ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση μιας (1) διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό αντικείμενο: «Διατροφή, βιολειτουργικά συστατικά και προαγωγή της υγείας»

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι προσκαλεί υποψηφιότητες για εκπόνηση μιας (1) διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό αντικείμενο: «Διατροφή, βιολειτουργικά συστατικά και προαγωγή της υγείας».

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή τίτλων ορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα κατ’ ελάχιστο. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε συναφή με τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής κατά την έναρξη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Μ.Δ.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πλήρη φάκελο υποψηφιότητας έως και την 5η Φεβρουαρίου 2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος, στη διεύθυνση, Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, ΤΚ 81400 Μύρινα, Λήμνου, (τηλ. επικοινωνίας 22540-8301,2254083013, e-mail: secr-nutr@aegean.gr) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας, στην οποία αναφέρεται ο/η καθηγητής/τρια του Τμήματος υπό την επίβλεψη του οποίου επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να εκπονήσει τη διδακτορική έρευνα.
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αν υπάρχει).
  4. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
  5. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
  6. Κατάλογος εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και κοινοποιήσεων σε συνέδρια, αν υπάρχουν.
  7. Συστατική επιστολή από καθηγητή/τρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή από ερευνητή αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου εσωτερικού ή εξωτερικού, κάτοχο διδακτορικού.
  8. Πρόταση εκπόνησης διδακτορικής έρευνας, στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να εκπονήσει την εν λόγω έρευνα στο Τμήμα.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη τους, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη για την επιστημονική και ερευνητική τους ταυτότητα.

Για πληροφορίες οι υποψήφιοι δύνανται να επικοινωνήσουν με τον Επίκουρο Καθηγητή Διατροφής του Ανθρώπου κο Κουτελιδάκη Αντώνιο ( e-mail: akoutel@aegean.gr).


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο