Λογιστική και Χρηματοοικονομική AUEB
Eφαρμοσμένη Στατιστική
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού - ΟΠΑ
EKPA Applied Economics

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων από το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών

Προκήρυξη:

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αριθ. 4/6.10.2020 συνεδρίασή της αποφάσισε την εισαγωγή υποψήφιων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΠΔΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Το ΠΔΣ αφορά το πεδίο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» και το πλαίσιο λειτουργίας του έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 3132/31-7-2018/τ.Β΄.

1. Σκοπός

Το ΠΔΣ αποσκοπεί στη διεξαγωγή σύγχρονης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο των «Επιστημών της Εκπαίδευσης».

2. Δικαίωμα υποβολής φακέλου υποψηφιότητας για το ΠΔΣ

Δικαίωμα υποβολής φακέλου υποψηφιότητας για το ΠΔΣ έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και πτυχιούχοι ομοταγών Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, οι οποίοι/ες έχουν ήδη αποκτήσει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) σε Πανεπιστημιακό Τμήμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στην τελευταία περίπτωση, το ΔΜΣ πρέπει να συνοδεύεται από αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ.

3. Φάκελος υποψηφιότητας: αίτηση και δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής στο ΠΔΣ συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Αντίγραφα:
(i) πτυχίου, και
(ii) ΔΜΣ
3. Αντίγραφα:
(i) της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας που μπορεί να έχουν εκπονήσει στις προπτυχιακές σπουδές τους,
(ii) της διπλωματικής εργασίας που έχουν εκπονήσει στις μεταπτυχιακές σπουδές τους, και
(iii) του δημοσιευμένου επιστημονικού έργου που ενδεχομένως έχουν
4. Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της αγγλικής
5. Προσχέδιο της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής στο οποίο παρουσιάζονται η προβληματική, οι στόχοι και η προτεινόμενη μεθοδολογία
6. Επιστολή πρόθεσης επίβλεψης της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος που έχει δικαίωμα επίβλεψης.

4. Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι/ες, από 26-10-2020 έως 26-11-2020, πρέπει:

(α) να υποβάλουν υποχρεωτικά τον φάκελο υποψηφιότητάς τους στη διαδικτυακή πύλη εδώ, και
(β) να τον αποστείλουν ταχυδρομικά στην εξής διεύθυνση: «Γραμματεία ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο-Πάτρα».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι/ες μπορούν κατά την περίοδο υποβολής φακέλων υποψηφιότητας για το ΠΔΣ να καλούν τη Γραμματεία καθημερινά 9.00-13.00 (κ. Σούζα: 2610-969828, 2610-969310).


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο