γ) όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή μου για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ακριβή και αληθή ενώ κάθε αντίγραφο τίτλου σπουδών ή άλλου πιστοποιητικού που καταθέτω είναι ακριβές αντίγραφο από πρωτότυπο.» Η επικύρωση του γνήσιου υπογραφής μπορεί να γίνει είτε μέσω Κ.Ε.Π. είτε με συμπλήρωση της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης μέσω του www.gov.gr.

Β. Μη κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

 • Αίτηση και έντυπο περιγράμματος πρωτοκόλλου διδακτορικής διατριβής που είναι διαθέσιμα εδώ
 • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (μέχρι 5 σελίδες).
 • Αντίγραφο Πτυχίου. (Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού πρέπει να προσκομίσει και την ισοτιμία και/ή αντιστοιχία του τίτλου σπουδών του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 • Πιστοποιητικό για τη γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.
 • Δήλωση του Νόμου 1599/1986 με επικυρωμένο το γνήσιο υπογραφής, στην οποία αναγράφεται το εξής κείμενο: «…α) δεν εκπονώ ότι ο υποψήφιος άλλη Διδακτορική Διατριβή συγχρόνως σε Α.Ε..Ι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) φοιτώ/ δεν φοιτώ παράλληλα σε Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γ) όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή μου για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ακριβή και αληθή ενώ κάθε αντίγραφο τίτλου σπουδών ή άλλου πιστοποιητικού που καταθέτω είναι ακριβές αντίγραφο από πρωτότυπο.» Η επικύρωση του γνήσιου υπογραφής μπορεί να γίνει είτε μέσω Κ.Ε.Π. είτε με συμπλήρωση της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης μέσω του www.gov.gr
 • Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα κριτήρια κατά περίπτωση (πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον 3 από αυτά που ορίζονται στο ΦΕΚ 502/16-2-2018, Τεύχος Β΄).

Για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής ακολουθείται ο κανονισμός εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ο οποίος βρίσκεται στον σύνδεσμο εδώ μαζί με το έντυπο της αίτησης και του ερευνητικού πρωτοκόλλου.

Ε- mail υποβολής αιτήσεων: postgradpsy@uoc.gr

Πληροφορίες: Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας. Χαρούλα Μανουσάκη 28310-77577 Χρυσούλα Κουταλά 28310-77543


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο