Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, θα δέχεται υποψηφιότητες από 2 Οκτωβρίου 2020 έως 20 Οκτωβρίου 2020 για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες να καταθέσουν ή να αποστείλουν το αργότερο μέχρι τις 20.10.2020 (ημερομηνία παραλαβής) στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Δημοκρατίας 1, τ.κ. 85132 Ρόδος), τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 • Αίτηση (άρθρο 38 του Ν. 4485/17).
 • Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ισόκυρο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας. 
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (άρθρο 38 του Ν. 4485/17).  
 • Φωτοτυπία Πτυχίου/Διπλώματος.  
 • Φωτοτυπία Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.  
 • Πιστοποιητικό επιπέδου πολύ καλής γνώσης (Επιπέδου Γ1) μίας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρώπης 
 • Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από Καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι. ή Ερευνητές/τριες αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων με τους/τις οποίους/οποίες ο/η Υποψήφιος/α είχε ή έχει ακαδημαϊκή σχέση. 
 • Ψηφιακά αντίγραφα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα κριτών, μονογραφίες ή διακρίσεις.  
 • Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών από τα οποία ο/η Υποψήφιος/α έχει αποφοιτήσει, και δεν έχουν δημοσιευτεί, σε ψηφιακή μορφή.

Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 38 του Ν. 4485/17) το οποίο θα να περιέχει: 

i. Προτεινόμενο θέμα Διδακτορικής Διατριβής 

ii. Περιγραφή του σκοπού της Διδακτορικής Διατριβής, καθώς και των επιμέρους στόχων αυτής 

iii. Περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί

iv. Ενδεικτική βιβλιογραφία

v. Προσδοκώμενα αποτελέσματα  

 • Προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής – καταγράφεται στην αίτηση (άρθρο 38 του Ν. 4485/17). 
 • Ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα ο/η οποίος/α (άρθρο 38 του Ν. 4485/17) ανήκει σε όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4485/17, όπως ισχύει - καταγράφεται στην αίτηση. (βλέπετε και άρθρο 7, Ενότητα Ε του κανονισμού) 

Πληροφορίες παρέχονται  από τη Γραμματεία του Τμήματος και στην ιστοσελίδα: http://dms.aegean.gr/   

Γραμματεία Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών
Δ/νση: Δημοκρατίας 1, κτήριο "7ης Μαρτίου", 85 132 Ρόδος

Τηλ.:22410-99314, 99312, 99317
Fax: 22410-99309
E-mail: TMS_Gramm@aegean.gr 


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα