Τρία (3) άτομα με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Προκήρυξη:

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου τριών θέσεων στο επιστημονικό πεδίο της Γεωπονίας ή Βιολογίας, στο πλαίσιο των έργων με τίτλο: 

  1. «Βιώσιμες τεχνολογίες και μεθοδολογίες για τη βελτίωση της ποιότητας και την επέκταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων στην αγροδιατροφική εφοδιαστική αλυσίδα της Μεσογείου_FRUALGAE» με Κωδικό ΓΓΕΤ Prima 2019-04 / Κωδικό ΕΛΚΕ: 143.0001/ΣΑΕ: 2017ΣΕ01320010 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Εμμανουήλ Φλεμετάκη στο πλαίσιο της δράσης Δράσης Εθνικής Εμβέλειας:«Χρηματοδότηση ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του PRIMA: Δραστηριότητες που επιλέγονται κατόπιν διακρατικών, ανοικτών και ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που διοργανώνονται από το Ίδρυμα PRIMA και χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς φορείς χρηματοδότησης των συμμετεχόντων στο PRIMA κρατών».
  2. «Ανάπτυξη και σύγκριση μεθόδων ανίχνευσης και ποσοτικού προσδιορισμού φυτοοιστρογόνων σε πρώτες ύλες ιχθυοτροφών, ιχθυοτροφές και εκτρεφόμενα Μεσογειακά είδη ιχθύων – ESTROFISH» με Κωδικό ΟΠΣ: 5052097 και Κωδικό ΕΛΚΕ 342.2097 και Επιστ. Υπεύθυνο την Καθηγήτρια ΓΠΑ Ελένη Μήλιου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

ΘΕΣΕΙΣ

Προκηρύσσονται 

  • δύο (2) θέσεις Ερευνητή, Υποψήφιου Διδάκτορα στο επιστημονικό πεδίο της Γεωπονίας ή Βιολογίας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Βιώσιμες τεχνολογίες και μεθοδολογίες για τη βελτίωση της ποιότητας και την επέκταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων στην αγροδιατροφική εφοδιαστική αλυσίδα της εσογείου_FRUALGAE»
     
  • μία (1) θέση Βιολόγου Μεταδιδάκτορα, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και σύγκριση μεθόδων ανίχνευσης και ποσοτικού προσδιορισμού φυτοοιστρογόνων σε πρώτες ύλες ιχθυοτροφών, ιχθυοτροφές και εκτρεφόμενα Μεσογειακά είδη ιχθύων - ESTROFISH»

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 06/11/2020 και ώρα 13:15.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται: 

  • για τις θέσεις Ερευνητή, Υποψήφιου Διδάκτορα στον κ. Εμμανουήλ Φλεμετάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή (τηλ. 21052944343, email mflem@aua.gr) και στην ΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ στα τηλ. 210 5294985 και email: mousimaria@aua.gr, elke@aua.gr ).
  • για τη θέση Βιολόγου Μεταδιδάκτορα στην Καθηγήτρια κυρία Ελένη Μήλιου (τηλ. 2105294405, email elenmi@aua.gr) και στην ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ στα τηλ. 210 5294958, 4985 και email: mousimaria@aua.gr, elke@aua.gr ).

Δείτε τις αναλυτικές προκηρύξεις:

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Ερευνητή, Υποψήφιου Διδάκτορα αρ. πρωτ: 30196/22-10-2020 εδώ.

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Ερευνητή, Υποψήφιου Διδάκτορα με αρ. πρωτ: 30193/22-10-2020 εδώ.

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Βιολόγου Μεταδιδάκτορα με αρ. πρωτ: 30189/22-10-2020 εδώ.

 


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα