Πρόσκληση για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να δεχτεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020‐21 υποψήφιους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Ενδεικτικά τα γνωστικά αντικείμενα είναι:

 • Εφαρμοσμένα Οικονομικά 
 • Μακροοικονομική Ανάλυση 
 • Μικροοικονομική Ανάλυση 
 • Νεότερη Οικονομική Ιστορία
 • Οικονομετρία 
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων 
 • Πολιτική Οικονομία  

Υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και σε άλλα θέματα που καλύπτονται από τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών τα παρακάτω δικαιολογητικά στο i.yotopoulou@uoc.gr

 1. Αίτηση με στοιχεία επικοινωνίας και αναφορά στην προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και τον προτεινόμενο επιβλέποντα
 2. Λεπτομερή πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής προς τη Συνέλευση του Τμήματος
 3. Αντίγραφο πτυχίου/ων
 4. Αντίγραφο διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθροθ 46 του Ν.4485/2017
 5. Αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας όλων των τίτλων σπουδών 
 6. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική, ερευνητική ή/και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου
 7. Αντίγραφα πισοποιητικών επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα θα αποδεικνύεται με βαθμολογία TOEFL τουλάχιστον 80 ή IELTS τουλάχιστον 6.0, με Proficiency Cambridge ή Proficiency Michigan ή και με τα λοιπά αποδεκτά από το ΑΣΕΠ πιστοποιητικά για τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2)
 8. Δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες (εφόσον υπάρχουν)
 9. Δύο ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12 Νοεμβρίου έως 12 Δεκεμβρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα